عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام


تأثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقدشوندگی سهام یکی از معیارهایی است که سرمایه گذاران برای تشکیل پورتفوی و انتخاب سهام برای خرید، آن را در تصمیم گیری های خود دخالت می دهند. از مزایای نقدشوندگی بالای سهام می توان به تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی، جذب سرمایه های سرگردان و کوتاه مدت مردم، بالا رفتن حجم معاملات در بازار سرمایه، کاهش هزینه معاملات وکشف قیمت اشاره کرد. اما وجود عواملی که باعث کاهش نقدشوندگی در بازار نوپایی همچون بازار ایران می شود، سبب شده است تا پژوهش های زیادی در مورد نقدشوندگی سهام انجام شود و بررسی نقش عوامل موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار شود. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه-های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدفی که این پژوهش به دنبال آن است برآورد مدیریت سود براساس چهار روش اقلام تعهدی اختیاری، هزینه های اختیاری غیرعادی، وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی و عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام بررسی تاثیر هر یک از این چهار متغیر بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی - همبستگی می باشد و به توصیف نظام مند و منظم وضعیت فعلی می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می-شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. در این پژوهش جهت جمع آوری مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. لذا در تکمیل ادبیات موضوع و محورهای عمده پژوهش، به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است. همچنین؛ روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی است. داده های مورد نیاز شرکت های عضو جامعه آماری نیز از طریق اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و یادداشت های همراه آنها که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایر منابعی چون سایت ها و بانک اطلاعاتی شرکت تدبیر پرداز منتشر گردیده، جمع آوری شده است. سپس برای طبقه بندی اطلاعات خام از excel استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار آماری eviews به-کار برده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که از بین چهار روش مدیریت سود سه روش اقلام تعهدی اختیاری، هزینه اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. اما،طبق نتایج به دست آمده هزینه تولید غیرعادی تاثیر معنی داری بر نقدشوندگی سهام نداشته است و در نتیجه فرضیه چهارم رد شده است. فرضیات پنج تا بیست وچهار که در آنها به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه هر یک از روش های مدیریت سود و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است، رد شده اند. کلید واژه: مدیریت سود، مدیریت سود واقعی، اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری، نقدشوندگی سهام

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می گردد. علیرغم تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، به ارتباط بین افشاء اطلاعات و نقدینگی سهام در بازارهای نوظهور ایران پرداخته نشده است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا به مطالعه تأثیر افشاء اطلاعات بر نقدشوندگی سهام که از طریق قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[1]اندازه گیری شده است، بپردازد. برای تعیین درجه افشاء.

بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این ت.

بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson , Wagner & Woot.

بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، سطح مدیریت اقلام تعهدی شرکت ها تعیین و پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل، تاثیر آن بر پنج متغیر نقدشوندگی برای75 شرکت پذیرفته شده در بورس.

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیر.

بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی بازار، نقدشوندگی بازار، تعداد دفعات معاملات سهام و حجم ریالی معاملات سهام بر روی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پنج فرضیه تدوین‌شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 107 شرکت ( 642 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1386 الی 1391 انتخاب گردید و برای آزمون آن‌ها از روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‎دهد فرضیه‌های اول و دوم پژوهش پذیرفته می‌شوند؛ بدین صورت که حجم معاملات سهام و تعداد دفعات معاملات عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام سهام ارتباط معنی‌داری با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارند ولی ارتباطی بین متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 • ریسک نقدشوندگی سهام
 • ریسک نقدشوندگی بازار
 • نقدشوندگی بازار
 • حجم معاملات سهام

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Affecting Factors in Bid Ask Spread as a Measure for Information Asymmetry

نویسندگان [English]

 • Heidar Foroughnejad 1
 • Mohsen Moradijoz 2

1 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Andisheh Branch, Andisheh, Iran

This study examines the effective factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry among listed firms in Tehran’s stock exchange. In عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام this study, the effect of share’s liquidity risk variables, market liquidity risk, , market liquidity, number of transactions, and trading volume of bid ask spread is investigated. In this line, عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام five hypotheses were suggested. A sample consisting of 107 firms (642 firms-year) among the Listed Firms in Tehran’s Stock Exchange (from 2007 to 2012) were collected and tested through combined data method to test the hypotheses. The results verify the first and second hypotheses in that the number of transactions and trading volume has significant relationship with bid ask spread. However, no relationship was found to be between liquidity risk, market liquidity risk, and market liquidity with bid ask spread.

