چگونگی تبدیل الگو سر و شانه


الگوی بالاتنه روش گرلاوین

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

بلندی جلو / کارور جلو / بلندی پشت / کارور پشت / دور سینه / فاصله سینه / بلندی سینه / دور گردن / کنفرماسیون / سرشانه / سرشانه تا آرنج / سرشانه تا مچ / دور حلقه / دور بازو / دور مچ / دور باسن بزرگ / دور باسن کوچک / بلندی باسن بزرگ / بلندی باسن کوچک / دور کمر

اصول کشیدن الگوی بالاتنه روش گرلاوین

برای اندازه گیری های لازم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین ابتدا یک نوار به دور کمر می بندیم.

برای بلندی جلوی بالاتنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار، برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفرماسیون متر را از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می‌ گیریم.

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دو سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ را اندازه می‌گیریم.

برای اندازه‌گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به‌ طوری‌ که متر از نوک سینه بگذرد اندازه می گیریم.

بعد دور باسن کوچک و دور باسن بزرگ و بلندی آن مانند اندازه گیری دامن عمل می شود.

سپس کارور جلو از چین‌ خوردگی یا آخرین نقطه‌ای که دست به بدن متصل می‌شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می‌گیریم و در کارور پشت هم مانند جلو عمل می‌شود.

سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو، سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه و ادامه آن تا آرنج و مچ را اندازه می‌گیریم.

دور حلقه آستین متر را از زیر بغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه، به طور نرمال دور بازو روی برجستگی بازو به طوری که متر از زیر دست بگذرد.

دور مچ با چهار انگشت در زیر متر اندازه گیری می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین / الگوی جلو بالاتنه

برای رسم الگوی بالاتنه روش گرلاوین مستطیلی رسم می کنیم به عرض 1/4+2 دور سینه و 1/4+2 باسن بزرگ و به طول قد بالاتنه تا باسن بزرگ برای کشیدن الگوی بالاتنه و طرف راست کاغذ برای وسط جلو قرار داده می شود.

بعد به مقدار 10 سانتی متر اضافه به سمت بالای کادر نیز احتیاج داریم.

عرض کادر را خط یقه قرار داده و از طرف راست بعد از خط یقه قد بالاتنه را اندازه گرفته، هر چه شد علامت می زنیم که این علامت خط کمر است.

بعد قد بالاتنه را نصف کرده و علامت می گذاریم، این علامت خط سینه است.

دوباره 1/2 قد بالاتنه را به دست آورده و چگونگی تبدیل الگو سر و شانه علامت می گذاریم که علامت کارور است.

همین اندازه ها را از طرف چپ کادر نیز علامت می گذاریم. علامت ها را با خط های افقی صافی به هم وصل می کنیم و از کمر به بعد خط باسن کوچک و بزرگ را به بالاتنه اضافه می کنیم.

روی خط های به دست آمده به این ترتیب نام می گذاریم. یقه، کارور، سینه، کمر، باسن کوچک، باسن بزرگ.

بعد روی خط یقه 1/6 گردن را اندازه گرفته سپس 1/6+1 گردن را از علامت گردن بالا می رویم و هلالی به هم وصل می کنیم.

بعد مقدار بالا رفته را نصف کرده و خطی موازی با خط یقه رسم می کنیم.

متر را روی 1/6+1 گردن قرار داده و مقدار سرشانه را روی خط جدید مشخص کرده و علامت می گذاریم. 1/2 کارور جلو را روی خط کارور و 1/4 سینه + 2 را روی خط سینه و 1/4 باسن بزرگ + 2 را روی خط باسن بزرگ اندازه گرفته از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم.

بعد 2 سانتی متر از خط سینه بالا رفته و هلالی به کارور و سپس به علامت خط سرشانه وصل می کنیم که حلقه آستین به دست می آید.

برای به دست آوردن ساسون سرشانه 1/20 دورسینه+1 را به دست می آوریم و مقدار سرشانه را نصف کرده بعد از 1/2 سرشانه مقدار ساسون سرشانه را اندازه زده سپس 1/2 دیگر سرشانه را علامت می گذاریم.

پس از معین کردن 1/2 فاصله و قد سینه ساسون سرشانه را به نوک سینه وصل می کنیم و با کشیدن این ساسون مقداری از کارور کم می شود.

همین مقدار را از حلقه آستین به کارور اضافه کرده و بعد از سرشانه به کارور و از کارور هلالی به خط سینه وصل می کنیم.

برای به دست آوردن محل ساسون زیر سینه 1/2 فاصله سینه را روی خط کمر و باسن بزرگ هم اندازه می گیریم. بعد طرفین خط را روی خط کمر 1.5 سانتی متر علامت گذاشته به نوک سینه وصل می کنیم.

از طرف دیگر به باسن بزرگ و از طرف پهلو هم مانند دامن ساسون 2 سانتی متر گرفته می شود که از یکطرف به باسن بزرگ و از طرف دیگر به خط سینه کشیده می شود.

مابین دو ساسون جلو هم ساسون 2 سانتی دیگری مانند دامن گرفته می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین / الگوی پشت بالاتنه

مانند کادر جلو با این تفاوت که 1/4 سینه منهای 2 و 1/4 باسن بزرگ هم منهای 2. وسط پشت هم طرف چپ قرار می گیرد.

بعد از معین شدن کادر روی خط یقه 1/6 گردن را اندازه گرفته از این اندازه 2 سانتی متر بالا می رویم هلالی به وسط پشت به 1/6 گردن وصل می کنیم.

