کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران


  1. ۱ ابتدا باید به سامانه اینترنتی ثبت نام و پیگیری کد فراگیر وارد شوید. در بخش قبل نحوه ورود به این سایت را به تفصیل بیان کردیم. پس جهت این امر با مشکلی رو به رو نخواهید بود.
  2. ۲ بعد از این که به صفحه اصلی سامانه وارد شدید، این بار باید گزینه مربوط به استعلام را انتخاب نمایید. این گزینه با عنوان «استعلام کد فراگیر/ Inquiry» در بخش میانی صفحه قرار گرفته است. پس بر روی آن کلیک کنید.

بیمه اتباع خارجی در ایران

تبعه خارجی: فردی است که تابعیت کشور ایران را نداشته باشد.

کارگر: فردی است که به هر کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران عنوان در مقابل دریافت حق‌الزحمه اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما: شخص حقیقی با حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به حساب وی کار می‌کند.

کارگاه: محلی است که بیمه‌شده (کارگر) به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

بیمه‌شده: شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارد.

خویش‌فرما: فردی است که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل انجام کار، حقوق و یا دستمزد از کارفرما دریافت نمی کنند.

مزد یا حقوق یا کارمزد: شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.

حق‌بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

بازنشستگی: عبارت است از عدم اشتغال به کار بیمه‌شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون.

مستمری: وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

بیماری: وضعیت غیرعادی جسمی یا روحی که انجام خدمات درمانی را ایجاد می‌کند و موجب عدم توانایی موقت فرد جهت اشتغال به کار می‌گردد.

غرامت دستمزد: وجوهی که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، طبق قانون به جای مزد یا حقوق پرداخت می‌شود.

حادثه: اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت‌تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.

حادثه ناشی از کار: حادثه‌ای است که در حین انجام وظیفه (کار) و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.

مستمری بازماندگان: در صورت فوت بیمه‌شده و احراز شرایط مقرر قانونی برای تأمین کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران معیشت بازماندگان وی پرداخت می‌گردد.

مستمری از کارافتادگی: در صورت کاهش قدر کار بیمه‌شده و احراز شرایط مقرر قانونی، برای جبران کاهش درآمد وی پرداخت می‌گردد.

قوانین و مقررات بیمه اتباع خارجی در ایران

کلیه اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران اشتغال به کار دارند. مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند مگر در موارد ذیل:

1) چنانچه بین دولت کشور تبعه خارجی و دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقت‌نامه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد.

2) در صورتی که طبق گواهی دولت تبعه خارجی در مدت اشتغال خود در ایران، در خصوص هر یک از موارد حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت در کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران کشور خود بیمه شده باشد. در همان موارد از شمول مقررات بیمه تأمین اجتماعی معاف خواهد بود.

تبصره: حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه تساوی رفتار با آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار) 3 درصد حقوق و دستمزد ماهانه بوده و از شمول بند 2 مستثنی می‌باشد.

اتباع خارجی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه بیکاری نیستند.

مشمولین

کلیه اتباع خارجی دارای پروانه کار (کارت کار) معتبر که به عنوان کارگر در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند. بایستی طبق قوانین و مقررات فوق، تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند.

برخی از کارگاه‌های مشمول

– کارگاه‌های حقیقی و حقوقی با کارفرمای غیرایرانی

– پیمانکاری‌های ایرانی و خارجی (کارفرمای ایرانی و خارجی)

– شرکت‌ها یا پیمانکاری‌های ساختمانی

– پروژه‌های ساختمانی با کارفرمای حقیقی (شخصی)

– سفارتخانه کشور متبوع و سفارتخانه سایر کشورهای مستقر در ایران

– به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره

– به عنوان مدیر شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران

– مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌ها و شهرک‌های علم و فناوری

– رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر

الف‌-1) شرایط نامنویسی

– ارائه پروانه کار (کارت کار) معتبر

– اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی

– تکمیل پرسش‌نامه نامنویسی و اخذ شماره تأمین اجتماعی

الف-2) نرخ حق‌بیمه

– حق بیمه متعلقه 30 درصد از مزد و حقوق مشمول کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران کسر حق بیمه کارگر است، شامل؛ 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما، 7 درصد حق بیمه سهم کارگر و 3 درصد حق بیمه سهم دولت

الف-3) تکلیف کارفرما

– کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، 7 درصد سهمکارگر را کسر نموده و به همراه 20 درصد سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید.

