مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی


سازمانهای پولی و مالی - استاد دولو

در بازارهاي توسعه یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرایند تصمیم گیري براي سرمایه گذاري بر روي اوراق بهادار و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی شدن فعالیتها،استقبال ازسرمایه گذاريهاي جمعی به ویژه در قالب انواع صندوقهاي سرمایه گذاری، در سالهاي اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بوده است.صندوقهاي سرمایه گذاري از نهادهاي مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاري در اوراق بهاداراست. این صندوقها با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاري میکنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب براي سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه گذاران یا دارندگان سهام ) واحدهاي سرمایه گذاري(صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاري خود در صندوق، در سود وزیان آن شریک میشوند. به طور کلی عملکرد صندوقهاي سرمایه گذاري به عملکرد اوراق بهادار و دیگر داراییهاي موجود در سبد اوراق بهادار آنها بستگی دارد.صندوقهاي سرمایه گذاري با در نظر گرفتن سلایق سرمایه گذاران و دامنه ریسک پذیري آنان و به عبارتی به منظور پاسخگویی به خواست سرمایه گذاران مختلف، با ساختارها و سازو کارهاي مختلفی شکل گرفته اند.یکی از انواع نوبنیان صندوقهاي سرمایه گذاري که در دهه اخیر با استقبال چشمگیري در بازار اوراق بهادار مواجه شده است صندوقهاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس(Exchange Traded Funds )هستند. رشد قابل توجه این صندوقها در سالهاي اخیر بیانگر موفقیت غیر قابل انکار آنها در بازارهاي مالی جهان است. صندوقهاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس ، امکان پیروي از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را براي سرمایه گذاران فراهم میکنند و مهمترین ویژگی آنها دادوستدپذیري سهام)واحدهاي سرمایه گذاري( آنها در بورس است.

1. صندوقهاي سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

صندوقهاي قابل معامله در بورس یکی از پرطرفدارترین ابزارهاي مالی هستند که رشد کاملاً محسوس آنها بعد از پیدایش، مؤید مؤفقیت غیرقابل انکار آنها در بازارهاي مالی جهان است. این صندوقها امکان پیروي از بازده یک شاخص معین را فراهم میآورند و همانطور که از نام آنها پیداست، سهام آنها در بورس قابل معامله است. فعالیت اصلی این صندوقها سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا داراییهاي فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته میشوند. بنابراین عملکرد صندوق،به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد.

در ابتدا، صندوقهاي قابل معامله در بورس عمدتاً مورد توجه سرمایه گذاران نهادي شامل مدیران صندوقهاي فعال، غیر فعال و صندوقهاي پوشش خطر بودند، اما در سالهاي اخیر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا،سرمایه گذاران خرد نیز به سمت این صندوقها، گرایش پیدا کرده اند.

صندوقهاي قابل معامله در بورس، مزایاي صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك را با انعطاف پذیري وقیمت گذاري پیوسته سهام ترکیب میکنند. به مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی عبارت دیگر صندوق قابل معامله در بورس همانند صندوقهاي سرمایه گذاری مشترك، صندوق با سرمایه باز هستند که سهام آن به طور پیوسته ایجاد وبازخرید میشود. علاوه بر این، سهام این صندوقها، همانند سهام عادي در بورس پذیرفته میشوند و از طریق کارگزاران در طول ساعات معاملاتی به قیمتهایی که در طول روز و نه در انتهاي آن تعیین میشوند،قابل خرید و فروش هستند و از این رو سرمایه گذاران میتوانند از همه تکنیکهاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس استفاده کنند.

مزایاي متعددي براي صندوقهاي قابل معامله در بورس ذکر شده است :

1- کارایی مالیاتی : همانند صندوقهاي شاخصی، صندوقهاي قابل معامله در بورس حجم معاملات اندکی براي به روز رسانی پرتفوي خود انجام میدهند و در نتیجه مالیات کمی هم پرداخت میکنند. در حالت کلی این صندوقها تنها زمانی اقدام به فروش اوراق بهادار پرتفوي خود میکنند که ترکیب شاخص هدف تغییر کرده باشد. از سوي دیگر، معاملات سهام صندوق در بورس هم کارایی مالیاتی را افزایش میدهد. چون سرمایهگذاران میتوانند سهام صندوق را در بورس به فروش رسانند، صندوق نیاز ندارد براي بازخرید سهام، اقدام به فروش سبد اوراق بهادار خود کند و متحمل تبعات مالیاتی حاصل از سود سرمایه 1 شود. همچنین مکانیسیم ایجاد و انتشار غیر نقدي باعث میشود به منافع سهامداران فعلی صندوق از محل هزینه هاي مالیاتی صندوق لطمهاي وارد نشود. البته این مزیت براي بازار سرمایه ایران که در آن سود سرمایه معاف از مالیات است، قابل توجه نخواهد بود.

