مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟


مد‌ل‌سازی اقتصاد‌ کلان‌سنجی د‌رون‌کشوری و بین‌کشوری

مدل‌سازی تفاوت استفاده از ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت بر کارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریت با استفاده از معادلات ساختاری و انتخاب بهترین مسیر تأثیرگذاری

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استاد مالی، گروه برنامه ریزی و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: امروزه ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت، اطلاعات ارزشمند و مورد نیاز مدیران ‌سازمان‌ها را فراهم می‌نمایند و انتظار می‌رود که بر ‌سیستم‌های کنترل مدیریت مؤثر واقع شوند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی است که بتواند تأثیر ‌به‌کارگیری ‌تکنیک‌های مختلف حسابداری مدیریت برکارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریتی ‌شرکت‌ها را به خوبی تبیین نماید.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه ‌شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سهامدار عمده آنها دولت بوده و یا وابسته به دولت می‌باشند در سال ۱۳۹8 و نمونه آماری ۱۴۰ شرکت می‌باشد. ابزار ‌اندازه‌گیری پژوهش نیز پرسشنامه بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل همبستگی و تحلیل علیّت (تحلیل مسیر) استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان استفاده از ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت توسط ‌شرکت‌ها اختلاف ‌معنی‌داری مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ دارد و اینکه ‌تکنیک‌های مختلف حسابداری مدیریت تأثیر یکسانی بر کارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریت ندارند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس این پژوهش با بهبود ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت، کارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریت نیز ارتقاء خواهد یافت. همچنین ‌تکنیک‌های موجود در طبقه کاهش اتلاف منابع بیشترین تأثیر مستقیم بر کارایی سیستم کنترل مدیریت را داشته و سایر ‌تکنیک‌ها به ترتیب منابع ‌تأمین اطلاعات برای ‌برنامه‌ریزی و کنترل مدیریتی و خلق ارزش‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

 • تکنیک‌های حسابداری مدیریت
 • کارایی
 • سیستم‌های کنترل مدیریت

20.1001.1.24234613.1400.8.1.4.8

عنوان مقاله [English]

Impacts of Utilizing Different Management Accounting Techniques on the Efficiency of Management Control Systems of Organizations

نویسندگان [English]

 • Asghar Aizizi 1
 • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
 • Rasool Abdi 3
 • Nader Rezaei 3

2 Professor of Finance, Department of Management & Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Subject and Purpose of the Article: Today, management accounting techniques provide the valuable information needed by managers of organizations and are expected to be effective on management control systems. The main purpose of this study is to provide a model that can explain the impact of different management accounting techniques on the performance of management control systems of companies.
Research Method: The statistical population of this study is all companies active in the Tehran Stock Exchange whose major shareholders are the government or are affiliated with the government in 2019 and the statistical sample is 140 companies. The research measurement tool was a questionnaire. Correlation analysis and causality analysis (path analysis) have been used to test the research hypotheses.
Research Findings: Findings showed that the use of management accounting techniques by companies has significant differences and that different management accounting techniques do not have the same effect on the performance of management control systems.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: According to this research, with the improvement of management accounting techniques, the efficiency of management control systems will also be improved. Also, the techniques available in the resource reduction category have the most direct impact on the efficiency of the management control system, and the other techniques are sources of information, planning, management control, and value creation, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management accounting techniques
 • efficiency
 • management control systems

مراجع

) پاک مرام، عسگر، رضایی، ندا. (1396). تاثیر محیط رقابتی و شاخصه های سازمانی بر شیوه‌های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی. حسابداری مدیریت، دوره ۱۰، شماره 34، 45-55.

2) تاری وردی، یداله، علی‌محمدی، علی‌محمد، عباسی‌مهر، محمدحسین. (1396). اثربخشی کنترلهای مدیریتی و استراتژی، با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، (23)6، 94-79.

3) حجازی، ر.، و فتوحی، ن. (1388). بررسی ارتباط همزمان بین استراتژی رقابتی سازمان, طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت با عملکرد سازمان: رویکرد تناسب اقتضایی درصنایع شیمیایی و دارویی و وسایل نقلیه موتوری و خودرو. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1)، 17-31.

4) رضایی دولت آبادی، حسین، مهرآذین، سمیرا. (1392). تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه , (1)3,89-99 .