الف-4) تعهدات سازمان:

حمایت‌های بلندمدت

– پرداخت مستمری بازنشستگی

– پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)

– پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

– پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار

– حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها (دفترچه درمانی)

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

– پرداخت غرامت نقص عضو

– پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

– پرداخت کمک هزینه ازدواج

– پرداخت هزینه وسایل کمک‌پزشکی

مشمولین

– اتباع خراجی که به صورت خویش‌فرما، در فعالیت‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند، با ارائه پروانه کار معتبر (کارت کار) می‌توانند با انعقاد قرارداد تحت‌پوشش حمایت‌های بیمه‌ای مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.

ب-1) شرایط پذیرش تقاضا و نامنویسی:

– حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان 50 سال و برای زنان 45 سال تمام می‌باشد.

– اشتغال در فعالیت‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی

– ارائه پروانه کار معتبر

– ارائه درخواست کتبی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه

– تکمیل پرسشنامه و دریافت شماره تأمین اجتماعی

در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل 2 برابر مازاد سنی یادشده خواهد بود.

ب‌-2) نرخ حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای:

مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند گردند.

– بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه 14 درصد (12 درصد سهم بیمه‌شده + 2 درصد سهم دولت)

– بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه 16 درصد (14 درصد سهم بیمه‌شده + 2 درصد سهم دولت)

– بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با نرخ حق بیمه 20 درصد (18 درصد سهم بیمه شده + 2 درصد سهم دولت)

ب‌-3) نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

– چنانچه متقاضی فاقد سابقه پرداخت حق بیمه و یا کمتر از 360 روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می‌تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب انتخاب نماید.

– دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه.

ضوابط پرداخت حق بیمه

در صورتی که پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده متوقف گردد و بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد شود. قرارداد منعقده ملغی تلقی و ادامه بیمه‌پردازی منوط به ارائه درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

– در صورتی که بیمه‌پرداز از شمول این نوع بیمه خارج گردد، (به عنوان کارگر اشتغال یابد) بایستی مراتب را کتباً به سازمان اعلام نماید.

سایر قوانین و مقررات مرتبط

1- مطابق قانون کار، اتباع خارجی بدون مجوز اشتغال (پروانه کار) نمی‌توانند در ایران شاغل شوند.

2- کارفرمایان مجاز نیستند اتباع خارجی را که فاقد پروانه کار می‌باشند و یا مدت پروانه کار آنها منقضی شده به کار گمارند و یا آنان را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده به کار گیرند.

3- اتباع خارجی که در کشور خود بیمه می‌باشند و از حمایت بیمه‌ای حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت مندرج در ماده 3 قانون برخوردار می‌باشند، در کشور ایران صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و کارفرما مکلف به تنظیم لیست جداگانه و پرداخت حق بیمه متعلقه برمبنای 3 درصد حقوق و مزایا در هر ماه می‌باشد.

4- در مورد اتباع خارجی که در کشور خود بیمه نمی‌باشند (از هیچ‌یک از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نباشند) کارفرمایان مربوطه مکلفند با ارائه مدارک مرتبط و تکمیل پرسشنامه نامنویسی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان به صورت ماهانه طبق مقررات به شعب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. (به استثنای 3 درصد بیمه بیکاری)

کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران

کشور سوئد یکی از بهترین مقاصد برای تحصیل دانش آموزان و یا دانشجویان بین المللی می باشد زیرا بهترین سیستم های آموزشی در دنیا را در این کشور می توان یافت. متقاضیانی که به دنبال اطلاعاتی هستند تا چگونگی تحصیل اتباع افغان در سوئد را بدانند، بهتر است این مقاله را تا آخر بخوانند که اطلاعات کافی برای تحصیل در هر مقطع در کشور سوئد را دریافت نمایند. در کل باید گفت که شرایط پذیرش اتباع افغانی در دانشگاه های سوئد با دیگر دانشجویان بین المللی تفاوتی ندارد و دانشگاه های بین المللی شرایط متفاوتی برای اتباع کشورهای مختلف ندارند. همچنین شرایط پذیرش اتباع افغانی در رشته پزشکی در سوئد مانند دیگر کشورها متفاوت نیست و باید دانشجویان آزمون های ورودی این رشته را پشت سر بگذارند تا بتوانند وارد دانشگاه های پزشکی شوند. از آنجا که در کشور سوئد دانشگاه های دولتی و خصوصی وجود دارند، شرایط پذیرش اتباع افغانی در دانشگاه دولتی سوئد به این شکل است که دانشجو باید سطح عالی از زبان سوئدی را بداند و همچنین زبان انگلیسی را به صورت آکادمیک مسلط باشد تا بتواند در دانشگاههای دولتی مشغول به تحصیل شود. اما تحصیل در دانشگاه های دولتی برای افرادی که تبعه اتحادیه اروپا و کشور سوئیس نیستند رایگان نیست، هرچند که این تحصیلات به زبان سوئدی می باشد. دانشجویان افغان می توانند با انتخاب کشور سوئد به عنوان مقصد تحصیلی خود از کیفیت سیستم آموزشی در این کشور استفاده نمایند. تحصیل در بهترین رشته برای اتباع افغانی در سوئد امکان پذیر است اما مسلماً بهترین رشته، رشته ای است که دانشجو با آن علاقه دارد. به عبارت دیگر بهترین رشته در واقع رشته ای است که دانشجو تمایل دارد در آن رشته به مدارک تحصیلی عالی دست پیدا کند و پس از آن مشغول بکار شود.

آخرین آمار از شمار اتباع خارجی در ایران

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 3 میلیون و 200 هزار تبعه خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و استان تهران در پذیرش مهاجران خارجی رتبه نخست و بعد از آن خراسان رضوی در جایگاه دوم است.

به گزارش ایسنا، محمد عجمی 15 مردادماه در جمع خبرنگاران خراسان رضوی در مرز دوغارون، با اشاره به سرشماری پناهندگان خارجی از سال 95 اظهار کرد: اکنون 320 هزار تبعه خارجی در خراسان رضوی حضور دارند که از این تعداد 150 هزار نفر تحت پوشش طرح آمایش قرار گرفتند، 100 هزار تبعه دارای پروانه اقامت 6 ماهه هستند و 70 هزار نفر فاقد مدارک معتبر قانونی هستند و از این تعداد 30 هزار نفر طی سال گذشته جمع‌آوری و از ایران طرد شدند.

عجمی با اشاره کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران به حضور 77 هزار دانش آموز تبعه خارجی در مدارس دولتی این استان افزود: از این تعداد 60 هزار نفر دارای مدارک اقامتی بوده و 17 هزار تبعه فاقد مدارک اقامتی هستند که طی سه سال گذشته مبنی بر فرمان مقام معظم رهبری فاقدین مدارک در مدارس دولتی ثبت نام شده‌اند.

وی به حضور 3000 دانشجوی تبعه خارجی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال از حدود 3000 تبعه فاقد مدارک شناسایی در مدارس دولتی ثبت نام به‌عمل آید و هچنین طی چند سال اخیر در ایران دانش آموز مهاجر بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

مدیر کل اتباع و امور خارجه خراسان رضوی، اظهار کرد: اتباع خارجی که دارای کارت آمایش هستند از حدود چهار سال پیش از خدمات بیمه درمانی در جمهوری اسلامی ایران با همکاری دولت، کمیساریا و بیمه سلامت بهره‌مند شدند.

این مقام مسئول با اشاره به پوشش 90 هزار مهاجران خارجی در کشور از بیمه سلامت، بیان کرد: 28 هزار نفر از اتباع خارجی مقیم این استان طی یک‌سال گذشته تاکنون تحت پوشش خدمات این بیمه قرار گرفته‌اند و بیش از 10 هزار تبعه خارجی آسیب‌پذیر از مزایای دفترچه بیمه سلامت به صورت رایگان برخوردار هستند.

وی از حضور 54 ملیت در خراسان رضوی خبر داد و افزود: این مهاجران خارجی شامل سرمایه‌گذاران، طلاب، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران و. هستند که برخی از آنها دارای کارت آمایش، پرونده اقامت و روادید موقت هستند.

عجمی گفت: اکنون بیش از 90 درصد مهاجران افغانستان که قصد برگشت به کشور خود را دارند از طریق این معبر رسمی وارد کشورشان می شوند و روزانه حدود 1500 نفر از اتباع افغانستانی به صورت داوطلبانه به کشور خود برمی گردند.