- هزینه سبدگردانی کمتر: به دلیل شاخصمحور بودن و مدیریت غیر فعال صندوق

- نرخ هزینه کمتر: صندوقهاي سرمایه گذاری که به صورت غیر فعال مدیریت میشوند، کارمزدهاي مدیریتی کمتري دارند و درنتیجه نرخ هزینه هاي سالانه آنها نسبت به صندوقهاي با مدیریت فعال، بسیار کمتر است.

- هزینه هاي عملیاتی کمتر: از آنجا که سهام این صندوق در بورس معامله شده و از مکانیسم ایجاد و بازخرید غیرنقدي برخوردار است، هزینه خرید و فروش سهام صندوق، از صندوق مجزا شده است.

- هزینه هاي معاملاتی کمتر: محدوده عرضه و تقاضا در صندوقهاي قابل معامله در بورس معمولاً اندك است. در نتیجه هزینه هاي کارمزدي کمتري متوجه سرمایه گذاران است.

3 -شفافیت: به منظور تسهیل فرآیند منحصر به فرد ایجاد و بازخرید واحدهاي صندوق، ترکیب سبد اوراق بهادار به ازاي هر واحد ایجاد به طور روزانه منتشر میشود. از آنجایی که معمولاً هدف صندوق، پیروي از یک شاخص هدف است، سرمایه گذاران از اوراق بهادار نگه داري شده توسط صندوق و همچنین وزن هر کدام در سبد سرمایه گذاری آن مطلع میشوند.

4 –انعطاف پذیري خرید و فروش: از آنجایی که این صندوقها در بورس معامله میشوند:

ü به قیمتهاي تعیین شده در طول روز خرید و فروش می شوند

ü میتوانند به صورت اعتباري خریداري شوند

ü استقراضی به فروش روند؛ و

ü با استفاده از سفارشات توقف ضرر و سقف قیمتی خرید و فروش شوند.

5- متنوع سازي: صندوقهاي قابل معامله در بورس سبد اوراق بهاداري هستند که از طریق پیروي از یک شاخص، متنوع شده اند و در نتیجه مزایاي متنوع سازي سبد سرمایه گذاري را دارا هستند. همچنین مزیت دیگري که در کنار این مزیت میتوان برشمرد، این است که این صندوقها، امکان تشکیل سبد سهام را براي سرمایه گذاران با سرمایه اندك فراهم می آورد.

6 -امکان پیروي از یک شاخص و در نتیجه سادگی پیگیري عملکرد سهام صندوق: عملکرد سبد سرمایه گذاري،به راحتی از روندتغییرات شاخص هدف که از بسیاري ازرسانه هاي عمومی منتشرمی شود، قابل پیگیري است.

7- تنوع محصولات: به دلیل تنوع شاخص هاي بازار، این صندوقها محصولات متنوعی را به سرمایه گذاران عرضه میکنند.

در عین حال معایبی به شرح زیر براي این صندوقها وجود دارد :

1 - وجود هزینه هاي معاملاتی براي سرمایه گذاران: که مهمترین نقطه ضعف صندوقهاي قابل معامله در بورس است. بر خلاف سهام صندوقهاي مشترك که میتوان آن را بدون واسطه و هزینه از صندوق تهیه کرد، خرید سهام این صندوقها تنها از طریق کارگزاران و پرداخت کارمزد مقدور است. از طرف دیگر، سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس همانند سهام عادي داراي یک شکاف قیمتی بین سفارش خرید و فروش است و این عایدي در واقع نصیب واسطه هاي مالی میشود که به سرمایهگذار در خرید و فروش سهام صندوق کمک میکنند هر چه شکاف قیمتی مذکور-که گاه تا 5% هم میرسد-بیشتر باشد، تاثیر بیشتري بر رفتار سرمایه گذاران خواهد داشت، به ویژه براي سرمایه گذارانی که به طور مداوم به خرید و فروش سهام میپردازند.

