چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی


به کارگیری عوامل روانشناختی زیر کمک موثری در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق خواهد بود:

بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حسابهای بلندمدت بانکی و بازارهای مالی(با تاکید بر ارز و سهام)

پژوهش حاضر به بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حسابهای بلندمدت بانکی و بازارهای مالی(با تاکید بر ارز و سهام) با استفاده ه از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss پرداخته است. همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق پرسش نامه انجام شده است و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که، فرضیه اصلی پژوهش (مردم سپرده های بلندمدت بانکی را به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند)، فرضیه فرعی3 (مردم در کوتاه مدت، سپرده گذاری در بانک را به سرمایه گذاری در بازار ارز ترجیح می دهند)، فرضیه فرعی4 (مردم در بلند مدت، سپرده گذاری در بانک را به سرمایه گذاری در بازار ارز ترجیح می دهند) پذیرفته نمی گردد. اما در مورد فرضیه فرعی1 (مردم در کوتاه مدت پس انداز در بانک را به خرید سهام از بازار بورس ترجیح می دهند) و فرضیه فرعی2 (مردم در بلند مدت پس انداز در بانک را به خرید سهام از بازار بورس ترجیح می دهند) رد نمی شود و یا به عبارتی با سطح اطمینان 95% تأیید می گردد. بر مبنای رد شدن فرضیه اصلی پژوهش می توان نتیجه گرفت که مردم برای سرمایه گذاری بازارهای مالی را به سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حساب های بلندمدت و دارایی های بادوام ( با تاکید بر زمین و ساختمان و طلا و سکه )

پژوهش حاضر به بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حساب های بلند مدت و دارایی های بادوام با تاکید بر زمین و ساختمان و طلا و سکه با استفاده از نرم افزار spss پرداخته است. همچنین جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شده است و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که تمام فرضیه ها( شامل فرضیه اصلی : مردم دارایی های بادوام را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند، فرضیه فرعی1و2: مردم.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13.

تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گ.

رابطه بین نقد شوندگی سهام و فرصت های سرمایه گذاری

یکی از ریسک های مرتبط با سهام شرکت، نقد شوندگی سهام است. سهام دارای نقد شوندگی بالا برایسهامداران و سرمایه گذاران جذاب بوده و تقاضای آن را افزایش می دهد. افزایش جذابیت و تقاضا برای سهامشرکت، تامین مالی و افزایش سرمایه به منظور توسعه شرکت را آسان و چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ارزان می سازد. علاوه بر این بازدهمورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. از اینرو در این مقاله رابطه بین نقد شوندگی سهام که به وسیلهمعیار شکاف بین قیمت.

بررسی تأثیرات بازاریابی اخلاقی بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک ملت و اثر این انتخاب بر سهم بازار بانک ملت

هدف این پژوهش، بررسی تأثیراتبازاریابیاخلاقیبر ترجیحاتمشتریانبانکملّتو اثراینانتخاببرسهمبازار اینبانک است. پژوهشگر در این مقاله با تبیین مبانی نظری پژوهش، مفهوم بازاریابیاخلاقی را در چارچوب نظری مورد نظر، تحلیل و بررسی کرده است. محقق در ابتدا با در نظر گرفتن اهداف پژوهش، به معرفی نظریه‌های موجود در این حوزه پرداخته است؛ سپس مهم‌ترین نظریه‌ها را که عبارت­اند از: نظریه اسمیت و مدل ناواچوکاوا، انتخا.

چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

سرمایه گذاری خارجی به دو شاخه ی عمده سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم تقسیم می شود. سرمایه گذاری مستقیم به معنای دخالت مستقیم سرمایه گذار در بازار کار و سرمایه ی یک کشور خارجی، از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور و یا مشارکت با یک شریک موجود است و سرمایه گذاری غیر مستقیم، بدون دخالت مستقیم سرمایه گذار و چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از طریق خرید سهام و یا مواردی از این دست، در کشور خارجی است، بدون اینکه خریدار (سرمایه گذار خارجی) در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه موثر باشد.

امروزه این شرکتهای چند ملیتی هستند که عاملین اصلی سرمایه گذاری خارجی می باشند و در قالب شخص حقوقی حقوق خصوصی به سرمایه گذاری می پردازند.