بعد تفاوت پشت و جلو را به دست آورده و هر چه شد در امتداد 2 سانت بالا رفته و روی خط مستقیم وسط پشت هم همین اندازه را بالا می رویم. اندازه ها را به هم وصل می کنیم.

بعد 1/2 کارور پشت را به اضافه 0.5 کرده روی خط کارور 1/4 سینه-1.2 روی خط سینه و 1/4 باسن بزرگ – 2 را روی خط باسن بزرگ علامت می گذاریم.

از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم. 2 سانت از خط سینه بالا رفته از سینه هلالی به کارور وصل می کنیم و در امتداد آن 1/6+0.5 بالا آمده 1.5 سانت بیرون می آییم.

بعد تفاوت پشت و جلو را نصف کرده مقدار به دست آمده را از 1.5 سانت بالا می رویم خط سرشانه را رسم می کنیم.

اگر چنانچه مقدار سرشانه اضافه بود از 1/2 سرشانه به بعد مقدار اضافه را ساسون می گیریم.

از وسط پشت روی خط کمر 2 سانت تو رفته و از طرفی به یقه و از طرف دیگر به باسن بزرگ وصل می کنیم و ساسون پهلو و بلند پشت هم مانند دامن ها گرفته می شود و از کمر به بالا هم به خط سینه وصل می شود و ساسون سرشانه هم تا خط سینه کشیده می شود.

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس

یک الگوی بالاتنه کنترل شده طراحی می کنیم. ابتدا قد دامن را به قسمت کمر جلو اضافه نموده چون اختلاف اندازه ها را در قسمت اختلاف باسن ها رفع کرده ایم به اندازه خط باسن بزرگ تا پای دامن را حساب کرده و همان اندازه به پهلوی جلو و پشت و خط باسن در قسمت وسط پشت اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم.

برای گشاد کردن بالاتنه به خط کارور 1 سانتی متر از زیر حلقه 1.5 سانتی متر پایین آمده و از حلقه گشاد شده 2 سانتی متر به خط سینه اضافه می کنیم.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

photo 2020 05 05 23 21 25

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

0.5 سانتی متر به کمر و 1 سانتی متر به خط باسن بزرگ و یک سانتی متر به گشادی پای دامن اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم. در قسمت پشت مثل قسمت جلو اضافات را به هم وصل می کنیم. در صورتی که بخواهیم پای دامن گشادتر شود به هر طرف خط پهلو 2 تا 3 سانتی متر اضافه نموده و آن را تا باسن بزرگ امتداد می دهیم.

آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو

در این مقاله به آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو به طور صحیح و کامل و با جزییات پرداخته ایم.

اصول اندازه گیری و تهیه الگو

اندازه گیری کارور شامل 4 بخش می شود :

سرشانه: از سرشانه در یک سمت تا سرشانه در سمت دیگر با متر اندازه‌گیری می‌شود.

تنه پشت: از زیر بغل در یک سمت تا زیر بغل در سمت دیگر در قسمت تنه پشت.

تنه جلو: مانند پشت، از زیر بغل‌ها از روی سینه، رد شده و اندازه‌گیری می‌شود.

قد بالاتنه: از آخرین مهره گردن یا قسمت سرشانه در قسمت پشت تا خط کمر اندازه‌گیری می‌شود.

اصول اندازه گیری الگو کشی بالاتنه پشت

اندازه‌های گرفته شده را روی کاغذ منتقل کنید؛ به اندازه قد بالاتنه، خطی رسم کنید. برای پیدا کردن خط سینه، قد بالاتنه پشت را تقسیم بر ۲ کرده، سپس به‌علاوه ۳ کنید؛ این نقطه را از بالا روی خط اولیه الگو علامت بزنید.

مجددا از بالا تا خط سینه را نصف کرده و علامت بزنید.

تمام این نقاط علامت‌زده شده، از بالا به پایین، به این شرح است:

اکنون اندازه سرشانه را تقسیم بر ۲ کرده (زیرا نصف الگو کشیده می‌شود) و عدد به‌دست آمده را در قسمت عرض الگو از گردن بکشید.

حالا برای قسمت سینه، سراغ ته پشت رفته، آن را مجددا نصف کرده، روی خط سینه کشیده و علامت بزنید. این نقطه تا قسمت کمر به پایین امتداد می‌یابد.

برای خط گردن در خانم ها اصولا ۶ تا ۷ سانت در عرض و ۳ سانت در طول را با خطوط اولیه، علامت‌گذاری کرده و نقاط را به‌صورت هلال گردن به هم وصل کنید.

سپس از نقطه سرشانه، مجددا ۳ سانت پایین آمده و با خطی به هلال گردن وصل کنید تا خط سرشانه ایجاد شود.

اندازه کارور را مشخص کرده و انتهای سرشانه را در طول، به کارور وصل کنید و به‌سمت سینه، هلال کنید و خط کمر را ببندید.

اصول اندازه گیری و تهیه الگو

ویدئوی آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو

اگر اندازه‌گیری دقیق و صحیح باشد، می‌توان لباسی را بدون پرو از کار درآورد .

در این مقاله به اصول اندازه‌گیری پرداخته‌ایم.

اولین قسمت اندازه‌گیری را از بالا و از گردن شروع کنید.

