نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس


نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

 1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
 2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
 4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
 5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
 6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

 1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
 2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
 3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
 4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
 5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
 6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

 1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
 2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

 1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
 2. معاملات یادشده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

 1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته شده‌اند.
 2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
 3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
 4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

قوانین و مقررات

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌ها در بهمن ماه 1396 در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ريال تحت شماره 522007 به ثبت رسیده است. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این شرکت را با شماره 11570 در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت خود قرار داده است.

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با در اختیار داشتن بیش از 99% از سهام شرکت سبدگردان الگوریتم، نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس سهامدار عمده شرکت می‌باشد. سرمایه شرکت در سال 1397 به 150 میلیارد ريال افزایش یافت.

معرفی تیم سبدگردانی

بهمن اسماعیلی

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری تدبیرگران فردا
 • کارگزاری سیمابگون

وحید نوبخت

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی - دانشگاه خوارزمی
 • کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه علوم اقتصادی

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناس عرضه و پذیرش
 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • اصول بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • بازرگانی کالا و انرژی کیاخاورمیانه
 • کارگزاری تأمین سرمایه نوین

حسام سرفرازیان

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه کردستان سنندج

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • معامله‌گری کالا
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
 • کارگزاری تأمین سرمایه امین
 • سازمان اقتصادی کوثر
 • بانک ملت
 • کارگزاری مفید
 • کارگزاری بانک ملت

نکیسا خرّم

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی – دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس
 • کارگزاری بانک دی

سینا ناهید

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بورس کالا
 • تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری بانک صادرات
 • کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی
 • کارگزاری فولاد مبنا
 • کارگزاری خبرگان سهام
 • شرکت آویژ

سمیرا اسدیان

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه الزهرا (س)
 • کارشناسی مدیریت علوم بانکداری - دانشگاه علوم اقتصاد

مدارک حرفه‌ای:

 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • معامله‌گری کالا
 • تحلیلگر کالا
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • شرکت سبدگردان ایساتیس
 • کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
 • کارگزاری اقتصاد بیدار

مائده تاج مزینانی

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه فردوسی

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • کارگزاری بورس بهگزین

احسان محمودی

سمت: حسابدار

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی حسابداری – دانشگاه آزاد زنجان

سوابق حرفه‌ای:

 • شركت سبدگردان الگوريتم
 • گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم
 • موسسه حسابرسي شاهدان
 • شركت سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان

الهام شیخانی

سمت: بایگان

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی صنایع غذایی- دانشگاه آزاد نیشابور

سوابق حرفه‌ای:

 • شرکت سبدگردان الگوریتم
 • گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

خدمات سبدگردانی

نهادهای مالی موضوع قانون جدید بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۱۳۸۴) در صورت اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان خود خواهند بود:

1- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص

2- پذیرش سمت مدیریت و متولی‌گری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

3- سایر فعالیت‌های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

مزایای اصلی استفاده از خدمات شرکت سبدگردان عبارت است از:

 • بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و با سابقه در امر سرمایه‌گذاری
 • مدیریت کارآمد و اثربخش سبدهای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساز و کارهای علمی و حرفه‌ای
 • مدیریت ساختاری سبد هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه ریسک‌پذیری وی
 • پرهیز از رفتارهای هیجانی و مدیریت منطقی سبد
 • اطمینان از عدم سوء مدیریت و سوء استفاده از وجوه، به واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی
 • مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقدشوندگی سبد متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

تخصص الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم با در نظر گرفتن صرفه و صلاح مشتریان و متناسب با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، نسبت به تخصیص اوراق بهادار و دارایی‌های سرمایه‌ای زیر به سبدهای اختصاصی و یا ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در رابطه با آن‌ها اقدام می‌کند.

 • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها شامل سهام، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، انواع صکوک، قراردادهای آتی، اختیار معامله و .
 • هرگونه اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان به‌جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛
 • سپرده‌های بانکی؛
 • واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

رویکرد الگوریتم در تحلیل اوراق بهادار

انتخاب اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی مشتریان در سبدگردان الگوریتم متکی بر مدل‌ها و روش‌های رایج تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی می‌باشد. بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی معتبر در کنار نرم‌افزارهای تحلیلی مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.