طبق قوانین مربوط به حمایت از سرمایه گذاری در ایران، آنچه در مورد سرمایه گذاری خارجی حائز اهمیت است، بحث خارجی بودن منشاء سرمایه است که طبق این دیدگاه، تابعیت شخص سرمایه گذار حائز اهمیت نیست و حتی سرمایه گذاری از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی، اما با سرمایه دارای منشاء خارجی، سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

طبق قوانین ایران، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم، توسط بخش خصوصی، در همه ی حوزه های اقتصادی و تجاری، امکان پذیر است اما در بخش دولتی، سرمایه گذاری تنها باید در چارچوب قراردادی، همچون قراردادهای مشارکت مدنی(Joint Venture)، Buy back و BOT صورت می پذیرد.

سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قوانین ایران، در ایران سرمایه گذاری نمایند، ابتداً باید درخواست سرمایه گذاری خود را در فرم مخصوصی به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نموده و مجوز اخذ نمایند و سرمایه گذار باید ورود سرمایه های نقدی و غیرنقدی خود را در چارچوب همین مجوز، به سازمان اعلام و ثبت نماید تا تحت پوشش چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی حمایت های قانونی قرار بگیرد.

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب تشکل های حقوقی، طبق قانون تجارت ایران و هر هفت نوع شرکت تجاری قابل تأسیس است که رایج ترین و مقبول ترین تشکل حقوقی، شرکت سهامی است. در این راستا، داشتن شریک محلی برای سرمایه گذار خارجی الزامی نیست، هر چند سرمایه گذاران خارجی معمولآً به علت آشنا نبودن با شرایط کار و ضوابط اداری و حقوقی محل، تمایل به داشتن شریک محلی دارند.

در مورد میزان سرمایه گذاری و از حیث درصد مشارکت، هیچ محدودیتی برای سرمایه گذار مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد.

هر شریک خارجی می تواند در جهت توسعه ی امور تجاری خود، با ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت مادر، به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران بپردازد و برای ثبت، باید مستقیماً به اداره ی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند اما صرف تأسیس شعبه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد، بلکه سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا انعقاد قرارداد با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

همچنین انجام صرف فعالیت های تجاری نیز سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شوند اما فعالیت های تجای مکمل فعالیت های تولیدی، می توانند به عنوان سرمایه گذاری خارجی به حساب آیند.

سرمایه خارجی می تواند به دو شکل نقدی و غیرنقدی، همچون ماشین آلات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی و… باشد.

سرمایه ی نقدی خارجی به صورت ارز باید از طریق سیستم بانکی و یا تجاری رسمی مورد تأیید بانک مرکزی به کشور وارد شود و ارز آن نیز مورد قبول بانک مرکزی باشد و الزامی به تبدیل آن به ريال نیست.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از کارشناسان و وکلای متخصص در امور مشاوره و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی آماده ی ارائه هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف حقوقی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تایم فریم یا دوره زمانی

Y8V4ZEAIj6rEXtaFjpDJIORgCE6ZoFSycTOUYh6E.jpg

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق و کسب سود فراوان، آرزویی همیشگی است. بازار بورس مانند هر نوع بازار دیگری، از ظرفیت‌هایی برای رشد برخوردار است و در مقابل احتمال شکست هم وجود دارد. درک صحیح اصول و مبانی بازار سرمایه و یادگیری مباحث مهم بورسی یکی از عوامل موثر در کسب سود به شمار می‌رود اما نحوه تفکر و ساختار ذهنی افراد نیز اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق را بررسی می‌کنیم.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟

همان‌طور که ذکر شد، بازار بورس به عنوان یک ابزار برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به رشد و شکوفایی یا شکست شود. شروع کار یک سرمایه‌گذار در بورس بسیار مهم است. درواقع سرمایه‌گذار از زمانی که به صورت مبتدی شروع به کار می‌کند تا وقتی که تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شود، مسیر ناشناخته‌ای در پیش دارد. هدف اصلی هر سرمایه‌گذار در بورس، کسب سود مستمر و به حداقل رساندن ضرر است؛ سودی که قابل تکرار باشد و بتوان آن را همیشه به دست آورد. بنابراین دست یافتن به این امر، جز با درک صحیح از اصول سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق بر اساس این اصول شکل می‌گیرد.