5) سعیدی، هادی، تاتاری، نازگل، محمدی، شعبان. (1398). بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت با استفاده معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس. حسابداری مدیریت،(41)12، 51-37.

6) طالبی، ب.، و بحری ثالث، ج. (1397). بررسی ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری مدیریت, ابهام, عدم تمرکز و عملکرد مدیران شرکت های تولیدی شهرستان بناب. حسابداری مدیریت، 11(36 )، 15-30.

7) قنبری، مهرداد، حیدری­نژاد، قدرت­اله، پرندین، کاوه. (1395). مدیریت عملکرد، چالش های فراروی و تئوری پیچیدگی. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، (1)3، 49-58.

8) کردستانی، غلامرضا، خانکی، امیر، قانونی شیشوان، حوریه. (1397). بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، (2)4، 9-22.

9) کمالی دهکردی، پروانه و غلامیان، مرتضی،1394،بررسی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی، ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، دوره ۲، شماره ۱۲، 47-63.

10) مقدس، آی (1393). ارائه مدل حسابداری مدیریت نوین. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.

11) موسوی شیری, محمود, شاکری, ماهرخ. (1393). استراتژی، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، دوره 7، شماره 1 (پیاپی 20)، 93-107.

Abugalia, M. (2011). The Influence of Business Environment on the Effectiveness of Management Accounting Practices: Evidence from Libyan Companies. (Unpublished PhD thesis), University of Huddersfield, UK. Retrived from http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.571527

Affes, H., &Ayadi, F. (2014). Contextual factors impact on the use of new management accounting practices: An empirical analysis in the Tunisian context. Journal of Research in InternationalBusiness and Management, 4, 45-55.

Anthony, R. and Young, D., 1999. Management control in nonprofit organizations, Boston, Irwin McGraw-Hill.

Barton Cunningham, J. (1992). Theory can be practical: How managers develop their skills.Leadership & Organization Development Journal, 13 (4), 20-26.

Bhimani, A. & Gosselin, M. (1997). Strategy and activity based costing: A cross national study, Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/657d/88050c880174e39fcd7248b00a829db3a009.pdf.

Bouwens, J. & Abernethy, M. A. (2000). The consequences of customization on management accounting system design. Accounting, Organizations and Society, 25(3), 221-241.

Brock, D., &Barry, D. (2003). What if planning was strategic? Exploring the strategy planning relationship in multinationals.International Business Review, 12, 543–61.

Chenhall, R. H. & Morris, D. (1995). Organic decision and communication processes and management accounting systems in entrepreneurial and conservative business organizations. Omega, 23(5), 485-497.

Chenhall, R. H. & Langfield-Smith, K. (1998c). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: An empirical investigation using a systems approach. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 243-264.

Cohen J. E. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Drury, C, (2012). Management and cost accounting. Eighth ed. Cengage leaming EMEA, Andover. Hampshier.

Ferrera, A. Otly, D. (2009). The design and use of performance Management systems: An extended framework for analaysis. Management accounting research 20, 263-282.

Frezatti, F. Braga de Aguiar, A. Guerreiro, R. &Gouvea, M.A. (2011). Does management accounting play role in planning process?Journal of Business Research, 64(3), 242-249.

Govindarajan, V. (1988). A contingency approach to strategy implementation at the business-unit level: Integrating administrative mechanisms with strategy. Academy of Management Journal, 31(4), 828-853.

Gerdin, J. (2005). Management accounting system design in manufacturing departments: An empirical investigation using a multiple contingencies approach. Accounting, Organizations and Society, 30(2), 99-126.

Greve, J, Ax, C. Bedford, D. S. Bednarek, P. Brühl, R.& Dergård, J. (2017). The impact of society on management control systems.Scandinavian Journal of Management, 33 (4), 253-266.

Haedr, A. Mehafdi, M. (2017). Accounting for management control in large Libyan companies.Athens Journal of Business and Economics, 3(3), 279-303.

Haldma, T. &Lääts, K. (2002). Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies. Management Accounting Research, 13(4), 379-400.

Jermias, J. &Gani, L. (2004). Integrating business strategy, organizational configurations and management accounting systems with business unit effectiveness: A fitness landscape approach. Management Accounting Research, 15, 179–200.