وی اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم مهاجران در ایران اعزام به عتبات عالیات بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کمیساریا این مهم اتفاق افتاده است.

استان خراسان رضوی 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که از این مقدار 90 کیلومتر در شهرستان تایباد قرار دارد.

استمرار مشکلات بانکی افغانستانی‌های ایران از افتتاح حساب تا کارت به کارت

استمرار مشکلات بانکی افغانستانی‌های ایران از افتتاح حساب تا کارت به کارت

عدم تمدید یا قطع کارت بانکی، محدودیت در سقف انتقال و موقت بودن حساب‌ها از جمله مشکلات بانکی افغانستانی ساکن ایران است و با وجود وعده مسئولان کشورمان در حل مشکلات میهمانان ایران اما این معضل همچنان برقرار است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، چند ماهی است که افغانستانی های ساکن ایران با مشکلات بانکی از جمله تعیین سقف برداشت و قطع عابر بانک خود مواجه هستند، در حالی که مقامات بانک مرکزی کشورمان اعلام کردند که محدودیتی برای کارت‌های بانکی این افراد اعمال نشده اما تحقیقات میدانی برنا حکایت از استمرار این مشکل دارد.

هر چند که برخی افراد ریشه‌ مشکلات بانکی در ایران را اعطای کارت اقامت یکساله عنوان کرده اند ولی می توان با کمی درایت و سرعت عمل امکانات لازم برای میهمانان ایران که چندین دهه است در کشورمان حضور دارند ایجاد کرد.

همچنین برخی گزارشات از محدودیت‌های شدید حساب‌ بانکی اتباع خارجی منتشر شده که می توان به قطع شدن سرویس اینترنت بانک و همراه بانک تا افتتاح هرگونه حساب بانکی و انتقال وجه اشاره کرد.

در همین راستا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: اخیراً‌ از سوی مراجع ذی‌صلاح بخشنامه‌هایی در این باره صادر شده است که اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه بانکی تلقی می‌شود. از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.

مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است. همچنین سایر خدمات بانکی، پس از دریافت اطلاعات اتباع مجاز از «مراجع ذی‌صلاح»، به آنها ارائه می‌شود.

کارت بانکی

همچنین معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرده تا اشخاص خارجی مقیم و غیر مقیم از افتتاح حساب محروم نشوند.

بر اساس این دستورالعمل، بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند به اتباع خارجی بالاتر از ۱۸ سال که مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه پناهندگی، دفترچه اقامت، دفتراقامت ویژه و گذرنامه به همراه روادید دارند‌، حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان اعطا کنند.

با وجود اینکه دارابی سخنگوی وزارت کشور در تاریخ 23 تیر سالجاری وعده رفع مشکلات بانکی افغانستانی های مقیم ایران را داده بود اما این ادعاها با گزارشاتی که از سوی اتباع خارجی به گوش می‌رسند، مغایرت دارد البته محدودیت برخی بانک ها رفع شده و برخی محدودیت ها همچنان به قوت خود باقی است به طوری که تعدادی از مهاجرین افغانستانی، از رفع برخی از محدودیت‌ها توسط بانک‌های تجارت، پاسارگاد و صادرات خبر می‌دهند اما برخی دیگر از مهاجرین می‌گویند محدودیت‌ بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه، انصار و پست‌بانک همچنان پابرجاست.

این مهاجرین گفته‌اند رفع محدودیت‌ها شامل، سقف برداشت، انتقال وجه و استفاده از همراه‌ بانک ها بوده است؛ رفع برخی محدودیت‌ها توسط برخی بانک‌ها در حالی‌ست که مسئولان بانک مرکزی گفته اند؛ تا این لحظه بخشنامه‌ای به بانک‌ مرکزی ابلاغ نشده و بانک مرکزی هم بخشنامه ای برای رفع محدودیت‌ها بانکی مهاجرین افغانستانی به شعب بانک ها ابلاغ نکرده است.

برای بررسی آخرین وضعیت اعمال محدودیت بانکی و لغو این محدودیت با برخی افغانستانی های ساکن ایران گفت وگو کردیم.

مشکلات بانکی برای افغانستان های همچنان وجود دارد

واحد احمدیار مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت سپهر سیاحان شرق در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در همین راستا اظهار داشت: متاسفانه اعمال محدودیت های کارت به کارت همچنان برای برخی حساب ها وجود دارد و حتی برخی حساب های همچنان مسدود است.