دور گردن

دور گردن، طوری اندازه‌گیری می‌شود که نه تنگ و نه آزاد باشد؛ بلکه دقیقا خودِ گردن، کاملا معمولی اندازه‌گیری می‌شود.

دور سینه

متر را زیر بغل گذاشته و روی برجسته‌ترین قسمت سینه قرار دهید؛ طوری که کاملا به بچسبد و فضای آزادی نداشته باشد، اما نه‌اینکه تنگ باشد.

آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو

دور کمر

شاید شخص، شکم داشته باشد و محل دقیق کمر، قابل تشخیص نباشد؛ در این مورد، دست را باید طوری از آرنج خم کرد که آرنج ها در امتداد پهلو قرار گیرند و دقیقا از زیر خط آرنج، خط کمر را اندازه‌گیری کرد؛ و مطابق آنچه گفته شد، متر، نباید تنگ یا گشاد باشد.

دور باسن

نکته مهم این است که متر دقیقا باید روی برجسته‌ترین قسمت باسن قرار گرفته باشد؛ یعنی متر کاملا برجستگی باسن را در برگرفته باشد.

نکته دیگر این است که به عدد بدست آمده نباید اکتفا کرد، چرا که ممکن است شخص، پهلو یا برجستگی ران داشته باشد؛ پس بهتر است پس از اینکه میزان باسن بزرگی به‌دست آمد، متر را در امتداد بدن تا کمر و پایین ران حرکت دهید تا دقیقا مشخص شود که متر گیر نمی‌کند و نیازی نیست به عدد بدست آمده، مقداری اضافه کرد.

اگر متر گیر کرد، با توجه به بزرگی آن ناحیه (پهلو یا ران)، عدد باسن بزرگ تغییر می‌کند.

بلندی باسن

اکنون، کمر و باسن بزرگ اندازه گیری شد و باید فاصله این دو اندازه گیری شود که اصطلاحا بلندی باسن نامیده می‌شود؛ برای اندازه گیری بلندی باسن، یک بند به ناحیه کمر بسته می‌شود. اکنون، خط کمر، مشخص شده؛ برجستگی باسن هم که تعیین شده؛ سپس فاصله این دو خط (خط کمر تا برجسته ترین ناحیه باسن) را به‌عنوان بلندی باسن یا قد باسن اندزه‌گیری کنید.

کارور جلو

نقطه وصل شدن دست به تنه (زیر بغل)، از یک سمت به سمت دیگر؛ درواقع، از محل وصل شدن دست در یک‌طرف تا محل وصل شدن دست در طرف دیگر، کارور جلو در نظر گرفته می‌شود.

جدول تعیین سایز مانتو و لباس زنانه : چگونه سایز مانتو را بفهمیم؟ (۰ تا ۱۰۰)

جدول تعیین سایز مانتو و لباس زنانه : چگونه سایز مانتو را بفهمیم؟ (۰ تا ۱۰۰)

جدول تعیین سایز مانتو جوابی برای سوال که چطور سایز مانتو را بدانیم ؟

اگر شما همیشه تو خرید های آنلاین درگیر این سوال هستین که چطور سایت مانتو رو بدونیم ؟ این جدول تعیین سایز مانتو راه حلی برای شما هست تا دیگه از این دغدغه دیوونه وار راحت بشید .

وقتی به عنوان خرید سوغاتی یا هدیه برای شخصی لباس را انتخاب می کنیم حق انتخاب بسیار وسیع و دامنه ی متنوعی خواهیم داشت. اگر او را از نزدیک بشناسیم و با سلیقه اش نیز آشنا باشیم کارمان بسیار راحت می شود. مشکل وقتی پیش می آید که سایزش را دقیقاً ندانیم و بخواهیم با حدس و گمان پیش برویم. حتی اگر سایز دقیق او را بپرسیم باز هم لباس هایی هستند، که حتماً باید پرو شوند تا سایز دقیق شان مشخص شود. چرا که سایز لباس ها

با توجه به برش و دوخت آن ها متفاوت است.

البته لباس هایی که در سیستمی استاندارد دوخته شده باشند، عددی که روی، آن ها نوشته می شود معیارهایی مثل اندازه فرد و تناسب موجود بین اعضای بدن او در نظر دارد.

حتی ممکن است ندانستن دقیق سایز برای خودمان هم مشکل ساز شود. مثلاً فرض کنید در فروشگاهی هستید که اتاق پرو ندارد، یا باید با چشم اندازه لباس را حدس بزنید یا این که به نظر فروشنده اعتماد کنید. در هر دو مورد معمولاً امکان خطا وجود دارد. در این صورت ما این مشکل را در خرید آنلاین که این روزها بسیار رایج است نیز می توانیم داشته باشیم. خرید آنلاین علاوه بر

این که در وقت و هزینه صرفه جویی می کند، زحمت گشت و گذار در

خیابان های شلوغ را نیز کم می کند. اما بی دقتی در خرید آنلاین می تواند مشکلاتی را برای ما به وجود آورد. زمانی که لباسی را آنلاین انتخاب می کنید، قبل از خرید مطمئن شوید که این لباس از نظر کیفیت، قیمت مناسب و سایز، همان چیزی است که می خواهید. چرا که همه ی فروشگاه ها شرایط پس گرفتن کالای فروش رفته را ندارند.برای جلوگیری از پشیمانی از خرید یا سفارش لباس این مطلب را تا آخر بخوانید تا با اندازه گیری دقیق بدن تان سایز خود را بدانید.