۲- محدود شدن به بازده شاخص: با خرید سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس، بازدهی سرمایه گذاري به بازدهی شاخص محدود شده و امکان کسب بازدهی بیشتر نسبت به شاخص از بین میرود.

۳- نحوه پرداخت سود سهام صندوق : در ساختار اکثر صندوقهاي قابل معامله در بورس، نظیر صندوقهاي یونیت تراست، پرداخت سودها به صورت سه ماهه و شش ماهه به انضمام بهره بانکی تعلق گرفته، صورت میگیرد.

3.ریسکهاي سرمایه گذاری در صندوقهاي قابل معامله در بورس

سرمایه گذاري در صندوقهاي قابل معامله در بورس، همانند سایر محصولات سرمایه گذاري، ریسک هایی را متوجه سرمایهگ ذاران میکند که عبارتند از:

ریسک بازار : سرمایه گذاران صندوق در معرض ریسک بازار مربوط به سبد اوراق بهادار تشکیل دهنده شاخص هدف هستند. ریسک بازار ماهیت ذاتی دارد که از منابع ریسک در سطح بازار سرچشمه میگیرد.

ریسک بخش / گروه دارایی : صندوقهاي قابل معامله در بورس میتوانند در بخشهاي خاصی از بازار سرمایه گذاری کنند. در مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی این صورت، بازدهی سرمایه گذاران از تمرکز بر گروه و یا بخش خاصی از داراییها به دست میآید. عملکرد این صندوقها به حوادث اقتصادي، بازاري یا سیاسی تأثیرگذار برآن بخش، وابسته است.

ریسک معامله : ریسک معامله زمانی ایجاد میشود که شرکتهاي مدیریت در سرمایه گذاري بر روي سبد اوراق بهادار معین شده توسط صندوق با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین اگر صندوقی که در بورس پذیرفته شده است، نقدشوندگی اندکی داشته باشد، محدوده قیمتهاي عرضه و تقاضا افزایش یافته و این مسئله منجر به ریسک معاملاتی خواهد شد.

خطاي پیروي از شاخص : اگر عملکرد صندوق، دقیقاً بازتاب عملکرد مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی شاخص هدف نباشد، خطاي پیروي از شاخص افزایش می یابد. اگر شرکت مدیریت با وزن دهی متفاوتی نسبت به شاخص هدف در اوراق بهادار تشکیل دهنده آن سرمایه گذاري کرده یا در اوراق بهادار مشابه این اوراق، سرمایه گذاري کند، خطاي پیروي از شاخص به وجود می آید. هزینه مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی هاي مدیریتی، اداري و هزینه هاي دیگر نیز، به دلیل متأثر ساختن بازدهی صندوق، میتوانند این خطاها را ایجاد کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیـار آنها قرار می‌دهند، در سبد متنوعـی از سهام و سایـر اوراق بهادار سرمایـه‌گذاری می کنند؛ بنابرایـن، بازده مناسب تری را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرمایه گذاری در بورس را برای غیرحرفه ای ها، کاهش می دهند. به افرادی که بتازگی قصد دارند وارد بورس شوند توصیه می شود بجای خرید مستقیم سهام شرکت ها، ازطریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام کنند. شما با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (از طریق خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)، در حقیقت یک سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهید که این سبد، به طور دائم تحت نظارت و مدیریت افراد متخصص و خبره است.

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

انواع متعددی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس نوع اوراق بهاداری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیز اهدافی که دنبال می‌کنند وجود دارد. بعضی از آنها عبارتند از: صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق با درآمد ثابت و …

افرادی که سهام (واحد) صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند چه درآمدهایی عایدشان می‌شود؟

کسانی که سهام یا واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری نمایند از سه محل بازدهی کسب می‌کنند:

۱- افزایش ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV

۲- دریافت سود تقسیمی سالانه صندوق

۳- دریافت سود سرمایه‌ای حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوق

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه مزایایی دارد؟

مزایای ویژه این صندوق‌ها عبارتند از نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری، مدیریت تخصصی و حرفه‌ای، امکان متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها با هزینه اندک و نیز هزینه‌های پایین مدیریت و اداره صندوق در نتیجه صرفه‌جویی در مقیاس.