اتباع غیر مجاز

وی با بیان اینکه محدودیت های برخی حساب های بانکی ادامه دارد افزود: سقف کارت به کارت برای برخی حساب ها 10 میلیون تومان و برای برخی حساب ها 30 میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت سپهر سیاحان شرق تصریح کرد: محدودیت افغانستانی های مقیم ایران در استفاده از تلفن بانک و کارت به کارت همچنان وجود دارد و برخی حساب ها بیشتر از یک میلیون تومان نمی توانند کارت به کارت کنند.

احمدیار گفت: اتباع افغانستانی برای خرید بلیط هواپیما و پرداخت هزینه های رستوران دچار مشکل هستند و بیش از یک میلیون تومان نمی توانند از کارت بانکی استفاده کنند. متاسفانه به صورت کاملا تصادفی برخی محدودیت ها برای برخی حساب های مهاجرین حذف شده و برخی محدودیت ها همچنان وجود دارد؛ در حذف برخی محدودیت ها از سوی نظام بانکی ناهماهنگی وجود دارد به طوری که شاید یک فعال اقتصادی با گردش مالی بالا با محدودیت تراکنش و کارت به کارت و مسدود سازی حساب مواجه است و یک فرد دیگر که اصلا فعالیت اقتصادی ندارد هیچگونه محدودیت بانکی هم ندارد.کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران

اوج محدودیت های بانکی افغانستانی در بانک صادرات است

مسعودرضا صبوری مدیرعامل شرکت ساختمان سازی آرام اسکان پارسیان هم در گفت وگو با خبرگزاری برنا در این باره اظهار داشتک برخی محدودیت های بانکی افغانستانی های مقیم ایران وجود دارد و اگر هم برخی محدودیت ها برای برخی افراد لغو شده انگشت شمار بوده است؛ به نظر می رسد که در رفع محدودیت ها کاملا سلیقه ای و بدون هماهنگی و ضابطه عمل شده است.

وی افزود: برخی بانک ها به صورت کاملا تصادفی محدودیت های بانکی را لغو کرده اند؛ بیشتری مشکل مهاجرین با بانک صادرات ایران است زیرا این بانک بیشتری محدودیت های بانکی و دسترسی های بانکی را برای افغانستانی های مقیم ایران اعمال کرده و بانک های دیگر محدودیت کمتری را در نظر گرفته اند.

آوارگان + افغانستان

مدیرعامل شرکت ساختمان سازی آرام اسکان پارسیان با بیان اینکه بانک صادرات ایران هنگام افتتاح حساب محدودیت کمی برای افغانستانی مقیم ایران در نظر گرفته بود و به همین دلیل بیش از 80 درصد اتباع در این بانک حساب دارند تصریح کرد: متاسفانه بانک صادرات هم اکنون بیشتری محدودیت را برای مهاجرین در نظر گرفته و مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است.

صبوری گفت: از اول تیر مشکلات بانکی و دسترسی به حساب و کارت به کارت برای افغانستانی های مقیم ایران اعمال شده است و خیلی از اتباع دچار مشکلات متعدد در فعالیت های اقتصادی و خرید و تسویه شده اند.

وی افزود: در تیرماه برای برگزاری یک مراسم و به منظور تسویه حساب خرید مجبور به استفاده از کارت های بانکی دوستان ایرانی خود شدم و به دلیل عدم استفاده کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران از کارت بانکی و حساب بانکی متعلق به خودم تعهداتم به دیگران و پرداخت بدهی ام دچار مشکلات اساسی شده است.

بانک مرکزی باید مشکل بانکی را حل کند نه خود بانک ها

باقری مدیرعامل شرکت تولید و صادرات چدن و تفلون ایران هم در گفت وگو با برنا تصریح کرد: مشکلات مسدودی حساب های افغانستانی های ساکن ایران همچنان وجود دارد اما اتباع چاره ای جز تحمل این موضوع ندارند.

وی افزود: به دلیل مشکلات تراکشن های بانکی و کارت به کارت و مسدود بودن حساب هایمان حجم فعالیت های اقتصادی را کاهش چشمگیری دادیم؛ در چند هفته اخیر کار اقتصادی خاصی انجام نداده ایم و امیدواریم هر چه سریع تر این مشکل به صورت کامل رفع شود.