دسته بندی اندازه گیری ها در دنیای مد و لباس

1-اندازه گیری برای دانستن سایز لباس مجلسی

2-اندازه گیری برای دانستن سایز شلوار

3-اندازه گیری برای دانستن سایز کت

4-اندازه گیری برای دانستن سایز مانتو

5-اندازه گیری برای دانستن سایز کفش

روش اندازه گیری برای تعیین سایز مانتو

برای اندازه گیری صحیح قسمت های مختلف بدن در حالت نرمال باید بدون لباس یا با لباس خیلی نازک باشید.

در اولین مرحله نیاز به متر دقیق خیاطی دارید.حتماً صاف بایستید و گردن را صاف کنید، کمر در راستای بدن و شانه ها رو به عقب باشد.

اگر عادت به پوشیدن لباس زیر خاصی یا گن دارید ابتدا آن را تن کنید و سپس برای تعیین سایز خود شروع به اندازه گیری کنید.

روش اندازه گیری برای تعیین سایز مانتو

روش اندازه گیری برای تعیین سایز مانتو

1-دور سینه: اندازه گیری افقی برجسته ترین قسمت سینه است.

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

2-دور کمر: اندازه گیری گودترین قسمت بدن محلی که آرنج با بدن تماس پیدا می کند.

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

3-دور باسن: اندازه گیری برجسته ترین و پهن ترین قسمت باسن در پایین خط کمر است.

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

4-سرشانه: اندازه گیری از گودی گردن روی شانه تا ابتدای افتادگی دست ها است.

5-قد آستین: اندازه گیری از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ دست می باشد.

6-دور بازو: اندازه گیری برجسته ترین قسمت از بازو است.

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

7-بالاتنه جلو:اندازه گیری از سرشانه تا کمر به طوری که متر از روی برجسته ترین قسمت سینه بگذرد.

8-بالاتنه پشت:اندازه گیری از اولین مهره برجسته پشت گردن تا کمر به طوری که متر از وسط دو کتف بگذرد.

9-کارور جلو:اندازه گیری محل افتادن دست ها به طور افقی 7 سانتی متر پایین تر از گردن است.

10-کارور پشت:اندازه گیری محل افتادن دست ها از پشت 14 سانتی متر پایین تر از استخوان گردن است.

11-بلندی مانتو:اندازه گیری از بالاترین قسمت سر شانه تا زانو یا زیر زانو است.

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

اندازه گیری دقیق برای تعیین سایز مانتو

جدول تعیین سایز مانتو

همه ی موارد بالا را اندازه گیری کرده و یادداشت کنید، سپس با استفاده از جدول تعیین سایز مانتو مکه در پایین اومده، سایز خود را به دست آورید.

جدول تعیین سایز برای لباس زنانه

کار کردن با جدول تعیین سایز برای لباس زنانه وقتی سخت می شود که سایز بالاتنه و پایین تنه با هم تناسب نداشته باشد. بهتر است برای حل این مشکل، سایز خود را متناسب با بزرگ ترین قسمت بدن در نظر بگیرید و با درزگیری خیاطی لباس برای قسمت کوچکتر آن را خوش فرم کنید. مثلاً اگر دور کمر 60 و دور باسن 94 باشد، باید لباس را طبق اندازه دور باسن انتخاب کنید و سپس دور کمر آن را اندازه کنید.

البته برای همه مدل لباس این روش موثر نیست و بستگی به مدل لباس دارد.

جدول تعیین سایز طبق سایزهای داخلی در نظر گرفته شده است، اگر بخواهیم از فروشگاهی که برندهای مختلف لباس دارد خرید کنیم باید سایزهای

بین المللی را بدانیم، چون هر کشوری برای دوخت لباس اندازه گیری خاص خود را دارد. جدول زیر استاندارد سایز لباس در کشورهای مختلف را نشان می دهد.

ایران 34 36 38 40 42 44 46
آمریکا 0 2 4 6 8 10 12
استرالیا 6 8 10 12 14 16 18
اروپا 34 36 38 40 42 44 46
انگلستان 4 6 8 10 12 14 16
آسیای شرقی 5 7 9 11 13 15 17
سایز معمولی XXS XS S M L XL 2XL

جدول تبدیل سایز

برای اینکه بتوانیم از روی برچسب لباس ها سایز را تشخیص دهیم، باید سیستم سایز بندی پوشاک در جهان را بدانیم.

علامت EU: بیانگر سایزبندی اروپایی

علامت UK: بیانگر سایزبندی انگلیسی

علامت US: بیانگر سایزبندی آمریکایی

کافیست ردیف عمودی سایز خود را بدانید با استفاده از علامتی که روی برچسب لباس نوشته شده است سایز خود را با سایز کشور تولید کننده تطبیق دهید.

برای مانتو اندازه های مهم دور سینه و دور باسن هستند، چون برجستگی دارند و اندازه بودن مانتو در این قسمت ها باعث زیباتر دیده شدن می شود. اگر مانتو در این دو قسمت اندازه نباشد گشاد بودنش باعث چاق تر دیده شدن و تنگ بودنش باعث نداشتن احساس راحتی می شود.

البته بسته به مدل مانتو میتوان اندازه هایی چون بلندی مانتو، بلندی آستین ها، تنگ یا گشاد بودن آستین ها و اندازه سرشانه که در خوش فرم بودن مانتو روی تن بسیار تاثیر دارند را مهم بدانیم یا نادیده بگیریم.