موفقیت در سرمایه‌گذاری به طور کلی به عوامل زیر بستگی دارد:

در نظر گرفتن عوامل روانشناختی

تدوین استراتژی مناسب

عوامل روانشناختی موثر در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق چیست؟

مهم‌ترین عوامل برای موفقیت سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری، عوامل روانشناختی هستند. سرمایه‌گذاری همواره دارای پیچیدگی‌ها و دشواری‌های فراوانی بوده است. به ‌طوری ‌که درصد زیادی از افراد، حتی با یادگیری تحلیل‌های مختلف تکنیکال و بنیادی باز هم موفق به کسب سود مستمر از آن نمی‌شوند. دلیل پیچیدگی معامله‌گری در بازار سرمایه این است که انسان در طول یک معامله با عواطف و احساسات انسانی خود مواجه می‌شود. درگیر طمع، ترس، هیجان، استرس و … می‌شود و توان مدیریت صحیح معامله خود را از دست می‌دهد.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق با سایرین تفاوت دارد و این مسئله مهمترین عامل موفقیت او است. برای موفقیت در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات خود را شناخت، عقایدی که بر نحوه معاملات ما تاثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. مطالعه مقاله «روانشناسی سرمایه‌گذاران در بورس» می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود.

ویژگی های ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

به کارگیری عوامل روانشناختی زیر کمک موثری در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق خواهد بود:

اعتماد و چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اعتقاد به شیوه انجام معاملات

وظیفه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، پیش‌بینی دقیق آینده سهم نیست. این روش‌ها نقطه‌ای را برای ورود نشان می‌دهند که بیشترین احتمال موفقیت در آن وجود دارد و طبیعتا نمی‌توان هیچ چیز را به صورت قطعی پیش‌بینی کرد. معامله‌گران موفق تحلیل‌ها را چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بر اساس اصول صحیح انجام می‌دهند و ضمن در نظر گرفتن تمامی احتمالات، به شیوه انجام معاملات خودشان اعتماد و اعتقاد دارند.

مشاوره با افراد باتجربه

فکر انسان همیشه مایل است در مورد کاری که می خواهد انجام دهد تایید دیگران را نیز داشته باشد. در بازار بورس، مخصوصا برای افراد کم تجربه این امر بیشتر صادق است. شخصی سهمی را کاملا تحلیل کرده و از همه جهات آن را مناسب خرید می داند اما در خرید آن مردد است. مطالعه تحلیل‌های تحلیل‌گران برجسته و دریافت خدمات مشاوره از مراجع معتبر می‌تواند این خلا ذهنی را پر کند.

واقع‌گرایی به جای رویاپردازی

به دلیل خاصیت نامحدود بازار، اغلب این رویاپردازی‌ها در ذهن معامله‌گران مبتدی شکل می‌گیرد که می‌توان در همان ابتدای کار سودهای کلان به دست آورد اما ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق بر اساس واقعیات شکل گرفته است. او بازار را تحلیل می‌کند، می‌داند که سرمایه‌گذاری یک فرایند طولانی‌مدت است و توقع سودهای کلان و لحظه‌ای ندارد. اگر تعریف صحیحی از شکست یا موفقیت در ذهن نباشد هرگز نمی‌توان متوجه شد که چه زمانی موفق بوده‌ایم و چه زمانی شکست خورده و اشتباه کرده‌ایم.

کنترل احساسات

دو عاملی که می تواند به مرور زمان باعث خستگی فکری و دلزدگی از بازارهای مالی شود، استرس و پشیمانی است. استرس زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار سهمی را بخرد و آن سهم وارد فاز نزولی و زیان شود. در این مواقع اگر سرمایه‌گذار استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشد و راهکاری پیش‌بینی کرده باشد، طبق برنامه عمل خواهد کرد و می‌تواند استرس خود را کنترل کند.

پشیمانی زمانی می تواند ذهن و فکر یک سرمایه‌گذار را درگیر کند که مثلا سهمی را در کف قیمتی خریداری کرده و پس از کسب مقداری سود، آن را فروخته باشد. بعد از فروش، سهم به رشد قیمتی خود ادامه داده و سرمایه‌گذار از این‌که از سود بیشتر جا مانده است، احساس پشیمانی و ندامت می‌کند. چنین اتفاقاتی برای همه فعالان بازار رخ می‌دهد و پیش‌بینی‌های هیچ کس ۱۰۰ درصد صحیح نیست، بنابراین توانایی کنترل احساسات یکی از مهمترین عوامل در شکل دادن ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق به شمار می‌رود.