مزیت اول: مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

نخستین مزیت صندوق سرمایه گذاری، مدیریت حرفه‌ای پول شماست. سرمایه گذاران به این دلیل در صندوق سرمایه گذاری می‌کنند که معمولا زمان و یا تخصص کافی را برای سرمایه‌گذاری به صورت انفرادی ندارند. صندوق سرمایه‌گذاری ابزاری برای سرمایه گذاران خرد است تا بتوانند از توانایی‌ها و مهارت‌های افراد حرفه‌ای برای سرمایه گذاری و نظارت بر دارایی‌هایشان استفاده کنند. چرا که این صندوق‌ها دارای تحلیلگران و مدیران سرمایه گذاری هستند که پیوسته تلاش می‌کنند با یافتن گزینه‌های مناسب و خرید و فروش به موقع آنها، عملکرد ممتازی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم نمایند.

مزیت دوم: کاهش ریسک سرمایه گذاری‌ها

براساس قوانین سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری ملزم به تشکیل سبدی متنوع از دارائی های نقدی و اوراق بهادار هستند.بخشی از این دارایی ها شامل دارایی های با درآمد ثابت همچون سپرده های بانکی و اوراق مشارکت می شود که ریسک سرمایه گذاری را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. تشکیل سبدی از دارایی ها که اصطلاحا متنوع سازی دارایی ها نام دارد باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود ، سرمایه‌گذار صندوق با پرداخت مبلغی قادر است چنین سبدی را خریداری کند و مخاطرات سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس را کاهش دهد.

مزیت سوم: نظارت و شفافیت اطلاعاتی

صندوق های سرمایه گذاری در بازه های زمانی مشخصی توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار،متولی و حسابرس مورد بازرسی قرار می گیرند و تمامی فعالیت های آنان به صورت شفاف اطلاع رسانی می شوند.متولی صندوق نیز به صورت مستمر بر عملکرد صندوق نظارت دارد

مزیت چهارم: نقد شوندگی بالا

سرمایه گذاری در صندوق این امکان را به شما می دهد خیلی زود پول خود را نقد کرده .شما برای فروش واحدهای سرمایه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نمی شوید.این کار توسط ضامن نقد شوندگی صندوق انجام می شود و شما هرزمان که تصمیم به نقد کردن دارایی خود بگیرید ضامن نقد شوندگی صندوق این وظیفه را به عهده می گیرد.

مزیت پنجم: صرفه جویی نسبت به مقیاس

با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه گذاری از گردآوری سرمایه‌های خرد تشکیل می‌شوند، بنابراین امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه گذاری بزرگ برای دارندگان آن فراهم می شود. شما شاید با ۱۱ میلیون تومان توانایی سرمایه‌گذاری در گزینه های متنوعی را نداشته باشید. اما با توجه به حجم بالای سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری، این امکان برای شما فراهم می شود. ضمناً به دلیل حجم بالای سرمایه صندوق‌ها هزینه‌هایی از قبیل تحلیل، بررسی، ارزش گذاری، خرید و فروش و سایر هزینه‌ها در بین سرمایه‌گذاران سرشکن می‌شود و برای سرمایه گذار صرفه‌جویی زیادی خواهد داشت.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس مطمئن‌تر است؟

باتوجه به این که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک درسبدی بسیار متنوع از سهام و سایر انواع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس کمتر است.

آیا همه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شبیه یکدیگرند؟

خیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اهداف سرمایه‌گذاری مختلف و بنابراین، ریسک‌های متفاوتی دارند. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، باید صندوق سرمایه‌گذاری ای را انتخاب کنید که با ریسک قابل قبول شما، همخوانی داشته باشد.

برای این که بتوانم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با هم مقایسه و بهترین آنها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنم چه ملاک‌هایی را باید در نظر بگیرم؟

۱-بررسی وضعیت صندوق‌ها با مراجعه به سایتwww.fipiran.com و استفاده از گزارش‌های عملکرد هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه و … صندوق‌ها.

۲- بررسی روند نوسانات صندوق‌ها با مراجعه به نمودارهای NAV و بررسی روند آن در طول دوره‌ی فعالیت (روند اگر صعودی باشد با نوسان کم مطلوب‌تر است).

۳- بررسی میزان ترکیب دارایی صندوق‌ها (صندوقی که ترکیب دارایی متنوع‌تری داشته باشد ریسکش کمتر است.)