مثلا برای سفارش یا خرید مانتو اداری یا دانشجویی همه ی اندازه ها مثل دور کمر، دور باسن، دور سینه، سرشانه، دور بازو، بلندی مانتو و بلندی آستین و … مهم اند، چرا که مانتو اداری و رسمی مانتویی با اندازه های مشخص است.

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

اما برای مانتو تابستانی اسپرت، کمی گشاد بودن حلقه آستین ها و دور کمر

می تواند خوشایند هم باشد. در صورت کوتاه بودن آستین ها با تا زدن

آن ها می توان به راحتی توجه را از آستین ها برداشت.

تعیین سایز مانتو جلو باز

تعیین سایز مانتو جلو باز

برای دانستن سایز مانتوهای جلوباز، نیازی به گرفتن اندازه دور کمر و دور سینه نیست. در این مانتوها قد مانتو و سرشانه است که اندازه بودنش می تواند ظاهری آراسته را نشان دهد.در پست مدل های جدید مانتو اسپرت ۲۰۱۹ میتونید سایر مدل های اسپرت رو هم ببینید .

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

برای مانتوهایی با آستین کلوش و گشاد یا آستین پفی اندازه گرفتن دور بازو مهم نیست. می توانید به دلخواه بلندی آستین را اندازه گیری کنید.

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ مانتو های با آسیتین کلوش

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ مانتو های با آسیتین کلوش

مانتوهایی که پشت بلندتری نسبت به جلو دارند، قد جلو و قد پشت باید جداگانه اندازه گیری شود. تا سر شانه ها به درستی روی شانه قرار بگیرند. در پست انواع مدل مانتو مجلسی ۲۰۱۹ نمونه های بیشتری رو میتونید ببینید .

تعیین سایز مانتو که پشت بلندتری دارند

تعیین سایز مانتو که پشت بلندتری دارند

در مانتو آستین مچی باید بلندی آستین و دور مچ اندازه گیری شود. چرا که کوتاه بودن آستین ها در این مدل یا گشاد و تنگ بودن مچ آستین، زیبایی آن را کم می کند.

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

در مانتوهای اورسایز و آستین رگلان اصلاً اندازه سرشانه مهم نیست و فقط قد مانتو معیاری برای اندازه بودن یا نبودن مانتو است. معمولاً قد این مدل مانتوها از زانو به پایین، یا تا مچ پا است.

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

چگونه سایز مانتو را بدانیم؟ به کمک جدول تعیین سایز لباس زنانه

اپلیکیشن ها یا سایت هایی که خرید و فروش مانتو انجام می دهند، برای دریافت سفارش از اندازه های استاندارد دور کمر، دور بازو و… را

اما بلاگرها برای فروش مانتو، از روش های دیگری مثل پوشیدن مانتو برای نشان دادن تن خور آن یا گرفتن اندازه پهنای زیر بغل در کنار اندازه بلندی مانتو و بلندی آستین استفاده می کنند که امکان خطا در تشخیص سایز را کم می کنند.

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

بلندی جلو / کارور جلو / بلندی پشت / کارور پشت / دور سینه / فاصله سینه / بلندی سینه / دور گردن / کنفرماسیون / سرشانه / سرشانه تا آرنج / سرشانه تا مچ / دور حلقه / دور بازو / دور مچ / دور باسن بزرگ / دور باسن کوچک / بلندی باسن بزرگ / بلندی باسن کوچک / دور کمر

اصول کشیدن الگوی بالاتنه روش گرلاوین

برای اندازه گیری های لازم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین ابتدا یک نوار به دور کمر می بندیم.

برای بلندی جلوی بالاتنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار، برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفرماسیون متر را از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می‌ گیریم.

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دو سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ را اندازه می‌گیریم.

برای اندازه‌گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به‌ طوری‌ که متر از نوک سینه بگذرد اندازه می گیریم.

بعد دور باسن کوچک و دور باسن بزرگ و بلندی آن مانند اندازه گیری دامن عمل می شود.

سپس کارور جلو از چین‌ خوردگی یا آخرین نقطه‌ای که دست به بدن متصل می‌شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می‌گیریم و در کارور پشت هم مانند جلو عمل می‌شود.

سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو، سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه و ادامه آن تا آرنج و مچ را اندازه می‌گیریم.

دور حلقه آستین متر را از زیر بغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه، به طور نرمال دور بازو روی برجستگی بازو به طوری که متر از زیر دست بگذرد.

دور مچ با چهار انگشت در زیر متر اندازه گیری می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین / الگوی جلو بالاتنه

برای رسم الگوی بالاتنه روش گرلاوین مستطیلی رسم می کنیم به عرض 1/4+2 دور سینه و 1/4+2 باسن بزرگ و به طول قد بالاتنه تا باسن بزرگ برای کشیدن الگوی بالاتنه و طرف راست کاغذ برای وسط جلو قرار داده می شود.

بعد به مقدار 10 سانتی متر اضافه به سمت بالای کادر نیز احتیاج داریم.

عرض کادر را خط یقه قرار داده و از طرف راست بعد از خط یقه قد بالاتنه را اندازه گرفته، هر چه شد علامت می زنیم که این علامت خط کمر است.

بعد قد بالاتنه را نصف کرده و علامت می گذاریم، این علامت خط سینه است.

دوباره 1/2 قد بالاتنه را به دست آورده و علامت می گذاریم که علامت کارور است.