نقدشوندگی سهام در بورس؛ سرمایه‌گذاری در سهامی که آسان نقد شود

قابلیت نقدشوندگی

برای انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری جوانب زیادی را باید در نظر گرفت. در واقع هر اشتباهی در انتخاب سهامی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید می‌تواند سرمایه شما را نابود کند. یکی از عوامل بسیار مهمی که قبل از سرمایه‌گذاری در هر سهمی باید مورد بررسی قرار گیرد، نقدشوندی سهام در بورس است. اما اصلا نقدشوندگی چه معنایی دارد و چگونه می‌توان تشخیص داد که سهام کدام شرکت‌ها از قابلیت نقدشوندگی مناسبی برخوردارند؟ در ادامه این مطلب به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

نقدشوندگی سهام در بورس یعنی چه؟

قابلیت نقدشوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است.

یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی آن‌ها است. منظور از قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، بتوانید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه آن را به پول‌ نقد‌ یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. دارایی هایی نظیر ارز، طلا، سهام شرکت‌های بورسی و اوراق مشارکت نقدشوندگی بهتری نسبت به ملک و زمین دارند.

در بازار سرمایه سهام زیادی وجود دارند. یکی از عواملی که سرمایه‌گذار را در انتخاب سهم مناسب راهنمایی می‌کند، قابلیت نقدشوندگی سهام در بازار بورس است.

نقدشوندگی به زبان ساده یعنی شما بتوانید هر زمان که می‌خواهید سهم‌تان را بفروشید و مجبور نباشید برای فروش سهم به قیمت مناسب منتظر بمانید و چندین روز صبر کنید. سهام بسیاری در بازار وجود دارند که میزان نقدشوندگی آن‌ها عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام بالا است و برای فروش آن‌ها به قیمت مناسب نیازی به انتظار و صبر زیاد نخواهد بود.

چطور سهام دارای نقدشوندگی مناسب را تشخیص دهیم؟

سازمان بورس به صورت فصلی ۵۰ شرکت برتر بورسی نسبت به کل شرکت‌های موجود در بازار را انتخاب و معرفی می‌کند و فرایند انتخاب این شرکت‌ها براساس سه معیار اصلی صورت می‌گیرد. این معیارها عبارتند از:

 • میزان دادوستد سهام در تالار معاملات
 • تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات
 • میزان تاثیرگذاری شرکت بر کل بازار

بیشتر بخوانید

۵۰ شرکت برتر بورسی که دارای این ویژگی‌ها هستند، به صورت فصلی و هر سه ماه یک ‌بار از طرف سازمان معرفی می‌شوند. به همین خاطر این لیست ثابت نیست و ممکن است سهام شرکتی از این عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام لیست حذف شود یا به آن اضافه گردد. جهت دسترسی به آخرین لیستی که سازمان برای فعالین بازار سرمایه منتشر کرده است، می‌توانید به سایت tsetmc.com مراجعه نمایید و به آخرین گزارش از ۵۰ شرکت برتر بورسی دسترسی پیدا کنید.

جمع‌بندی

قابلیت نقدشوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی آن‌ها است. منظور از قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، بتوانید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه آن را به پول‌ نقد‌ یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. برای آن که در سهامی با قابلیت نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید سهامی را که در فهرست ۵۰ شرکت برتر بورسی عنوان شده‌اند، برای عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام خرید برگزینید.

نقد شوندگی سهام را چگونه تشخیص دهیم؟

قابلیت نقد شوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقد شوندگی آن‌ها است و منظور از قابلیت نقد شوندگی سهام این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک سهم،

قابلیت نقد شوندگی (Liquidity) به معنای امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد در زمانی کوتاه یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آسان یک دارایی است.

یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقد شوندگی آن‌ها است و منظور از قابلیت نقد شوندگی سهام این است که پس از سرمایه‌گذاری در یک عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام سهم، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، بتوانید در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه آن را به پول‌ نقد‌ یا به سهمی دیگر تبدیل کنید. دارایی هایی نظیر ارز، طلا، سهام شرکت‌های بورسی و اوراق مشارکت نقد شوندگی بهتری نسبت به ملک و زمین دارند.

در بازار سرمایه سهام زیادی وجود دارند و یکی از عواملی که سرمایه گذار را در انتخاب سهام مناسب راهنمایی می‌کند، قابلیت نقد شوندگی سهم است.

بیشتر بخوانید: کارگزاری چیست و کارگزار چه می‌کند؟

نقد شوندگی به زبان ساده یعنی شما بتوانید هر زمان که می‌خواهید سهم‌تان را بفروشید و مجبور نباشید برای فروش سهم به قیمت مناسب منتظر بمانید و چندین روز صبر کنید. سهام بسیاری در بازار وجود دارند که میزان نقدشوندگی آن‌ها بالا است و برای فروش آن‌ها به قیمت مناسب نیازی به انتظار و صبر زیاد نخواهد بود.

سازمان بورس به صورت فصلی ۵۰ شرکت برتر بورسی نسبت به کل شرکت‌های موجود در بازار را انتخاب و معرفی می‌کند و فرایند انتخاب این شرکت‌ها براساس سه معیار اصلی صورت می‌گیرد. این معیارها عبارتند از:

 • میزان دادوستد سهام در تالار معاملات
 • تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات
 • میزان تاثیر گذاری شرکت بر کل بازار

۵۰ شرکت برتر بورسی که دارای این ویژگی‌ها عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام هستند، به صورت فصلی و هر سه ماه یک ‌بار از طرف سازمان معرفی می‌شوند. به همین خاطر این لیست ثابت نیست و ممکن است سهام شرکتی از این لیست حذف شود یا به آن اضافه گردد که جهت دسترسی به آخرین لیستی که سازمان برای فعالین بازار سرمایه منتشر کرده است می‌توانید به سایت tsetmc.com مراجعه نمایید و به آخرین گزارش از ۵۰ شرکت برتر بورسی دسترسی پیدا کنید.

عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام

چکیده: امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. عرضه عمومی اولیه سهام یکی از رویداد های مهم بازار سرمایه می باشد. چنانچه عرضه اولیه اوراق بهادار به درستی و با شناخت کامل از بازار و سرمایه گذاران بالقوه، برنامه ریزی نگردد، می تواند عواقب ناخوشایندی برای شرکت ها و نهایتا بازار سرمایه داشته باشد. پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبین کند. این پژوهش به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد فاما و فرنچ می پردازد. در این تحقیق با افزودن عوامل درصد سهام شناور، سود تقسیمی، نقدشوندگی و اهرم به مدل سه عامله فاما و فرنچ، بازدهی عرضه های اولیه در قلمرو زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام تحقیق حاضر شامل همه عرضه های اولیه در بازه زمانی یاد شده است که پس از تعدیلات لازم نمونه مورد نظر استخراج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و به روش داده های مقطعی (بررسی مقاطع 30، 120، 240 روزه معاملاتی پس از عرضه) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون های رگرسیون دوره های اول و دوم و سوم مورد بررسی، می توان به سوالات ابتدای تحقیق پاسخ داد. در دوره ی 30 روزه معاملاتی بعد از عرضه اولیه، بین متغیر وابسته بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با 5 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، اهرم مالی(+)، نقدشوندگی(+)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(-) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره 120 روزه بعد از عرضه اولیه، بین متغیر بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(+)، نقدشوندگی(-)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(-)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره ی 240 روزه بعد از عرضه اولیه، بین بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(-)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، نقدشوندگی(+)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(-) معنادار هستند.

#بازدهی عرضه اولیه #مدل سه عاملی فاما و فرنچ #نقدشوندگی #سهام شناور #سود تقسیمی #اهرم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: ابعاد نقدشوندگی، شاخص های نقدشوندگی، سختی معامله، شاخص های نقدشوندگی مرکب ، نقدشوندگی سبد سهام، توابع مفصلR-Vin ]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.