سبدگردان الگوریتم در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری یک رویکرد بالا به پایین (Top-Down)، ابتدا به بررسی شرایط کلی اقتصاد و پارامترهای کلان اقتصادی پرداخته و بر این اساس، صنایع با افق عملکردی بهتر را تعیین می‌کند. در نهایت شرکت‌های پیشرو در این صنایع منتخب با استفاده از روش‌های ارزشگذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، ارزشگذاری نسبی، ارزش جایگزینی و یا ترکیبی از این روش‌ها به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند. مبنای تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان الگوریتم روش تحلیل بنیادی می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تحلیلگران شرکت اتخاذ می‌شود .البته علاوه‌بر تحلیل بنیادی، ابزارهای تحلیل تکنیکی نیز به‌ عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به هر سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منابع اطلاعاتی الگوریتم

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان الگوریتم اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی کسب نموده و پس از پایش، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع متنوع داخلی و خارجی استخراج می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه

سایت سازمان بورس

مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

سایت بورس کالای ایران

مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا

سایت فرابورس ایران

مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس

اطلاعات قیمت و اخبار مربوط به طلا

پایگاه اطلاع رسانی اخبار مالی و اقتصادی

پایگاه بورس فلزات لندن

اطلاعات در مورد قیمت محصولات فلزی

کارمزد خدمات

کارمزد سبدگردانی در شرکت‌های سبدگردان شامل دو بخش "کارمزد ثابت" و "کارمزد متغیر" است.

کارمزد ثابت مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار درصد ثابتی از مجموع ارزش اوراق بهادار موجود در سبد هر مشتری است که در هنگام انعقاد قرارداد سبدگردانی در خصوص آن ما بین شرکت سبدگردان و مشتری توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به‌صورت روزانه محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه از مشتری دریافت می‌شود یا از مانده دارایی‌های وی نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد.

بخش متغیر کارمزد در واقع حکم پاداش عملکرد شرکت سبدگردان را دارد و تنها در صورتی از مشتری دریافت می‌گردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود این نرخ می‌تواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود. اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش دریافت می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و شرایط بازار و سبد مشتریان در آن زمان دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد می‌شوند و با درخواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می‌یابند.

نحوه محاسبه بازدهی

شرکت سبدگردان الگوریتم مطابق دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دو بازدهی موزون پولی (MWRR) و موزون زمانی (TWRR) را به‌صورت دوره‌ای برای سبدهای اختصاصی مشتریان خود محاسبه می‌کند که نحوه محاسبه این دو بازدهی در فایل پیوست شرح داده شده است:

کنترل تضاد منافع

از آنجا که بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان الگوریتم از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان الگوریتم تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود. همچنین در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهامی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، شرکت الگوریتم در صورت اطلاع نسبت به افشای این موارد نیز اقدام خواهد کرد.

روابط تجاری اساسی

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم مالک ۹۹.۵ درصدی شرکت سبدگردان الگوریتم است. این شرکت همچنین مالک ۱۰۰ درصدی شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی، حکمت گستران هگمتان و تدبیر آفرینان هگمتان می‌باشد. علاوه بر این، شرکت سبدگردان الگوریتم مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم، صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام را بر عهده دارد.

به جز موارد مذکور، شرکت سبدگردان الگوریتم رابطه تجاری با اهمیتی نظیر توافق یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.

منافع حاصل از ارائه خدمات

تنها درآمد و منافع شرکت سبدگردان الگوریتم حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت سبدگردانی اختصاصی می‌باشد و هیچگونه منافع دیگری نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت‌های کارگزاری به واسطه معاملات مشتریان نصیب شرکت نمی‌شود.

هیچگونه منافعی از ارائه خدمات شرکت سبدگردان الگوریتم برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.

منابع درآمدی الگوریتم

عناوین خدماتی که در طی پنج سال اخیر حداقل معادل 5% از درآمدکل شرکت سبدگردان الگوریتم را تشکیل داده‌اند:

پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز پرداخت. در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. نکته جالب اینجاست که گویا دوستان ما در ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را پدیده ای مستقل فرض کرده که نیازمند رصد و کنترل است؟! اگر آمار تورم را نیاز داریم که بانک مرکزی و سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه در دست دارند. اگر کنترل تورم مدنظر است که نه تنها این ستاد ، بلکه تخصصی تر از آن هم قادر به مداخله کنترلی نمی باشند. اگر جهت دهی مداخله در بازار با رویکرد تعزیراتی مدنظر است، پیشنهاد می دهیم که بشدت از این کار پرهیز شود.