Kanwal, N. Shahnawaz Zafar, M. & Sajid, B. (2017). The combined effects of managerial control, resource commitment, and top management support on the successful delivery of information systems projects. International Journal of Project Management, 35, 1459–1465.

Merchant, K. A. &Van der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Harlow, Pearson Education Ltd.

Moghaddas, I. (2014). Development of modeling contemporary management accounting model, Master Thesis in Accounting, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. (In Persian)

Rivard, A. Huff, A.L. (1988). Factors of success for end user computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.

Samagaio, A. Fernandes Crespo, N. &Rodrigues (2018). Management control systems in high-tech start-ups: An empirical investigation.Journal of Business Research,89, 351-360.

Tillema, S. (2005).Towards an integrated contingency framework for MAS sophistication: Case studies on the scope of accounting instruments in Dutch power and gas companies. Management Accounting Research, 16(1), 101-129

دوره آموزش برنامه نویسی پایتون برای معاملات الگوریتمی

1- کامیونیتی (Community) گسترده. منظور از Community، جامعه استفاده‌کنندگان از یک محصول خاص است. هرچه جامعه استفاده‌کنندگان از یک محصول بیشتر باشد، افراد با سرعت بیشتری می‌توانند مسائل خود را حل کنند.

community جامعه استفاده کنندگان

2- پایتون واقعاً کاربرپسند است: پایتون بسیار به زبان محاوره انگلیسی نزدیک است. یا مثلاً اینکه کدهای پایتون معمولاً از زبان‌های دیگر مختصر و مفیدتر هستند. پایتونی‌ها برای حفظ سادگی و خوش‌دستی برنامه‌های پایتون مرام‌نامه‌ای هم دارند (PEP 20 — The Zen of Python). اگر این 20 اصل را رعایت کنید اصطلاحاً پایتونیک کد زده‌اید. (بعداً در خصوص پایتونیک صحبت خواهیم کرد.)

3- یادگیری پایتون بسیار ساده است: اگر پیش از این تجربه برنامه‌نویسی نداشته‌اید اصلاً نگران نباشید، یادگیری پایتون بسیار ساده است. انقدر ساده مانند آب خوردن. کافی است کمی دقت کنید و روال‌های اصلی را بشناسید.

4- پایتون همه جا هست. یکی از دغدغه‌های توسعه‌دهندگان حرفه‌ای این است که من کجا می‌توانم از این زبان برنامه‌نویسی استفاده کنم؟ آیا محصور به استفاده از ویندوز هستم؟ آیا از لینوکس می‌توانم استفاده کنم؟ مکینتاش چطور؟ آیا برای توسعه مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ وب هم می‌توان استفاده کرد؟ آیا نسخه اندروید و آی‌اواس هم در دسترس است و … . پاسخ این سوالات یک کلمه است. بله. پایتون همه جا هست. هر جا که فکرش را بکنید.
این موضوع باعث می‌شود شما در محیطی که راحت‌تر هستید، توسعه دهید و استفاده‌کنندۀ نهایی هم در هر محیطی که در دسترس دارد، کدهای شما را اجرا کند. این بسیار حیرت‌انگیز است.

برنامه نویسی پایتون

5- کتابخانه‌های بسیار زیاد پایتون. تفاوتی نمی‌کند شما در چه زمینه‌ای کار می‌کنید، معمولاً برای هر موضوعی حداقل یک کتابخانه تخصصی ایجاد شده است. این کتابخانه‌ها به شما اجازه می‌دهند کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام دهید. کتابخانه‌های ریاضی، مالی، اقتصادی، علوم داده و داده‌کاوی، BI و حتی هک، امنیت، تست نرم‌افزار از جمله این کتابخانه‌های تخصصی هستند.
کافی است نگاهی به بخش کتابخانه‌های پایتون بیندازید و کتابخانه دلخواه خود را انتخاب کنید.

6- ترکیب C و پایتون. هیچ چیز جای C را نمی‌گیرد. زبان C اگرچه یک پیرمرد کهنسال است اما هنوز هم زیرساخت بسیاری از نرم‌افزارهای قدرتمند مانند همین ویندوزی که شما استفاده می‌کنید، با C نوشته شده است. C یک زبان سطح پایین است و به همین علت بسیار سریع اجرا می‌شود. از آنجایی که پایتون یک زبان سطح بالاست و اجرای برنامه‌های بزرگ در پایتون ممکن است زمان‌بر شود، امکان برنامه‌نویسی C و استفاده از آن در پایتون وجود دارد. بسیار از کتابخانه‌های اصلی پایتون به زبان C نوشته شده‌اند. این موضوع باعث افزایش امکانات پایتون و بالا رفتن سرعت اجرای برنامه‌ها می‌شود. برای مثال، NumPy یکی از کتابخانه‌های معروف پایتون است.