۴- استفاده از راهنمایی مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری برای تحلیل ریسک و بازدهی صندوق‌ها.

چگونه می‌توان سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خرید و فروش کرد؟

واحدها یا یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط نمایندگان مدیر صندوق صادر و ابطال می‌شود.

بنابراین کسانی که متقاضی خرید اوراق باشند، می‌توانند با مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به مدیر صندوق (از طریق راهنمای سایت اینترنتی آنها و یا از طریق تماس با کارگزاران یا مشاوران سرمایه گذاری یا نمایندگان صندوق) درخواست خرید اوراق را بدهند اشخاصی که قصد خروج از صندوق‌ را داشته باشند صرفاً می‌توانند با مراجعه به نماینده صندوق درخواست ابطال اوراق را بدهند.

در این صورت مدیر صندوق اوراق را براساس NAV و پس از کسر هزینه‌های مربوط ابطال و خالص وجوه را به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌کند.

اگر بخواهیم در یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری کنم. چه کارهایی باید انجام دهم؟

۱- مراجعه به سایت www.fipiran.com و یافتن لیست صندوق‌ها و مشخصات تماس و آدرس آنها؛

  1. تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به یکی از شعب صندوق.
  2. پرداخت وجه و تکمیل فرم‌ها با توجه به راهنمایی مدیر.

ارزش هر سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه مشخص می‌شود؟

ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در پایان هر روز معاملاتی محاسبه می‌شود و از تقسیم مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد واحدهای منتشره، ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود که براساس این قیمت شخص می‌تواند اوراق جدید خریداری و یا اوراق قبلی خود را ابطال نماید.

پذیره نویسی صندوق شاخصی سبدگردان مفید با نماد «آرام»

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «آرام»، جهت توسعه سبد‌ محصول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید هفته آینده انجام خواهد شد.

به گزارش نبض بورس،سبدگردان مفید 11 صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی (Index fund) این مجموعه خواهد بود که جهت توسعه افزایش تنوع سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید برای کاربران بازار سرمایه وارد بازار خواهد شد.

شروع به کار صندوق شاخصی آرام از اوایل هفته آینده خواهد بود و با حداقل مبلغ 500 هزار تومان می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

متقاضیان برای مطلع شدن از اطلاعات بیشتر درباره این پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به مطلب "صندوق شاخصی آرام" در سامانه آموزش مفید از جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق مطلع شوند.

میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»

هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی‌ای متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد. و پیش بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس یا حتی بالاتر بازدهی داشته باشد.

علاوه بر این، صندوق شاخصی آرام از نظر نحوه سرمایه‌گذاری، صندوق ETF یا قابل معامله است و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای فعالیت غیر‌مستقیم در بورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه بازار سرمایه مدیریت می‌شوند. تحلیلگران این صندوق‌ها به طور پیوسته بازار سرمایه را زیر نظر گرفته و متناسب با نوعی که آن صندوق دارد، وجوه تحت مدیریت خود را در ترکیبی از دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق درآمد ثابت و . سرمایه گذاری می‌کنند. از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم نیاز به صرف زمان و داشتن دانش تخصصی بازار، امکان سرمایه‌گذاری با مبلغ کم و مدیریت ریسک مناسب اشاره کرد.

صندوق‌های سرمایه گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم‌بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه‌گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق‌ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی و طلا تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق‌ها ETF یا Exchange Traded Fund می‌گویند.

آنچه باید در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بدانید!

در این میان برخی از افراد هستند که ریسک پذیری مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی لازم برای ورود به بازار سرمایه را دارند اما فرصت لازم برای تحلیل در بازار برای خرید و فروش را ندارند. برای این دسته از افراد یک راهکار مطمئن و مناسب وجود دارد و آن هم صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد که جز سرمایه گذاری غیر مستقیم به حساب می آید.برای خرید این صندوق ها نیاز به گرفتن کد بورسی ندارید.