صندوق وقف پول مجوز کمیته فقهی را گرفت

مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت:صندوق وقف ابزار مالی ـ اسلامی نوینی است که واقفان می‌توانند با خریداری واحد‌های این صندوق حتی با مبالغ خرد و اندک از طریق بازار سرمایه جامه عمل بپوشانند.

پیوستن ۳۰ شرکت جدید به جمع سبدگردانان بورس

محسن عرب زاده گفت: تعداد ۳۰ شرکت سبدگردان جدید، مجوز موافقت اصولی را اخذ کرده و در مرحله صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت هستند که با تکمیل و ارسال مدارک لازم به سازمان بورس ، به جمع شرکت‌های سبدگردان اضافه می‌شوند. بدین شکل در مجموع تعداد نهاد‌های مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی به ۱۱۷ شرکت می‌رسد.

تغییر خطرناک دامنه نوسان بورس به مثبت و منفی هفت درصد از امروز

اینکه بخواهیم با تغییر دامنه نوسان جذابیت در بورس ایجاد کنیم واقعا بحث خطرناکی است که قبلا هم به کررات شکست آن را دیده ایم و عبرت نگرفته ایم. دامنه نوسان بالا در کشوری که اهرم‌های نظارتی بورسش مسئله داشته و ناکافی است، مسلما واسطه گری و دلال بازی را تشدید می‌کند. اگر اسم این کار رونق بورس است، بسم الله. این شما و این بازار مکاره دست پخت تان.

هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن روبروی گروه مالی بانک مسکن؟!

هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک توسعه‌ای که وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت دقیق بر فعالیت آن را دارد این روز‌ها با چالش‌هایی روبروست که پاسخی روشن را می‌طلبد.

سهام عدالت استانی همچنان گروگان دولت و اختلاف ۴ برابری در ارزش شرکت‌های استانی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان، زمینه توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، با تصویب هیات‌وزیران فراهم شد.

رد پای سیاسیون در تخلفات سنگین فولاد مبارکه

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص، شرکت فولادمبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و. را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به‌دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات درجهت منافع فردی انجام شده است.

هزینه‌های سرخ آبی‌ها، ارقام عجیب ناپیدا و ضعف انضباط مالی

با توجه به آغاز روند خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال و واگذاری ۱۰ درصد از سهام این دو باشگاه در گام اول، سرخابی‌ها مکلف به افشای هزینه‌های خود در مقابل سهامداران شده‌اند. همین مساله هم باعث شده در یک اتفاق کم‌نظیر، سرخابی‌ها با ارسال نامه‌هایی جداگانه به سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی نسبت به اعلام رقم قرارداد بازیکنان و مربیان خود در لیگ بیست‌ودوم حرفه‌ای اقدام کنند. این مساله، به یک بحث مهم در فضای هواداری و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده که می‌کوشیم از چند زاویه متفاوت به آن نگاه کنیم.

علنی شدن رقم قرارداد بازیکنان ایران ، الزام سازمان بورس برای شفافیت باشگاه های حاضر در بورس

رییس سازمان خصوصی سازی می‌گوید که برای جلوگیری از ضرر استقلال و پرسپولیس به دلیل بورسی شدن، برخی شرکت‌ها را ملزم به افشای اطلاعات تیم هایشان کرده است؛ به گفته قربانزاده این سازمان ضمانت اجرایی لازم برای این منظور را دارد.

درباره یک تصمیم که می‌تواند معماری شهر‌ها را نابود کند

به‌نظر می‌رسد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌نوعی به ضدخودش تبدیل شده است. قانونگذار نه‌تن‌ها در این قانون تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم را تخلف نشمرده و منع نکرده است، بلکه در ماده ۱۷ قانون مذکور، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است. به‌عبارتی نه‌تن‌ها مراد از فلسفه وضع و تقنین این قانون که همان جلوگیری از تراکم‌فروشی و اقدامات مخرب و غیراصولی در جهت درآمدزایی شهرداری‌ها بود محقق نشده، بلکه این قانون عملا اقدامات آسیب‌زننده‌ای را که تا امروز در قانونی بودن آن بحث و شبهه بوده، عملا واجد وجهه قانونی کرده است تا این چرخه اشتباه درآمدزایی غیرمجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی، بیش‌ازپیش ادامه پیدا کرده است.