بسیاری از ویژگی‌های NumPy به زبان C نوشته شده‌اند. در آرایه‌های بزرگ، زمان اجرا با استفاده از NumPy برابر با ۰.۰۹ درصد زمان اجرای کد پایتون ساده است.

مد‌ل‌سازی ساختاری بلند‌‌مد‌ت

مد‌ل‌سازی اقتصاد‌ کلان‌سنجی د‌رون‌کشوری و بین‌کشوری

مقد‌مه مترجم: آنچه پیش رو د‌ارید‌، ترجمه خلاصه‌ای از مقد‌مه و فصل اول کتاب Global and National Macroeconometric Modelling نوشته مشترک پروفسور پسران و همکارانش گرت، لی و شین است که د‌ر آن، نویسند‌گان ضمن برشمرد‌ن مد‌ل‌های مختلف اقتصاد‌ی نشان می‌د‌هند‌ چگونه مد‌ل ساختاری آنان که مد‌ل چهارم د‌ر متن زیر است نسبت به د‌یگر مد‌ل‌ها مزیت د‌ارد‌.

مد‌ل‌سازی
اقتصاد‌ کلان‌سنجی (Macroeconometrics) معیار اصلی برای تصمیم‌های د‌ولت‌ها و نهاد‌‌های مالی و صنعتی است. مد‌ل‌ها برای سازماند‌هی و تشریح فهم ما از چگونگی کار کرد‌ن اقتصاد‌ ملی و اقتصاد‌ جهان مورد‌ استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌ و چارچوبی برای پیش‌بینی توسعه تحولات اقتصاد‌ی آیند‌ه ارائه می‌د‌هند‌ و می‌توانند‌ نتایج سیاست‌ها و تحولات برون‌زا را پیش‌بینی کنند‌. روش مد‌ل‌سازی ساختاری بلند‌‌مد‌ت (long-run structural modelling approach) نیز بر این مبنا عمل می‌کند‌. این روش با بهره‌گیری از آخرین تحولات د‌ر نظریه‌های اقتصاد‌ ‌کلان و اقتصاد‌‌سنجی سری‌های زمانی چارچوبی شفاف برای پیش‌بینی و تحلیل سیاستی ارائه می‌د‌هد‌. مد‌ل‌سازی ساختاری بلند‌‌مد‌ت اگرچه بر مد‌ار مد‌ل‌های اقتصاد‌‌سنجی کلان است اما به نا‌اطمینانی‌ها و ابهام‌هایی هم که این مد‌ل‌ها ایجاد‌ می‌کند‌، حساس است. به عبارت د‌یگر اگر بخواهیم استراتژی این نوع مد‌ل‌سازی را تشریح کنیم، باید‌ بگوییم که این نوع مد‌ل‌سازی تفکیکی آشکار بین عناصری که ما می‌توانیم با اطمینانی مناسب آنها را از تئوری اقتصاد‌ی استخراج کنیم و آنها که نمی‌توانیم، ایجاد‌ می‌کند‌. عناصری که می‌توان آنها را از تئوری اقتصاد‌ی بیرون آورد‌ معمولاً مرتبط با خصوصیات بلند‌‌مد‌ت اقتصاد‌ هستند‌ و عناصر د‌یگر د‌ر ارتباط با ویژگی‌های کوتاه‌مد‌ت. چنین تمایز و د‌سته‌بند‌ی باعث می‌شود‌ ما بتوانیم پیش‌بینی‌های قابل اعتماد‌‌تری را از نتایج سیاست‌ها و واکنش متغیر‌های کلان نسبت به تحولات برون‌زا به د‌ست آوریم زیرا این پیش‌بینی‌ها متکی به تئوری اقتصاد‌ی خواهد‌ بود‌.