در این روش سرمایه گذار به روش مستقیم اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس نمیکند بلکه پولش را در اختیار صندوق سرمایه گذاری مشترک قرار می‌دهد تا متخصصان صندوق به نیابت از شخص اقدام به خرید و فروش کنند. برای این کار کافی است سرمایه گذار به یکی از شرکت های کارگزاری و یا شرکت هایی که مجوز این صندوق ها را دریافت کردند مراجعه کند و سهام صندوق را که واحد سرمایه گذاری نام دارد خریداری کند. افرادی که واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را خریداری می‌کنند مثل سهامداران شرکت ها، به نسبت سرمایه خودشان مالک دارایی های صندوق هستند بنابراین هرچه عملکرد صندوق بهتر باشد ارزش واحدهای سرمایه گذاری بیشتر و سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران صندوق ها می‌شود. این صندوق ها توسط افراد متخصص مدیریت می شود. بنابراین احتمال موفقیت سرمایه گذاران از طریق این صندوق ها در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم برای افراد غیر حرفه ای بیشتر است.

خريد صندوق سرمايه گذاري مشترك

مزایای استفاده از صندوق سرمایه گذاری مشترک چيست

1/ استفاده از خدمات کارشناسان

یکی از مزایای خريد صندوق سرمایه گذاری مشترک استفاده از کارشناسان خبره بازار است که با تحلیل و درک درست بازار، سهام شرکت های با شرایط مناسب را میخرند و با خرید این شرکت ها، ریسک صندوق ها را به میزان زیادی کاهش می‌دهند. پس این مزیت برای سرمایه گذاران وجود دارد که با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک از تخصص کارشناسان خوب بازار سهام استفاده کرده و ریسک سرمایه گذاری خود را به میزان زیادی کاهش دهند.

2/ تنوع بخشی به سرمایه گذاری و کاهش ریسک

کسانی که واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک را خریداری می‌کنند در واقع مالک سبد متنوعی از سهام و اوراق مشارکت مزایای صندوق سرمایه گذاری شاخصی و سپرده های بانکی شده اند و به این ترتیب ریسک سرمایه گذاری خود را به میزان زیادی کاهش میدهند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک با توجه به منابعی که در اختیار دارند اقدام به خرید سهامی میکنند که در بازه زمانی میان مدت بازدهی مناسبی دارند . مدیران این صندوق ها با خریدن سهام مختلف ریسک این صندوق ها را کاهش می دهند.

3/ قابلیت نقدشوندگی بالا

یکی از مزایای صندوق سرمایه گذاری مشترک قابلیت نقدشوندگی بالای آن است. کسانی که قصد فروش واحد های سرمایه گذاری خود را دارند به راحتی می‌توانند با مراجعه به دفاتر صندوق ها، درخواست ابطال تمام و یا بخشی از واحد های سرمایه گذاری خود را داده و در مدت ۷ روز کاری پول خود را دریافت کنند. حال سوالی که برای سرمایه گذاران ایجاد می شود این است که آیا ممکن است امکان پرداخت اصل پولشان در هنگام فروش وجود نداشته باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بیشتر صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای ضامن نقد شوندگی می باشد و مشکلی از بابت فروش و دریافت وجه صندوق وجود ندارد.

4/ صرفه جویی در مقیاس و کاهش هزینه معاملات

هر سرمایه گذاری برای خرید و فروش در بازار سرمایه باید درصدی را به عنوان کارمزد در خرید و فروش پرداخت نماید. از آنجایی که هزینه انجام معاملات در صندوق سرمایه گذاری مشترک بین همه دارندگان واحدهای صندوق تقسیم می شود، سهم هریک از سرمایه گذاران از این هزینه ها کاهش می یابد و به همین جهت سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری مشترک هزینه ای از بابت صندوق ها پرداخت نخواهند کرد.

5/ امکان انتخاب آسان

از ديگر مزاياي خريد صندوق سرمايه گذاري مشترك امكان انتخاب راحت تر آن نسبت به خريد سهام مي باشد. در حال حاضر تعداد صندوق سرمایه گذاری مشترک رو به افزایش است و هر سرمایه گذاری می تواند با توجه به شرایط ریسک پذیری و ریسک گریزی خود، صندوقی را انتخاب کند. البته در خصوص معیارهای ارزیابی صندوق در قسمت های بعد توضیحاتی ارائه شده است.