اعتراض سهامداران نفت سپاهان به سکوت سازمان بورس

به دنبال صدور مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور در ۸ خرداد امسال متاسفانه برخی شرکت‌ها با عرضه قطره چکانی باعث کمبود و افزایش بی ضابطه قیمت‌ها و آشفتگی بازار شدند.

چالش ها برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی

بالغ بر ۱۰ سال است که در رابطه با تشکیل کانون سهامداران حقیقی با وعده روبرو هستیم. عشقی مدعی است که اساسنامه کانون سهامداران حقیقی به صورت اولیه آماده شده، اگر کسانی درخواست بدهند که کانون سهامداران حقیقی تشکیل شود آن را بررسی می‌کنیم و اساسنامه را بر روی سایت سازمان قرار می‌دهیم تا افراد اظهار نظر کنند. در رابطه با تشکیل کانون سهامداران حقیقی مشکلی وجود ندارد و از تشکیل کانون سهامداران حقیقی استقبال می‌کنیم. این‌ها وعده‌هایی است که در هر دوره در حال تکرار شدن است.

عدم تناسب هزینه‌ها و کارایی در سازمان بورس

سازمان بورس می‌تواند با برون‌سپاری برخی وظایف همچون اعطای مجوزها، بار خود را سبک‌تر کند. به عنوان مثال، با اینکه نسبت به دوره‌های گذشته هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ ریالی، هزینه‌های پرسنلی افزایش پیدا کردند، اما شاهدیم که کارایی و انتظاری که از آن‌ها می‌رود، به طور کامل برآورده نمی‌شود.

ادعای وجود تخلفات سنگین در سنگ آهن گهر زمین به روایت سازمان بورس !

درنامه‌ای که به مدیریت وقت شرکت یعتی فلاح نوشته شده به مواردی اشاره دارد که حتماً پیگیری‌های جدی را در پی خواهد داشت. مسئله‌ای که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها برخلاف رویه‌های مرسوم اقدام به کار‌هایی می‌کنند که می‌تواند برای اعضای هیئت مدیره آنان تبعات جدی در پی داشته باشد و سنگ آهن گهر زمین نیز از این قضیه مستثنی نیست.

صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار سرمایه توانایی جهت دادن به بازار سرمایه را ندارند

مجید عشقی می‌گوید: صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار سرمایه به منظور جلوگیری از حرکت‌های ناگهانی و تحمیل شوک به بازار سرمایه راه اندازی شده و در شرایط عادی در بازار فعالیتی ندارد. در صندوق توسعه بازار سرمایه هم هیات مدیره آن تصمیم می‌گیرند که خرید و فروش‌ها به چه صورت باشد. این صندوق عمدتاً خط قرمز‌هایی هم دارد و می‌بایست طوری فعالیت کند که با خط قرمز‌ها هم منطبق باشد و اینطور نیست که این صندوق‌ها روند بازار سرمایه را تغییر دهند. سایز این صندوق‌ها نیز آنقدر بزرگ نیست که توان جهت دادن به بازار سرمایه را داشته باشند.

اصلاح قانون اوراق بهادار به کجا رسید

این چندمین پیش‌نویسی است که مجلس منتشر کرده و کمتر نظرات اهالی بازار‌سرمایه در آن لحاظ شده است؛ این در شرایطی است که پیش‌نویس قبلی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود را فعالان بازار، پیشکسوتان، صاحب‌نظران و وکلای خبره تایید کرده بودند واین برای اولین‌بار بود که در بازار سرمایه این تعداد متخصص برای اصلاح یک متن فعالیت کردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹‌اسفند سال ۱۴۰۰ بانگ پاسارگاد با موفقیت برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹‌اسفند سال ۱۴۰۰، در تاریخ ۲۸ تیر سال ۱۴۰۱ در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.در این جلسه ضمن ارائه‌ی گزارش عملکرد بانک‌پاسارگاد به‌طور شفاف و کامل، به سؤالات سهامداران نیز پاسخ داده‌شد.