روش‌های مختلف مد‌ل‌سازی
اهد‌اف متفاوت، مد‌ل‌های متفاوتی را طلب می‌کند‌. یک مد‌ل کاملاً تئوریک ممکن است برای پاسخ به برخی از پرسش‌ها کافی باشد‌ و یک شرح کاملاً آماری و‌ سنجی از د‌اد‌ه‌ها نیز برای اهد‌افی د‌یگر مساعد‌ باشد‌. اما د‌ر بیشتر مواقع ما برای پاسخ به پرسش‌ها، نیاز به ترکیب این د‌و د‌اریم، یعنی هم از تئوری اقتصاد‌ی بهره بگیریم و هم از تکنیک‌های آماری و‌ سنجی استفاد‌ه کنیم. این تلفیق می‌تواند‌ چهار شکل اصلی د‌اشته باشد‌.
شکل اول مد‌ل‌های کلان‌سنجی مقیاس بزرگ با تعد‌اد‌ معاد‌لات بسیار زیاد‌ است که مثلاً وزارت د‌ارایی د‌ر بریتانیا و فد‌رال رزرو از آنها استفاد‌ه می‌کنند‌. این نوع مد‌ل‌ها شامل صد‌ها متغیر و معاد‌له است و برای هر بخش نیز معاد‌لات خاص خود‌ را د‌ارد‌. به علت قد‌رت پیش‌بینی ضعیف این مد‌ل‌ها و همچنین پد‌ید‌ه رکود‌ - تورمی د‌هه 1970 به همراه انقلاب انتظارات عقلایی، نقد‌ لوکاس د‌ر ارزیابی سیاست‌ها و نقد‌ سیمز د‌ر مورد‌ مساله مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ شناسایی موجب تغییرات مهمی د‌ر این نوع مد‌ل‌ها د‌ر د‌هه 1980 شد‌. د‌ر پاسخ به نقد‌ سیمز، اجماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه جنبه مهم مد‌ل ساختاری روابط بلند‌‌مد‌ت آن است که باید‌ بد‌ون هیچ محد‌ود‌یتی بر پویایی‌های کوتاه‌مد‌ت مد‌ل شناسایی شود‌ و بیش از گذشته به تئوری اقتصاد‌ی د‌ر مد‌ل‌های کلان‌سنجی مقیاس بزرگ توجه شد‌. بر مبنای این تعد‌یلات بود‌ که اکنون این نوع مد‌ل‌ها بر روی سه پایه اصلی ساخته شد‌ه است: شرایط تعاد‌لی، شکل‌گیری انتظارات و تعد‌یلات پویا. با این وجود‌ این مد‌ل‌ها به خصوص د‌ر تحلیل سیاستی همچنان ضعیف عمل می‌کنند‌. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این مد‌ل آن است که واکنش تجمعی اقتصاد‌ ‌کلان به یک شوک یا تغییر خاص د‌ر یک متغیر برون‌زا به سختی قابل تعیین و تفسیر است به خصوص وقتی شما به د‌نبال آثار بلند‌‌مد‌ت متغیرها هستید‌. شکل د‌وم مد‌ل‌های اتورگرسیو برد‌اری (VAR) ساختاری و غیر‌مقید‌ است که شکل بیزینی آن نیز به کار گرفته می‌شود‌.VAR ساختاری به د‌نبال ایجاد‌ محتوای ساختاری از طریق تحمیل محد‌ود‌یت بر ساختار کوواریانس انواع مختلف شوک‌هاست. مبنای تحلیلی این مد‌ل بر اساس تمایز بین د‌و د‌سته شوک موقت و د‌ائمی است و البته با اغماض پد‌ید‌آوران این مد‌ل این شوک‌ها را به د‌و د‌سته شوک‌های تقاضا و عرضه تقسیم می‌کنند‌. این روش بر آن نیست تا ساختار اقتصاد‌ را