همین اندازه ها را از طرف چپ کادر نیز علامت می گذاریم. علامت ها را با خط های افقی صافی به هم وصل می کنیم و از کمر به بعد خط باسن کوچک و بزرگ را به بالاتنه اضافه می کنیم.

روی خط های به دست آمده به این ترتیب نام می گذاریم. یقه، کارور، سینه، کمر، باسن کوچک، باسن بزرگ.

بعد روی خط یقه 1/6 گردن را اندازه گرفته سپس 1/6+1 گردن را از علامت گردن بالا می رویم و هلالی به هم وصل می کنیم.

بعد مقدار بالا رفته را نصف کرده و خطی موازی با خط یقه رسم می کنیم.

متر را روی 1/6+1 گردن قرار داده و مقدار سرشانه را روی خط جدید مشخص کرده و علامت می گذاریم. 1/2 کارور جلو را روی خط کارور و 1/4 سینه + 2 را روی خط سینه و 1/4 باسن بزرگ + 2 را روی خط باسن بزرگ اندازه گرفته از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم.

بعد 2 سانتی متر از خط سینه بالا رفته و هلالی به کارور و سپس به علامت خط سرشانه وصل می کنیم که حلقه آستین به دست می آید.

برای به دست آوردن ساسون سرشانه 1/20 دورسینه+1 را به دست می آوریم و مقدار سرشانه را نصف کرده بعد از 1/2 سرشانه مقدار ساسون سرشانه را اندازه زده سپس 1/2 دیگر سرشانه را علامت می گذاریم.

پس از معین کردن 1/2 چگونگی تبدیل الگو سر و شانه فاصله و قد سینه ساسون سرشانه را به نوک سینه وصل می کنیم و با کشیدن این ساسون مقداری از کارور کم می شود.

همین مقدار را از حلقه آستین به کارور اضافه کرده و بعد از سرشانه به کارور و از کارور هلالی به خط سینه وصل می کنیم.

برای به دست آوردن محل ساسون زیر سینه 1/2 فاصله سینه را چگونگی تبدیل الگو سر و شانه روی خط کمر و باسن بزرگ هم اندازه می گیریم. بعد طرفین خط را روی خط کمر 1.5 سانتی متر علامت گذاشته به نوک سینه وصل می کنیم.

از طرف دیگر به باسن بزرگ و از طرف پهلو هم مانند دامن ساسون 2 سانتی متر گرفته می شود که از یکطرف به باسن بزرگ و از طرف دیگر به خط سینه کشیده می شود.

مابین دو ساسون جلو هم ساسون 2 سانتی دیگری مانند دامن گرفته می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین / الگوی پشت بالاتنه

مانند کادر جلو با این تفاوت که 1/4 سینه منهای 2 و 1/4 باسن بزرگ هم منهای 2. وسط پشت هم طرف چپ قرار می گیرد.

بعد از معین شدن کادر روی خط یقه 1/6 گردن را اندازه گرفته از این اندازه 2 سانتی متر بالا می رویم هلالی به وسط پشت به 1/6 گردن وصل می کنیم.

بعد تفاوت پشت و جلو را به دست آورده و هر چه شد در امتداد 2 سانت بالا رفته و روی خط مستقیم وسط پشت هم همین اندازه را بالا می رویم. اندازه ها را به هم وصل می کنیم.

بعد 1/2 کارور پشت را به اضافه 0.5 کرده روی خط کارور 1/4 سینه-1.2 روی خط سینه و 1/4 باسن بزرگ – 2 را روی خط باسن بزرگ علامت می گذاریم.

از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم. 2 سانت از خط سینه بالا رفته از سینه هلالی به کارور وصل می کنیم و در امتداد آن 1/6+0.5 بالا آمده 1.5 سانت بیرون می آییم.

بعد تفاوت پشت و جلو را نصف کرده مقدار به دست آمده را از 1.5 سانت بالا می رویم خط سرشانه را رسم می کنیم.

اگر چنانچه مقدار سرشانه اضافه بود از 1/2 سرشانه به بعد مقدار اضافه را ساسون می گیریم.

از وسط پشت روی خط کمر 2 سانت تو رفته و از طرفی به یقه و از طرف دیگر به باسن بزرگ وصل می کنیم و ساسون پهلو و بلند پشت هم مانند دامن ها گرفته می شود و از کمر به بالا هم به خط سینه وصل می شود و ساسون سرشانه هم تا خط سینه کشیده می شود.

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس

یک الگوی بالاتنه کنترل شده طراحی می کنیم. ابتدا قد دامن را به قسمت کمر جلو اضافه نموده چون اختلاف اندازه ها را در قسمت اختلاف باسن ها رفع کرده ایم به اندازه خط باسن بزرگ تا پای دامن را حساب کرده و همان اندازه به پهلوی جلو و پشت و خط باسن در قسمت وسط پشت اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم.

برای گشاد کردن بالاتنه به خط کارور 1 سانتی متر از زیر حلقه 1.5 سانتی متر پایین آمده و از حلقه گشاد شده 2 سانتی متر به خط سینه اضافه می کنیم.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

photo 2020 05 05 23 21 25

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

0.5 سانتی متر به کمر و 1 سانتی متر به خط باسن بزرگ و یک سانتی متر به گشادی پای دامن اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم. در قسمت پشت مثل قسمت جلو اضافات را به هم وصل می کنیم. در صورتی که بخواهیم پای دامن گشادتر شود به هر طرف خط پهلو 2 تا 3 سانتی متر اضافه نموده و آن را تا باسن بزرگ امتداد می دهیم.