صندوق سرمايه گذاري مشترك را چگونه انتخاب كنيم

برای بررسی صندوق سرمایه گذاری مشترک و مقایسه آنها با یکدیگر و از طرفی مشاهده قیمت روز صندوق ها وارد سایت WWW.FIPIRAN.COM شده و بر روی گزینه صندوق‌ها کلیک کرده و گزینه مقایسه صندوق‌ها را انتخاب می کنیم با سه گزینه صندوق‌های در سهام، صندوق درآمد ثابت و مختلط رو به رو می‌شویم. قیمت هر کدام از صندوق های سرمایه گذاری مشترک تحت عنوان NAV یا خالص ارزش روز دارایی ها است. در خرید صندوق ها باید به این نکته توجه کنید که صرفا بالا بودن NAV نمی تواند ارزنده بودن صندوق سرمایه گذاری باشد چرا که NAV هر صندوق از تقسیم مجموع ارزش دارایی صندوق بر تعداد واحد ها بدست می اید. بنابراین هر چه تعداد واحد صندوق ها کمتر باشد قاعدتا قیمت صندوق نیز پایین تر می باشد و این ارتباطی به ارزندگی آن صندوق ندارد.

برای ارزیابی و مقایسه در خريد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك بهتر است عملکرد ۶ ماهه و یک ساله صندوق‌های سرمایه گذاری را بررسی کنید چرا که هر چقدر زمان مد نظر بیشتر باشد نشان می‌دهد که بازدهی آن صندوق سرمایه گذاری اعتبار بیشتری دارد و بیشتر می توان به بازدهی آن اعتماد کرد. البته برخی در ارزیابی این صندوق ها، بازدهی ماهانه را در نظر میگیرند که به نظر کار اشتباهی است چرا که ممکن است یک صندوق در یک ماه خاص بازدهی بالایی داشته باشد ولی در بقیه ماه ها عملکرد خوبی نداشته باشد و همین موضوع باعث شود که سرمایه گذار دچار اشتباه شده و صندوق با بازدهی ماهانه بالاتر را انتخاب کند. به همین دلیل بهتر است برای خرید صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازه های زمانی 6 ماهه و 1 ساله را بررسی کرده و سپس در خصوص خرید این صندوق ها برنامه ریزی کرد.

چگونه بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک را انتخاب کنیم؟

بهترين صندوق سرمايه گذاري مشترك كدام است

در خصوص خريد بهترين صندوق سرمايه گذاري مشترك يكي از مهم ترين عواملي كه بايد مورد توجه قرار داد عمر صندوق و ميزان بازهي آن از ابتداي فعاليت است. فرض كنيد عمر صندوق ٧٣٠ روز باشد و بازدهي صندوق از ابتداي فعاليت ١٧٠ درصد باشد؛ اين نشان مي دهد كه اين صندوق سالانه بازدهي تقريبا ٨٥ درصدي داشته است و در مقايسه با سرمايه گذاري در بانك بازدهي بسيار خوبي داشته است. از ديگر عوامل مهم در اينكه كدام صندوق سرمايه گذاري را براي خريد انتخاب كنيم؛ بازده صندوق در بازه زماني ٦ ماهه و يك ساله است. بسياري از افراد براي خريد و انتخاب صندوق ها بازه زماني يك ماهه را نگاه ميكنند و زماني كه ميبينند بازده صندوق در بازه يك ماهه بالا بوده، شروع به خريد صندوق ميكنند در صورتي كه اين كار اشتباه مي باشد. يعني ممكن است صندوق در آن ماه خاص بازده خوبي داشته ولي در ماه هاي قبل تر از آن بازدهي خوبي نداشته است و اين نشان ميدهد كه بازدهي صندوق داراي نوسان است و نميتوان به آن اعتماد كرد. به همين دليل بهتر است بازدهي صندوق را در بازه زماني ٦ ماهه و يك ساله مورد بررسي قرار داد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

یکی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک صندوق آگاه است که متعلق به کارگزاری آگاه است. با مراجعه به سایت www.fipiran.com قادر به چک کردن درصد بازدهی این صندوق در بازه های زمانی مختلف می باشد که در بخش بالا گفتیم که این سنجش بهتر است در بازه های زمانی 6 ماهه و یک ساله باشد. برای خرید صندوق سرمایه گذاری آگاه کافی است به دفتر مرکزی کارگزاری اگاه مراحعه کرده و اقدام به صدور واحد های سرمایه گذاری این صندوق کنید. لازم به ذکر است که صرفا برای اولین بار نیاز به حضور در کارگزاری دارید و در مراحل بعدی مانند خرید و فروش واحد و … نیازی به مراجعه حضوری نیست.