مدیرعامل شرکت تولید و صادرات چدن و تفلون ایران تصریح کرد: بانک های خود مراجعه کرده و مشکلات مان را بارها اعلام کردیم ولی کارمندان و مدیران بانک به ما گفته اند که کاری نمی توانیم کنیم و باید منتظر ابلاغیه و دستورالعمل بانک مرکزی و یا اصلاحیه ابلاغیه های صادره شده قبلی باشید.

مسدودسازی حساب های افغانستانی ها به اعتبار مالی اقتصادی آنها ضربه زده

امینی مدیرعامل شرکت تولید و صادرات کفش هم در این باره به برنا گفت: با تماس هایی که با هموطن مان در تهران انجام دادیم و با پیگیری هایی که با بانک ملی و سردار رضائیان رئیس پلیس امنیت اقتصادی داشتیم مشکلات 39 سرمایه گذار افغانستانی در ایران در دستور کار رفع قرار گرفت و معضل بوجود آمده برای آنها حل شد.

کارت بانکی

وی افزود: متاسفانه به دلیل مسدودسازی حساب های و ایجاد محدودیت برای تراکنش های بانکی، چک های صادر و در آستانه وصول با مشکل بانکی روبرو شده و به اعتبارمان در بازار ضربات جبران ناپذیری وارد شد اما با مذاکراتی های که با آنها داشتیم و با منطق بالای آنها کمی به ما فرصت دادند و مشکل رفع شد.

مدیرعامل شرکت تولید و صادرات کفش تصریح کرد: مشکلات حساب های بانکی و کارت به کارت توانسته برای اتباع افغانستانی در ایران در خرید بلیط هواپیما و مایحتاج های روزمره مشکلات متعددی ایجاد کند که امیدواریم هر چه سریع تر به صورت کامل این مشکل رفع شود.

پیگیری کد فراگیر اتباع

تماس با همراه مشاور

پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی و سایر مهاجران خارجی از طریق سامانه اینترنتی در نظر گرفته شده برای این کار به نشانی faragir-code.ir امکان پذیر است. به این ترتیب، کسانی که قبلا ثبت نام شان را در این سایت برای دریافت کد انجام داده باشند، می توانند مجددا به سامانه مذکور مراجعه کرده و از آخرین وضعیت صدور آن مطلع شوند. کد فراگیر یک کد مهم و ضروری برای مهاجرانی است که به شکل قانونی وارد ایران شده و قصد انجام اقدامات اقتصادی، اداری‌، آموزشی یا سایر موارد را دارند. از این رو، اگر اتباع غیر ایرانی قصد انجام فعالیت های این چنینی را داشته باشند، داشتن کد اتباع برای شان الزامی است. با توجه به این موضوع، مهاجران باید در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت این کد از طریق سایت اینترنتی مربوط به آن اقدام نمایند. در ادامه هم امکان پیگیری کد فراگیر در همین سامانه فراهم است تا بتوانید مدتی پس از ثبت درخواست، وارد سامانه شده و از وضعیت صدور کدتان آگاه شوید.

از آن جایی که کشور ایران میزبان تعداد زیادی از مهاجران به خصوص اتباع افغانستانی است، فرآیند دریافت کد فراگیر برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که این کد مانند کد ملی برای شهروندان ایرانی است. همان طور که این افراد برای انجام امورات مختلف باید کد ملی شان را ارائه دهند، اتباع خارجی هم جهت بهره مندی از خدمات مختلف نیاز به ارائه کد اتباع خود خواهند داشت. به هر حال، در این جا قصد داریم نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی را به صورت کامل برای تان توضیح دهیم. این گونه کسانی که قبلا با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به انجام ثبت نام اقدام کرده باشند، می توانند از وضعیت پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست شان جهت دریافت این کد مطلع شوند. پس اگر شما هم جزو اتباع غیر ایرانی هستید که درخواست تان را برای دریافت کد فراگیر در سامانه مربوطه ارائه داده اید، در ادامه با ما همراه باشید کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران تا روش پیگیری آن را فرا بگیرید.