ادعای جو امنیتی در مجمع بانک دی و عدم حضور نماینده سازمان بورس

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی امروز برگزار شد. مهم‌ترین مشکل مجمع بانک دی عدم حضور نماینده سازمان بورس بود. در صورتی که در مجمع شتران نماینده سازمان بورس حضور داشتند و حتی برخورد نیز انجام شد.

افزایش سرمایه ۹۰ درصدی بیمه پاسارگاد و تقویت توان ریسک پذیری صنعت بیمه کشور

بیمه پاسارگاد بعنوان شرکت بیمه‌ای پیشرو در کشور، اقدام به افزایش سرمایه ۹۰ درصدی داد. با توجه به اهمیت صنعت بیمه، بنظر می‌رسد که چنین جهش‌هایی می‌تواند اثرات معناداری در ارتقای توان و توسعه توانمندی‌های صنعت بیمه در کشور داشته باشد. لازم به توضیح است که افزایش سرمایه قبلی این شرکت، مربوط به مجوز صادره در اواخر سال ۱۳۹۸ بود.

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، در محل تالار بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گل‌ها تشکیل می‌گردد.

نحوه شکایت از شرکت بورسی

طبق ماده ۵ قانون بورس اوراق بهادار؛ سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شود. اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می کند.

دسترسی سریع به عناوین:

تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس چیست؟

سازمان بورس کلیه فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود را تحت نظارت دارد و شرکت بورس زیر نظر سازمان بورس کلیة فعالیت‌های اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهد.

هیات مدیره سازمان بورس چه وظایفی دارد؟

 1. تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
 2. تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
 3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
 4. ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
 6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
 7. تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
 8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 9. اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
 10. ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
 11. اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
 12. ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
 13. پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
 14. نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
 15. تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
 16. تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
 17. صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
 18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
 19. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.
 20. انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
 21. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
 22. انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

شکایت از شرکت بورسی

بالاترین رکن بورس چیست و چه وظایفی دارد؟

بالاترین رکن بورس شورای بورس است که وظایف آن عبارتند از:

 1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
 2. تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
 3. پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.
 4. تصویب ابزارهای مالی جدید.
 5. صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.
 6. تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
 7. نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
 8. تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.
 9. انتخاب بازرس – حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
 10. انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان.
 11. تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان.
 12. انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.
 13. اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
 14. ۱۴ – اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
 15. اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
 16. سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

برای شکایت از شرکت بورسی باید چه کار کنیم؟

عموماً ناشران موظف هستند ۱۰ روز قبل از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی ، برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم نموده و طبق آن مکلفند تا سود سهامداران را پرداخت نمایند. همچنین مطابق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌ های بورسی باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع، سود را پرداخت کنند.

مطابق آنچه واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۵گزارش داده است؛ در حدود ۳۳۵,۳ شکایت به سازمان بورس ارجاع شده که عموم شکایات مربوط به عدم پرداخت سود توسط ناشران بوده است.

مطابق قانون ۱۰ روز پیش از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، ناشران مکلفند برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم و طبق آن موظفند تا سود سهامداران را پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت سود ، طبق ماده ۹۱ و ۳۳ قانون تجارت، هیأت رئیسه و بازرسان مکلف هستند نسبت به رسیدگی به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین مطابق ماده ۵ و ۲۵ قانون تجارت، عدم پرداخت سود نقدی، اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد و درج در پرونده و اعلام عمومی را در پی خواهد داشت.

همچنین به استناد ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، در صورتی‌که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود، متضمن سود مصوب سررسید شده باشد، باید به‌موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری بازار اوراق بهادار مطرح شده و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجرا خواهد بود.