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب تدوین کنیم؟

در مقالات قبلی به نحوه تدوین استراتژی معاملاتی موفق پرداختیم و اصول آن را به تفصیل بیان کردیم. ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق نسبت به این اصول کاملا آگاه است و از آن‌ها به عنوان زیرساختی برای برنامه‌ریزی‌های خود استفاده می‌کند. به عنوان یک فهرست کوتاه موارد زیر را در نظر داشته باشید:

کسب دانش و مهارت: قبل از اقدام برای هر نوع سرمایه‌گذاری، باید تحقیقات مفصل انجام دهید. در حقیقت، افزایش دانش و مهارت، راهکاری برای کنترل انواع ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها است.

تعیین افق زمانی برای سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذار در ابتدا باید نسبت به انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارد، مدت زمان مورد نیاز را مشخص کند.

در نظر گرفتن قدرت ریسک‌پذیری: بدون دانستن میزان ریسک‌پذیری، نمی‌توان استراتژی معاملاتی مناسب تدوین کرد. در حقیقت سرمایه‌گذار باید قبل از هر چیز خود و شرایط خود را بشناسد.

تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: همه این جمله معروف را شنیده‌اند که «همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید!» تنوع در سبد سرمایه‌گذاری ریسک را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شما از ظرفیت‌های صنایع و بازارهای مختلف بهره‌مند شوید.

سخن آخر

کسب دانش و مهارت تنها راهکار موفقیت در بازار نیست. ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق با دیگران تفاوت دارد و تقویت و تربیت ذهن، یکی از عوامل مهم در کسب سود به شمار می‌رود. حال که برخی از مهم‌ترین عوامل روانشناختی معامله‌گری را شناختیم، می‌توانیم آن‌ها در هنگام تدوین استراتژی معاملاتی در نظر بگیریم و به مرور زمان، به یک معامله‌گر موفق تبدیل شویم.

مطالب مرتبط

14 پاسخ به “ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق”

سلام
ببخشید کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق چقدره ؟
هر زمان بخوام میتونم پولمو پس بگیرم ؟

سلام دوست عزیز
در وهله اول باید گفت که خرید و فروش واحدهای صندوق معاف از مالیات بوده و از این منظر نسبت به خرید و فروش سهام ارجحیت دارند. امّا در خصوص کارمزد صندوق ها باید گفت هزینه صندوق ها به دو دسته تقسیم می شود بخشی از هزینه های صندوق مثل حق الزحمه ارکان از محل ارزش دارایی های صندوق پرداخت می شود که این مسئله مزیت صندوق ها را نشان می دهد چرا که این هزینه در واقع بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. دسته دوم هزینه ها، هزینه هایی است که به طور مستقیم از سرمایه گذار اخذ می شود. برای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال یک کارمزد ثابت وجود دارد که به ازای هر سری مراجعه برای صدور یا ابطال مبلغ ۲ هزار تومان از سرمایه گذار اخذ می شود و کارمزد متغیر که اگر در یک تایم کوتاهی سرمایه گذار اقدام به ابطال در آن محدوده زمانی کند باید درصدی از قیمت ابطال را به عنوان جریمه بپردازد.
صندوق های ETF چون قابل معامله در بورس هستند کارمزدی مطابق قوانین سازمان دارد.
سرمایه گذاران هر زمان که بخواهند میتوانند سرمایه خود را برداشت کنند . منتهی این نکته را در نظر بگیرند که در صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال اگر کمتر از ۳ ماه سرمایه خود را برداشت کنند ۱ تا ۵ درصد کارمزد متغییر ابطال به آن ها تعلق خواهد گرفت.
٥ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
٤ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
٣ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠ روز و برابر یا کمتر از ٦٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٦٠ روز و برابر یا کمتر از ٩٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

نحوه بررسی و ارزیابی طرح سرمایه گذاری

به منظور بررسی و ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی سرمایه گذاری ها ، چارچوب کلی و رئوس مطالبی که باید آورده شود به طور خلاصه به شرح زیر می باشد :

در مطالعه توجیهی پس از بررسی مسائل طرح و راه حل های مختلف سرانجام برای هر یک از آنان یک راه حل معینی انتخاب و درگزارش طرح به عنوان پیشنهاد درج می گردد . به منظور بررسی و ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی سرمایه گذاری ها ، چارچوب کلی و رئوس مطالبی که باید آورده شود به طور خلاصه به شرح زیر می باشد :

1- سابقه وتاریخچه طرح شامل نام و نشانی پیشنهاددهنده طرح ، جهت گیری طرح ، جهت گیری بازار ، سیستم های اقتصادی و صنعتی که موید طرح و سابقه آن می باشد .