نکته پایانی صندوق سرمایه گذاری مشترک :

افرادی که زمان و تخصص کافی در حوزه سرمایه گذاری ندارند اما تمایل دارند که در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند پیشنهاد میکنم که اقدام به خرید صندوق های سرمایه گذاری مشترک و یا سبد گردانی کنند چرا که خرید سهام برای این افراد به منل گرفتن چاقوی در حال افتادن می باشد و ریسک بالایی به همراه دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی، بازدهی و عملکردی مشابه با شاخص کل بورس دارد و برای افرادی که ‌می‌خواهند بازدهی مشابه شاخص کسب کنند، مناسب است.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی، بازدهی و عملکردی مشابه با شاخص کل بورس دارد و برای افرادی که ‌می‌خواهند بازدهی مشابه شاخص کسب کنند، مناسب است.

شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس را می‌توان مانند دماسنجی در نظر گرفت که تغییرات آن وضعیت کلی بورس را نشان می‌دهد. در بورس ایران چندین شاخص وجود دارد که هرکدام از این شاخص‌ها، وضعیت بورس را از یک جنبه خاص بررسی می‌کنند و میزان تغییرات را بر مبنای عدد نشان می‌دهند. از جمله شاخص‌های موجود در بورس ایران می‌توان به شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن، شاخص قیمت و. اشاره کرد. شاخص کل بورس وضعیت کلی نمادهای بورسی را نشان می‌دهد. در این شاخص شرکت‌های که ارزش بازاری بیشتری دارند تاثیرگذارترند. در واقع این شاخص بیشترین میزان تاثیر را از شرکت‌های بزرگ می‌پذیرد. شاخص کل هم‌وزن به این صورت است که در این شاخص تمامی شرکت‌ها (چه بزرگ باشند و چه کوچک) به یک میزان در تغییرات این شاخص در نظر می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی با هدف ایجاد یک ابزاری که از رفتار شاخص‌های بازار سرمایه پیروی می‌کند ایجاد شده‌اند. در واقع نقطه آغاز این نوع صندوق از آن‌جا بود که فردی به نام جان بوگل (John Bogle) اولین صندوق سرمایه گذاری شاخصی‌ را با هدف پیروی از شاخص S&P500 طراحی کرد و به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان تبدیل شد. صندوق سرمایه گذاری شاخصی، صندوقی است که منابع خود را بر اساس یکی از شاخص‌های موجود در بازار سرمایه انتخاب و در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی هدفشان پیروی از یک شاخص مبنا است. مدیران این صندوق‌ها در تلاشند تا سبدی از اوراق بهادار با ترکیب و اوزان متناسب با یک شاخص مبنا را تشکیل دهند. صندوق شاخصی بیشتر از سهام نمادهای بزرگ و شاخص ساز بورس برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. در مجموع، عملکرد این صندوق با توجه به فعالیت این نمادها بسیار نزدیک به شاخص کل خواهد بود.

مزایای صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

مهم‌ترین مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های سبدگردانی و مدیریت صندوق است. به دلیل اینکه این نوع صندوق باید پرتفوی متناسب با شاخص کل بازار بورس را داشته باشد، در اکثر هزینه‌های این صندوق صرفه‌جویی می‌شود تا از متوسط شاخص کل کمترین میزان انحراف را داشته باشد. از طرفی ریسک مدیریت در این صندوق حذف می‌شود، چرا که هدف مدیران این صندوق کسب سود نیست و هدف نزدیکی و هماهنگی روند نمودار صندوق با روند نمودار شاخص است.

معایب صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

مهم‌ترین عیب صندوق سرمایه گذاری شاخصی غیرفعال‌بودن‌ این صندوق‌ها است. به این معنی که در دوره‌هایی که شاخص مورد نظر سیری نزولی در پیش دارد، اقدامی برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های صندوق انجام نمی‌شود و ارزش واحدهای صندوق همراه با نزول شاخص کاهش می‌یابد. در واقع این صندوق‌های شاخصی نسبت به صندوق‌های سهامی انعطاف‌پذیری کمتری دارند.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در خصوص بازار سرمایه کسب کنید، می‌توانید به سامانه آموزش بورس کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۱۰۰۰ مطلب آموزشی به همراه ده‌ها دوره ویدیویی به صورت کاملا رایگان قابل دسترس است. همچنین روزانه چندین کلاس غیرحضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.