سامانه سمتا

در سامانه سمتا چگونه شکایت از شرکت بورسی صورت می گیرد؟

چنانچه تقصیر شرکت‌های بورسی احراز شود، هیئت داوری سود سهامداران را پرداخت می‌کند؛ منتها جهت دریافت سود باید پروسه شکایت صحیح انجام شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رسیدگی درست به شکایات سهامداران، سامانه مدیریت پیگیری امور تخلفات و رسیدگی به شکایات را تحت عنوان «سمتا» ایجاد کرده است. البته این پیگیری شکایات صرفاً در حوزه عدم یا تأخیر پرداخت سود شرکت ‌های بورسی نیست و هر تخلف و شکایتی را که در حوزه کاری فعالان بازار سرمایه باشد، اعم از تخلفات کارگزاران، عدم دریافت حق تقدم و … را می توان از طریق این سامانه پیگیری کرد. فعالان بورس می‌ توانند هرگونه تخلفی در باب بورس رخ دهد در این سامانه مطرح کنند.

روند شکایت در سامانه سمتا

ابتدا به وب سایت www.shekayat.seo.ir مراجعه و سپس در بخش طرح شکایات، ثبت شکایات اشخاص حقیقی را انتخاب نمایید.سپس بعد از تکمیل و ثبت اطلاعات، سامانه در ابتدا صحت اطلاعات ورودی را چک و در صورت عدم وجود اشکال در اطلاعات ثبت شده، سایر صفحات فرم شکایت را به شما نمایش خواهد داد.

سپس باقی صفحات فرم که شامل اطلاعات نماینده، متشاکی، سابقه شکایت و پیوست است را تکمیل می کنید.اطلاعات نماینده مربوط به زمانی است که سهامداران حقیقی، نیاز به فردی در قالب وکالت، ولایت، قیومیت، وصی و امین داشته باشند.

بخش مربوط به اطلاعات متشاکی نیز مربوط به شخص حقوقی ای است که شما قصد دارید از آن شکایت کنید.

در بخش پیوست نیز مدارک و ضمائم مورد نیاز را وارد سامانه سمتا نمایید. پس از ثبت این اطلاعات، کد رهگیری به شما داده خواهد شد.پس از ثبت شکایات، سامانه «سمتا» مکلف است ظرف مدت یک ماه ، به شکایات شما رسیدگی نماید.

“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر شرکت ها می توانید به کتاب پرسش و پاسخ شرکت ها به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.

شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق‌ املاک و مستغلات اعلام شد

شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق‌ املاک و مستغلات اعلام شد

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی را درمورد صندوق املاک و مستغلات ارائه کرد.

سیاوش پرویزی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پذیره‌نویسی صندوق املاک و مستغلات بازار سرمایه اظهار کرد: صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات در دارایی‌های واقعی سرمایه گذاری می کند، در حالی که سایر صندوق‌های سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی سرمایه گذاری می کنند. همچنین بر اساس قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، کلیه درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات هستند و بر اساس قانون بودجه، نقل و انتقال املاک به صندوق املاک و مستغلات نیز معاف از مالیات است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران علاوه بر اینکه از افزایش قیمت املاک منتفع می شوند، اجاره‌های دریافتی از مستاجران هم بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم خواهد شد، گفت: این صندوق‌ها ساختارهای قابل معامله دارند و خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری آن ها از طریق کارگزاری صورت می گیرد. از سوی دیگر به دلیل وجود رکن بازارگردان، واحدهای سرمایه گذاری از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند.

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه به اینکه این صندوق ها مدیر بهره برداری دارند، املاک و مستغلات به صورت حرفه ای مدیریت می شوند. همچنین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امکان استفاده از تسهیلات بانکی را دارند.

پرویزی نژاد بر این نکته تاکید کرد که با توجه به روند قیمت مسکن در طول سال ها و دهه های گذشته انتظار می رود ریسک کمتری متوجه دارندگان واحدهای سرمایه گذار شود.

آغازه پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات

بر اساس این گزارش، پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات از امروز (سه‌شنبه ۱۹ مهر ماه) کلید می‌خورد و معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق پس از اتمام عرضه و اخذ مجوز فعالیت صندوق آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعیه فرابورس، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عرضه‌کننده معرفی شده است. همچنین، ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار ریال، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی ۱۵ میلیون واحد و حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل عرضه ۳۰ میلیون واحد عنوان شده است.

فعالیت اصلی صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول موضوع سرمایه‌گذاری، اجاره دادن املاک و مستغلات در تملک، فروش دارایی‌های غیرمنقول موضوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس است.

فعالیت فرعی صندوق نیز سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی و دریافت تسهیلات است. صندوق، عواید ناشی از این فعالیت را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.