راهنمای پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی

همان گونه که اشاره کردیم، کد اتباع برای مهاجرانی که به وارد ایران شده و قصد انجام فعالیت های گوناگون را دارند، بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، سامانه ای ایجاد شده تا اتباع غیر ایرانی بتوانند نسبت به ثبت کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران نام جهت دریافت کد خود اقدام کنند. اما پس از نام نویسی در این سامانه،‌ باید درخواست ارسال شده توسط داوطلب پیگیری شود تا از قبولی یا عدم قبولی آن اطمینان حاصل نماید. پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی و سایر کشورها هم به صورت آنلاین از طریق همان سامانه ثبت نام امکان پذیر است. به همین خاطر، متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به ادرات و ارگان های مختلف نداشته و می توانند اقدامات لازم را در خانه هم انجام دهند. با توجه به این که تعداد زیادی از اتباع غیر ایرانی نسبت به ثبت نام کد اتباع از طریق سامانه مذکور اقدام می کنند،‌ در این جا روش پیگیری صدور این کد را هم برای تان آورده ایم تا مشکلی جهت بررسی وضعیت آن نداشته باشید.

برای پیگری کد فراگیر به صورت اینترنتی هم نیازی به طی کردن مراحل پیچیده و دشوار وجود ندارد. کافی است یک سری اقدامات ساده را پشت سر بگذارید که در این بخش به آن ها می پردازیم. اقدامات مورد نیاز جهت این امر شامل موارد زیر می شوند:

  1. ۱ در اولین گام باید به سامانه در نظر گرفته شده برای ثبت نام و پیگری کد اتباع وارد شوید. بدین منظور، آدرس اینترنتی آن یعنی faragir-code.ir را در یکی از مرورگرهای خود قرار داده و جست و جو نمایید. دقت داشته باشید که ورود به این سامانه و پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی از طریق آن هم با گوشی های موبایل و سیستم های رایانه ای امکان پذیر بوده و از این نظر با محدودیتی رو به رو نخواهید بود.
  2. ۲ بعد از این که نشانی فوق را سرچ کردید، منتظر باشید تا گوگل نتیجه جست و جوی تان را نمایش دهد. اولین سایت بالا آمده در لیست نتایج با همین آدرس و عنوان «سامانه ثبت نام کد یکتا فراگیر - کد فراگیر اتباع خارجی» مربوط به ثبت نام و پیگیری کد اتباع است. پس بر کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران روی آن کلیک کرده و وارد شوید.

پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی

راهنمای پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی

پیگیری کد اتباع

با طی کردن مراحل بالا، پیگیری کد اتباع انجام شده و می توانید از آخرین وضعیت صدور این کد مطلع شوید. در ادامه، نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی را هم بیان می کنیم تا در صورت نیاز، به راحتی امکان بررسی این کد و اطمینان از صحت آن را داشته باشید.

نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی

حال که روش پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی و سایر کشورها را می دانید، در صورت ثبت درخواست در سامانه faragir-code.ir، به سادگی می توانید نسبت به پیگیری آن اقدام نمایید. اما موضوع مهم دیگر در این رابطه، استعلام کد فراگیر اتباع است. اطلاع از روش انجام این کار هم برای کارکنان ادارات مختلف و هم برای خود اتباع خارجی اهمیت دارد. زیرا زمانی که این افراد برای انجام امورات اقتصادی، آموزشی و ادرای مراجعه می کنند، باید استعلام کدشان انجام گرفته تا از صحت آن اطمینان حاصل شود. از طرف دیگر، گاهی اوقات خود این افراد هم تمایل به دریافت استعلام جهت بررسی کدشان دارند. به همین خاطر، در این بخش نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی را هم به صورت مفصل برای تان توضیح می دهیم تا در صورت نیاز، به سادگی امکان انجام این کار را داشته باشید. دقت کنید که استعلام کد اتباع هم مانند پیگیری آن از طریق همان سامانه faragir-code.ir انجام می گیرد.

برای استعلام کد فراگیر هم لازم است مراحلی را به صورت گام به گام طی کنید که در ادامه آن ها را توضیح داده ایم. این مراحل مورد نیاز جهت دریافت استعلام کد اتباع به شرح ذیل می باشند:

  1. ۱ ابتدا باید به سامانه اینترنتی ثبت نام و پیگیری کد فراگیر وارد شوید. در بخش قبل نحوه ورود به این سایت را به تفصیل بیان کردیم. پس جهت این امر با مشکلی رو به رو نخواهید بود.
  2. ۲ بعد از این که به صفحه اصلی سامانه وارد شدید، این بار باید گزینه مربوط به استعلام را انتخاب نمایید. این گزینه با عنوان «استعلام کد فراگیر/ Inquiry» در بخش میانی صفحه قرار گرفته است. پس بر روی آن کلیک کنید.