دوخت چادر دانشجویی – آموزش تبدیل چادر ساده به چادر دانشجویی

خیلی از خانم های عزیز به دنبال یادگیری دوخت چادر دانشجویی هستند. دوخت چادر دانشجویی با یک الگو راحت امکان پذیر است. چادر دانشجویی از لحاظ شکلی دقیقا مشابه چادر ساده می باشد با این تفاوت که جای آستین ان را برش می‎زنیم. ددر این مقاله همرا با ما باشید تا به صورت گام به گام آموزش دوخت چادر دانشجویی را فرا بگیرید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

آموزش دوخت چادر دانشجویی

همانطور که قبلا در مقاله انواع چادر مشکی آ شنا شدید چادر دانشجویی یکی از محبوبترین چادرها ی ایرانی بین بانوان عزیز است. بدین منظور برای شما عزیزان فیلم آموزش دوخت چادر دانشجویی را قرار داده ایم. خانم عبادی یکی از کارشناسان برجسته در امر خیاطی چادر می باشند. برای آنکه آموزش دوخت چادر دانشجویی را به صورت اصولی یاد بگیرید، توجه شما را به دیدن فیلم فوق جلب می‎نماییم.

مقدار پارچه مورد نیاز برای دوخت چادر دانشجویی

پارچه مورد نیاز برای دوخت چادر دانشجویی در حدود 4.5 الی 5 متربا عرض حدودی 115 الی 120 می باشد. در صورتی‎که شما قد کوتاه تری دارید مقدار حدودی 4 الی 4.5 مناسب است. در صورت داشتن قد متوسط 165، حدود 4.5 متر پارچه و در صورت داشتن قد بلندتر 5 متر پارچه چادری کفایت می‌‎کند.

اموزش برش و دوخت چادر دانشجویی

در گام اول ابتدا قد چادر را باید بگیرید. برای این کار صاف بایستید. به گونه ای که به روبه روی خود نگاه می‎کنید و سر شما خم نشود. پارچه چادری را بر روی سر خود بیاندازید به طوری که یک طرف آن مماس با زمین باشد طرف دیگر را نیز به آن برسانید. حال این دو لبه را با یک سنجاق یا سوزن به یکدیگر وصل نماید. مقدار بnست آمده قد چادر شما می شود.

الگوی دوخت چادر دانشجویی

مرحله اول: قد چادر خود را بعد از اندازه گیری علامت بزنید تا مقدار اضافی آن برش بخورد.

نکته: در هنگام برش چادر میزان اضافی برش برابراست با قد چادر بعلاوه 40 سانتی متر. در واقع به قد چادر خود 40 سانتی متر اضافه نمایید سپس مقدار اضافی را برش دهید.

قد چادر+ 40 سانتی متر = مقدار اضافی پارچه برای برش

اضافه نمودن این 40 سانتی متر بخاطر این است که زمانی که می‎خواهید چادر را بر روی هم تا بزنید. 20 سانتی متر از هر 2 طرف برای لایه زیر اضافه بماند.

پارچه چادری را بر روی میز قرار دهید. ترکی جلوی چادر را روی هم قرار دهید. حال قد پارچه چادر را دولا کنید. در این حالت 40 سانت پارچه اضافی که نگه داشته اید بین دو طرفین تقسیم میشود. هر طرف 20 سانتی متر.

دوخت چادر دانشجویی

از میزان اضافش یک مستطیل ما برش میزنیم. از قسمت ترکی پارچه دوباره تا میزنیم. قسمت ترکی پارچه 35 الی 40 سانت می باشد. و طول آن را 60 سانت در نظر بگیرید. حال طبق الگو ترکی قسمت اضافی را به قسمت ترکی دیگر وصل می‎نماییم و می‎دوزیم. به طوریکه دولای بسته 60 سانت در امتداد دو لای بسته پشت قرار بگیرد.

از سمت باز پارچه از قسمت تکه کوچک که در سمت چپ تصویر نیز نمایش داده می شود. به اندازه 4 الی 6 سانت به صورت هلالی کنید . این قسمت زمانی که می‎خواهید پایین چادر را به صورت گرد ببرید، بریده خواهد شد.

الگو دوخت چادر دانشجویی

مقداری که از 60 سانت باقی میماند می شود 56، همین مقدار را از پایین چادر به سمت بالا بیایید و با خط کش برش بزنید. تکه شطرنجی را مطابق با الگوی تصویر بدست آورید. مابقی کار را نیز مطابق الگوی تصویری جلو بروید. تا در نهایت چادر دانشجویی شما دوخته شود.

الگو دوخت چادر دانشجویی

آموزش دوخت چادر دانشجوییالگو دوخت چادر دانشجوییالگو چادر دانشجویی

چگونه چادر ساده را به چادر دانشجویی تبدیل کنیم؟

تبدیل چادر ساده به چادر دانشجویی کار آسونی است. به طوری که هر بانوی ایرانی که اندکی خیاطی کردن را بلد باشد قادر به انجام تبدیل چادر ساده و دوخت چادر دانشجویی خواهد بود. چادر ساده ایرانی به دلیل آنکه دست ها در زیر چادر قرار می‎گیرد در استفاده روزانه سختی های خودش را دارد. این در حالی‎ست که چادر های آستین دار از قبیل چادر دانشجویی پوشش راحتی دارند، و برای استفاده روزمره مناسب‎ترند. در ادامه همراه با ما باشید تا آموزش گام به گام تبدیل چادر ساده به چادر دانشجویی را بیاموزید.