به شکل روابط رفتاری خاص د‌رآورد‌ و د‌ر عین حال کاربرد‌ آن برای مد‌ل‌های کوچکی است که د‌و نوع شوک آن برای تشخیص مد‌ل کفایت کند‌. وقتی مد‌ل بزرگ می‌شود‌ تعد‌اد‌ محد‌ود‌یت‌هایی که باید‌ اعمال شود‌ آنقد‌ر زیاد‌ می‌شود‌ که معلوم نیست چگونه می‌توان این محد‌ود‌یت‌ها را تشخیص د‌اد‌؛ مثلاً وقتی شما m متغیر د‌اشته باشید‌ و m شوک ساختاری، نیاز به m(m-1) /2 محد‌ود‌یت است. از سوی د‌یگر تحلیل شوک‌ها بر مبنای شوک‌های تقاضا و عرضه د‌ر مد‌لی که کاملاً آماری است، منطقی به نظر نمی‌رسد‌. شکل سوم، مد‌ل‌های تعاد‌ل عمومی تصاد‌فی پویا (Dynamic Stochastic General Equilibrium: DSGE) است که ابتد‌ا د‌ر اد‌بیات اد‌وار تجاری حقیقی مطرح شد‌. این مد‌ل مبتنی بر تصمیمات بهینه خانوار‌ها و بنگاه‌هاست. د‌ر ابتد‌ا این مد‌ل‌ها بر عوامل واقعی تاکید‌ د‌اشت اما اخیراً این مد‌ل‌ها که به شکل «مد‌ل‌های DSGE کینزی جد‌ید‌» د‌رآمد‌ه بر عواملی چون قاعد‌ه پولی، هزینه‌های تعد‌یلی و. نیز تاکید‌ د‌ارد‌. موافقان این نوع مد‌ل بیان می‌کنند‌ که DSGE تئوری اقتصاد‌ ‌کلان را به طور جد‌ی‌تری نسبت به مد‌ل‌های د‌یگر مورد‌ استفاد‌ه قرار می‌د‌هد‌ و انباره‌ای از تعاد‌ل‌ها را به جای تعاد‌ل‌های روانه که د‌ر روش سنتی اقتصاد‌ ‌کلان وجود‌ د‌اشت به د‌ست می‌د‌هد‌. این مد‌ل‌ها نه تنها شکل ارتباطی بین متغیر‌های اقتصاد‌ی را د‌ر بلند‌‌مد‌ت نشان می‌د‌هند‌ بلکه تغییرات پویای اقتصاد‌ د‌ر پاسخ به شوک‌ها را نیز به تصویر می‌کشند‌. اگرچه د‌ر مد‌ل DSGE می‌توان اختلال‌ها د‌ر اقتصاد‌ ‌کلان را بر مبنای شوک د‌ر سلیقه، تکنولوژی، سیاست اقتصاد‌ی و. تشخیص د‌اد‌، اما این امر با این هزینه مواجه است که ما فرض‌های قوی د‌ر مورد‌ تابع مطلوبیت، شکل آن، فرآیند‌ انتظارات و . باید‌ د‌اشته باشیم و این فروض تا آیند‌ه‌ای نامعلوم اد‌امه می‌یابد‌. شکل چهارم، آن چیزی است که ما د‌ر این کتاب ارائه د‌اد‌ه‌ایم و آن روش «VAR هم‌انباشتگی ساختاری» است. این روش مبتنی بر توسعه مد‌ل اقتصاد‌‌سنجی کلانی است که پایه‌های تئوریک شفافی د‌اشته و تصویری از روابط رفتاری که اقتصاد‌ ‌کلان بر اساس آن کار می‌کند‌، ارائه د‌هد‌. د‌ر واقع این نوع مد‌ل بر این عقید‌ه ضمنی مبتنی است که تئوری اقتصاد‌ی بیشتر می‌تواند‌ روابط بلند‌مد‌ت را تبیین کند‌ تا کوتاه‌مد‌ت. از سوی د‌یگر چارچوب آماری برای تحلیل کوتاه‌مد‌ت ارائه می‌د‌هد‌. بنابراین ترکیب چارچوب آماری و تئوری اقتصاد‌ی روشی است که د‌ر مد‌ل‌های پیشین بد‌ین شکل وجود‌ ند‌اشت.

مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : میدان ونک, ضلع شمال شرقی, پلاک 2596

 • شماره تماس
 • 021-91094014 تهران
 • 021-91094014 تهران
 • 031-91094014 اصفهان
 • 034-91094014 کرمان
 • 035-91094014 یزد
 • 051-91094014 مشهد
 • 071-91094014 شیراز
 • 076-91094014 کیش

تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی و عملکرد انرژی

طراحی یک ساختمان از مشخصه های اصلی تعیین کننده در عملکرد بهره برداری انرژی ساختمان می باشد. تصمیمات اتخاذ شده در مرحله طراحی در ارتباط کامل با میزان مصرف انرژی می باشند.گسترش رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل طراحی تاثیر گذار بوده و اثرات مثبتی را در بخش طراحی به همراه داشته است.به منظور تصمیم گیری در زمان چرخه حیات ساختمان رویکرد BIM باعث می شود تا از اطلاعات پایه ای که دائما به فرمت های دیگر منتقل شوند جلوگیری کرده و تنها یک فایل اطلاعاتی پایه جامع در اختیار داشته باشیم.

بررسی مصرف انرژی ساختمانمدلسازی انرژی ساختمان(Building energy modeling)

سیستم مدلسازی انرژی ساختمان (BEM) به آنالیز عملکرد انرژی ساختمان به وسیله معیارهای از پیش تعریف شده می پردازد و ترکیبی از میزان استفاده ساختمان و مدل اطلاعاتی آن را ارائه می دهد.پیشرفت و استفاده بیشتر از رویکرد BIM باعث شده است تا ارتباطی قوی میان مدلسازی اطلاعات ساختمان و مدلسازی انرژی صورت گیرد و در نتیجه ساختمان های پایداری پدید آیند.مهندسین و متخصصین شرکت مشاور بیم نیز با استفاده از این روند به ایجاد پایداری (Sustainability) در طراحی های خود می پردازند و در نتیجه ایجاد ساختمانی پایدار مزایایی شامل کارفرما و کاربران نهایی و محیط می گردد.کاهش چشمگیر هزینه های دوران بهره برداری از مزایای اصلی ایجاد ساختمان های پایدار و توجه به مدلسازی انرژی می باشد.همچنین کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و کاهش ایجاد آلودگی ها و افزایش آسایش محیطی برای کاربران نهایی از مزایای دیگر استفاده از این تکنولوژی می باشد.

مدلسازی انرژی انواع ساختمان هاتاثیر BEM در شبیه سازی ساختمان

در زمان طراحی شبیه سازی استفاده می شود تا از تمامی تصمیم گیری های تاثیر گذار در عملکرد ساختمان مطلع شویم.(مانند ابعاد تجهیزات کارخانه و خدمات خاص).تفسیر رویکردهای طراحی (مانند آب و هوا یا فاکتور های دیگر) در فرآیند شبیه سازی اتفاق می افتد.هدف ها و متدولوژی های متفاوت BEM اطلاعات و پیچیدگی های دیگری را اضافه می کنند و اطلاعات ورودی تبدیل به خروجی های ارزشمندی می گردند.

آنالیز انرژی بر اساس BIM

فرآیند طراحی و مدلسازی اطلاعات عملکرد ساختمان

به صورت اولیه شناسایی اطلاعات مرتبط با مدل های انرژی در مراحل مختلف طراحی شکل می گیردگستردگی اطلاعات باعث شکل گیری و پیشرفت مدلسازی انرژی می گردد.مدل هوشمندی که از ساختمان به دست می آید باعث می شود تا ارتباطی میان مدل معماری و مدلسازی انرژی در آن شکل گیرد.تمامی اطلاعات در مراحل مختلف بر اساس نقشه های کاری بوده و میان تجزیه و تحلیل در مراحل اولیه تقسیم می شود.سپس طراحی های دقیق و اندازه گیری و بررسی انطباق اطلاعات نماد شکل گیری BEM در طراحی می باشد.

پروسه آنالیز انرژی ساختمان

در مسیر طراحی( به جز طراحی داخلی) یک ساختمان با عملکرد بالا زمانی که طرح های اولیه و مفهومی تبدیل به طرح هایی پیشرفته با جزییات بالایی می شوند، عملکرد نهایی آن بر اساس انطباق با مقررات و تحقق الزامات کارفرما و عوامل خارجی (آب و هوا) می باشد.اطلاعاتی که مربوط به این ناحیه می باشند و باعث بهینه سازی ساختمان از شرایط موجود به سمت مدلسازی انرژی می شوند و تغییرات در فرآیند بهره برداری از وسعت ساختمان و اطلاعات BEM ساختمان مورد نظر تاثیر می پذیرد.فرآیند توسعه تعریف اطلاعات جامع ساختمان با هدف مطلع ساختن از پیشرفت های ساختمان انجام می گیرد.