2- بازار و ظرفیت تولیدی شامل میزان تقاضای سالانه برای محصول، میزان و قیمت فروش پیش بینی شده سالانه، برنامه تولید سالانه، ظرفیت تولیدی مورد انتظار سالانه می باشد، و اشاره به ظرفیت اسمی، عملی و عادی سالانه.

3- مواد اولیه و سایرمنابع مورد نیاز سالانه شامل مواد اولیه اصلی، مواد کمکی، ملزومات مصرفی و مصرف آب و برق و سوخت و نیرو می باشد.

4- محل احداث و منطقه طرح اشاره می شود.

5- مهندسی طرح در این قسمت طراحی ، دامنه طرح ، فناوری که انتخاب گردیده مشخص می شود و فهرست خلاصه ای از تجهیزات و انواع ساختمان ها (شامل تولیدی، خدماتی چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و غیر تولیدی) و مصالحی که به کار خواهد رفت و تاسیسات مورد نیاز، ابزار آلات و وسایل آزمایشگاهی، وسایط نقلیه و سایر دارایی های مشهود عنوان می شود.

6- نیروی انسانی مورد نیاز، نوع کارگران (از نظر ماهر ، نیمه ماهر و ساده)، تعداد مورد نیاز به تفکیک واحدهای تولیدی، خدمات تولیدی و غیر تولیدی اشاره می شود.

7- سازمان دهی، هزینه های سربار به اختصار اشاره می شود.

8- جدول زمان بندی اجرای طرح شامل مدت لازم برای نصب و احداث طرح و مدت لازم برای راه اندازی و بهره برداری آزمایشی محصولات تولیدی

9- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح شامل موارد زیر می باشد .

1-9- کل هزینه های سرمایه گذاری همراه با متراژ مورد نیاز زمین و بنای ساختمان ها و مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات و مبلغ برآوردی آن که شامل موارد ذیل می شود :

الف ) سرمایه گذاری های ثابت

* زمین و محوطه سازی و آماده سازی محل طرح

* ساختمان ها

* تاسیسات ( شامل آب ، برق ، حرارتی ، مخابراتی و ایمنی )

* فناوری و تجهیزات

* وسایط نقلیه و ابزار آلات و وسایل آزمایشگاهی

* اثاثیه و منصوبات

* سایر دارایی های مشهود

* دارایی های نامشهود

مطالب زیر برای مطالعه پیشنهاد می شوند :

ب ) سرمایه در گردش مورد نیاز

* مواد اولیه مورد نیاز یک ماه تا چهار ماه براساس نوع و محل تامین آن و ظرفیت مورد انتظار

* هزینه های جاری ( شامل دستمزد مستقیم ، هزینه های سربار ، هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی ) برای یک ماه

* مطالبات تجاری نسبت به مدت فروش نسیه

* کالای در جریان ساخت با توجه به نوع و فرایند تولید

* کالای ساخته شده ( به میزان مورد نیاز )

ج) جمع کل سرمایه گذاری

2-9- شیوه های تامین مالی طرح شامل تامین مالی و اثرات مربوط به هزینه تامین مالی، بازپرداخت اصل و بهره وام، مقررات مربوط به تامین مالی، محاسبات و تحلیل های مربوط به قدرت بازپرداخت اصل و بهره وام .

3-9- کل هزینه های تولیدی در ظرفیت های عادی و ظرفیت مورد انتظار، اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالای ساخته شده و هزینه یک واحد محصول، هزینه های اداری و توزیع و فروش برآورد می شود.

4-9- صورت های مالی مورد نیاز شامل صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، ترازنامه برای پنج سال پیش بینی می شود (براساس ظرفیت های مورد انتظار تولید)، نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل های اقتصادی و مالی طرح در چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی این قسمت اشاره می شود .

5-9- ارزیابی مالی و اقتصادی، در این قسمت اطلاعات مربوط به مسائل ذیل منعکس می گردد:

* ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و شاخص سود آوری

* نرخ بازده سرمایه گذاری ، دوره برگشت سرمایه با توجه به نرخ تنزیل ، نرخ بازده حسابداری و نرخ بازده اقتصادی

* ارزش افزوده اقتصادی ، صرفه جویی ارزی ، سهم منابع داخلی

نتیجه گیری شامل امتیازهای عمده طرح ، کاستی ها و محدودیت های عمده طرح و حدود امکان اجرای طرح در این قسمت اشاره می شود .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.