تبدیل چادر ساده به دانشجویی – آموزش تبدیل چادر معمولی به چادر دانشجویی

برای آموزش تبدیل چادر ساده به دانشجویی ابتدا توجه شما را به فیلم زیر جلب می‎نماییم.

فیلم آموزش تبدیل چادر ساده به دانشجویی

فیلم زیر را با دقت ببینید، در این فیلم با زبانی ساده، آموزش گام به گام تبدیل چادر مشکی ساده به چادر دانشجویی را خواهید آموخت. در نهایت می‎توانید به جای استفاده مستقیم از پارچه برای دوخت چادر دانشجویی میتوانید از چادر های ساده ای که دارید استفاده نمایید و آنها را تبدیل به چادر دانشجویی نمایید. با اینکار دیگر نیاز به هزینه کردن برای خرید پارچه نیز نمی باشد.

آموزش گام به گام تبدیل چادر ساده به دانشجویی – آموزش تصویری تبدیل چادر معمولی به دانشجویی

مرحله اول: همانطور که در فیلم نیز بیان شد ابتدا چادرتا بزنید. به طوری که سه گوش شود. در واقع ترکی بر روی ترکی قرار می‎گیرد.چگونگی تبدیل الگو سر و شانه

خیلی ازبانوان عزیز تمایل دارند جلوی چادر آنها دکمه قرار بگیرد. برای اینکار 3 سانت از لبه جلوی چادر را تا کنید و چرخ نمایید.

نکته: میتوان لبه جلو کار را به جای دوخت خیاطی اتو نمود.

مرحله دوم: دوباره چادر را تا می‎کنید. در این مرحله چادرشما به صورت سه گوش و چهار لایه در می آید.

بعضی از بانوان عزیز تمایل دارند پشت چادرشان گشادتر باشد. در صورتی که شما نیز جزوی از افرادی هستید که ترجیح می‎دهید، چادر دانشجویی شما آزاد تر باشد در مرحله دوم که پارچه خود را تا می‎نمایید، قسمت دولبه چادر را دقیقا بر روی یکدیگر نیاورید. طرفی که دولایه بسته می باشد را از لایه بالاییش بین 5 تا 7 سانت فاصله بدهید.

مرحله سوم: بعد از این مرحله، یک طرف پارچه ها را که تا زده اید بسته و طرف دیگر باز است. از طرفی که پارچه شما بسته است ، قسمت مربوط به دست را دربیاورید.

از فرق سر تا مچ دست خود را اندازه بزنید، و به این مقدار 5 الی 10 سانت اضافه نمایید.

10 سانت اضافی برای آن است که دست شما در هنگام حرکت و بالا دادن آستین کشیده نشود.

مقدار اندازه گرفته شده را توسط خط کش بر روی طرف لایه بسته چادر علامت بزنید.

مرحله چهارم: چادر دانشجویی نسبت به دیگر چادرها یک مقدار تنگ‎تر می‎باشد. مقداری که می خواهید تنگ تر باشد را از طرف پایین قسمت لایه به سمت لایه باز را به اندازه 30 الی 50 سانت اندازه بزنید. و علامت گذاری نمایید.

مرحله پنجم: دو قسمت علامت گذاشته شده را در مرحله 4 و 5 را با خط صاف به یکدیگر وصل نمایید. دقت کنید حال نسبت به خط صاف باید به صورت حلالی با موج کم برش را انجام دهید.

مرحله ششم: بعد از برش خواهید دید که قسمت پایین به صورت چند لایه می‎شود. از انتهای پایین کار به صورت حلالی برش بزنید تا لایه ها صاف شوند.

مرحله هفتم: قسمتی را که در مرحله 5 برش زدید قسمت بالای ان به اندازه ای که مچتان باز نکه دارید و مابقی قسمت ها را بدوزید.

نکته : اندازه معقول اندازه دست 18 تا 20 سانت می باشد. قسمت 18 سانت را اندازه بگیرید و در انتهای این اندازه به صورت یک 3 گوش کوچک (کلیپ) برش را انجام دهید.

مرحله هشتم: لایه چهار گوش چادر را باز نمایید و زیر دوطرف مربوط به دست ها را بدوزید.

مرحله نهم: دور مچ دست را تمیز دوزی نمایید. می‎توانید به مدل زیگزاگی بدوزید یا ریشه بندی نمایید. بعد از تمیز دوزی، می توانید دور تا دور مچ دست چادر را با استفاده از تورهای نازک یا نواری تزئین نمایید. این کار را بسته به نوع سلیقه خود انجام دهید. (گیپور، تور، نوار)

در این مقاله با نحوه دوخت چادر دانشجویی و الگوی آن آشنا شدید. همچنین آموختید که در صورت داشتن چادر ساده می‎توانید به راحتی آن را تبدیل به چادر چگونگی تبدیل الگو سر و شانه دانشجویی نمایید. خانه حجاب صدف با داشتن بیش از 16 سال سابقه تولید چادر و تامین ملزومات حجاب برای شما بانوان عزیز انواع مختلف چادر را مهیا کرده است. کافی‎ست از طریق سایت نمونه مدل های چادر مشکی را انتخاب و خرید نمایید. همچنین می توانید از طریق کارشناسان ما در ارتباط باشید و برای خرید چادر مشکی راهنمایی و مشاوره بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.