استعلام کد فراگیر اتباع

در این بخش نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی را از طریق سامانه در نظر گرفته شده جهت این امر بیان کردیم. بنابراین در صورتی که بخواهید اعتبار کد مربوط به اتباع را بسنجید، کافی است مراحل فوق را پشت سر بگذارید.

نکات پیگیری کد فراگیر

تا این جای کار سعی کردیم روش پیگیری کد فراگیر را برای تان توضیح دهیم تا آن دسته از اتباع غیر ایرانی که جهت دریافت این کد ثبت نام کرده اند، به سادگی امکان بررسی آخرین وضعیت آن را داشته باشند. هم چنین، به نحوه استعلام این کد پرداختیم تا امکان اعتبارسنجی آن هم برای کارکنان ادارات مختلف و هم برای خود اتباع غیر ایرانی وجود داشته باشد. اما برای پیگیری یا استعلام این کد لازم است به یک سری نکات مهم توجه داشته باشید که در این قسمت آن ها را توضیح داده ایم. بی توجهی به این موارد جهت پیگیری کد فراگیری اتباع افغانی یا سایر ملیت ها می تواند شما را با مشکل مواجه سازد. به هر حال، این نکات مهم که به منظور پیگیری و استعلام کد فراگیر باید به آن توجه داشته باشید، شامل موارد زیر می شوند:

  • پیگیری کد اتباع خارجی به صورت کاملا آنلاین و از طریق همان سامانه ثبت نام به نشانی اینترنتی faragir-code.ir انجام می گیرد. پس جهت این امر، هیچ نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد.
  • نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی هم مانند روش پیگیری این کد به صورت اینترنتی بوده و از طریق همان سامانه انجام می گیرد.
  • پیگیری و استعلام کد فراگیر اتباع خارجی در سامانه مذکور کاملا رایگان بوده و جهت این امر نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای وجود ندارد. پس در صورتی که از طریق برخی سایت ها یا اشخاص دیگر جهت پیگیری یا استعلام کدتان اقدام می کنید، به این نکته توجه داشته باشید.
  • پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی و سایر کشورها که مقیم ایران هستند، هم از طریق سیستم های کامپیوتری و هم گوشی های موبایل امکان پذیر است. پس اگر دارای گوشی موبایل با قابلیت اتصال به اینترنت هستید، به سادگی می توانید این کد را حتی در خانه پیگیری کنید.

تمام مهاجرانی که قصد انجام فعالیت های مختلف در کشور ایران را دارند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید نسبت به دریافت کد اتباع اقدام نمایند. برای این کار، کافی است به سامانه آنلاین در نظر گرفته شده کد بورسی برای اتباع خارجی در ایران جهت این امر به نشانی اینترنتی faragir-code.ir مراجعه کرده و اقدامات لازم را از این طریق انجام دهید. در ادامه، امکان پیگیری کد فراگیر در همین سایت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، کسانی که درخواست شان را جهت دریافت کد اتباع ارائه داده اند، مدتی بعد می توانند به سایت مذکور مراجعه کرده و از آخرین وضعیت پذیرش یا رد درخواست شان مطلع شوند. هم چنین، امکان استعلام این کد هم در همین سایت وجود دارد. از این رو، کارکنان ادارات مختلف یا خود اتباع غیر ایرانی برای اعتبار سنجی کدی که در اختیار دارند، می توانند نسبت به دریافت استعلام اقدام کنند. نحوه استعلام کد فراگیر اتباع خارجی و روش پیگیری آن را به صورت مفصل در این جا برای تان توضیح داده ایم.

سوالات متداول

1- برای پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای پیگیری کد فراگیر اتباع افغانی نیاز به مراجعه به جای خاصی نیست و این کار باید از طریق سامانه در نظر گرفته شده برای این کار که در مقاله اشاره شد و به صورت اینترنتی اقدام کنید.

2- استعلام کد فراگیر اتباع خارجی به چه شکلی است؟

استعلام کد فراگیر اتباع خارجی نیز به همان شکل پیگیری کد اتباع افغانی به صورت اینترنتی و از طریق همان سامانه انجام می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.