ارزیابی مدلسازی ها

متد به اشتراک گذاری اطلاعات میان محیط BIM و BEM و ذی نفعان کلیدی تعریف شده و این پروسه در جزییات طراحی شده از یک طرح اولیه یکسان استفاده می کند.این بدین معنا می باشد که اطلاعات ایجاد شده در پروژه ذخیره شده و به اشتراک گذاشته می شود.برای ارزیابی اطلاعات در هر لحظه از طراحی اطلاعات در حوزه های مختلف با یکدیگر به صورت یکپارچه درآمده و تداخلاتی که ممکن است در تاسیسات یا دیسیپلین دیگری ایجاد شده باشد نمایان می شوند و در راستای بهبود مصرف انرژی ساختمان می توان تمامی تغییرات را در طول طراحی ارزیابی کرد.

پیاده سازی مدلسازی انرژی با رویکرد BIM

در پروژه ها اطلاعاتی که در زمینه BIM در طرح ها ایجاد شده اند تبدیل به اطلاعاتی برای مدلسازی انرژی شده و ارتباطی میان این دو برقرار می شود.این رویکرد در زمینه ارزیابی انرژی و طراحی به منظور پایداری ساختمان و کاهش مصرف انرژی در ساختمان هایی با کاربری مسکونی، تجاری، فرهنگی و هر نوع از کاربری که با مصرف بالای انرژی رو به رو می شود اهمیت می یابد.تمامی ساختمان ها هر یک به تناسب شرایطی که در آن قرار دارند با عملکرد و مولفه های خاص خود رو به رو هستند و بنا بر شرایطی که در آن قرار دارند اطلاعات اولیه به سیستم های مدلسازی وارد می شود.در این مسیر مدلسازی های BIM برای هر پروژه با آبجکت های عمومی مانند تجهیزات توسعه می یابند تا عملکرد های کلیدی برای مدسازی انرژی ارزیابی شوند.مدل ساخته شده توسط معماران با متخصصین دیگر حوزه ها مانند مکانیک همگام شده و به عنوان پایه ای برای دیگر مراحل قرار می گیرد.در این مرحله مدل ها در فاز LOD 300 شکل می گیرد.در مراحل بعدی توسعه نیز دیتیل یا جزییات بیشتری به مدل ها اضافه شده و متریال ها نیز در پروژه شکل گرفته اند و می توان با دقت بیشتری مدلسازی های انرژی را برای انواع پروژه ها ارائه داد.همچنین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا یا سیستم HVAC در طراحی های اولیه و جزییات آن در پروژه بر پایه نیاز های مدلسازی انرژی شکل می گیرند. سپس مدلسازی پس از ارزیابی تمامی اطلاعات و جزییات مهندسی شده متوقف می شوند اما همیشه مدلسازی ارائه شده قابل تغییر برای انطباق با شرایط ساخت می باشند.

مدلسازی انرژی و مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از تکنولوژی های به روز

برنامه های ارائه شده در این ساختار برای ذخیره سازی اطلاعات و اشتراک با قابلیت دسترسی به اطلاعات BIM Cloud انجام می شوند تا دسترسی های راحت تر و مطابق با ساخت مدلسازی انرژی وارد شوند.پروسه تعریف عملکرد ساختمان مطابق با طراحی ها از اطلاعات پیش از ساخت مدلسازی ها استفاده می کند.پس از آن نیز با استفاده از اسکن های لیزری و مدلسازی ابری نقاط شرایط ساخت بر مدلسازی ها منطبق می شود سپس می توان انرژی مصرفی ساختمان در شرایط حال را به صورت دقیقی مورد بررسی قرار داد.در نتیجه بررسی های ارائه شده می توان فضاهایی که دارای مصرف بیش از حد یا هدر رفت انرژی هستند را شناسایی کرد و به باز طراحی چنین فضاهایی به منظور بهبود عملکرد ساختمان پرداخت.

ده کتاب مدل سازی مالی برتر

ده کتاب مدل سازی مالی برتر

بهترین کتاب­ های مدل سازی مالی کتاب­ ها پنجره­ ای به فرصت­ های نو هستند. از طریق کتاب، افرادی که هم اکنون مسیر مورد نظر شما را طی کرده ­اند، در تصمیم گیری بهتر و کسب مهارت­ های جدید راهنمایی تان می­ کنند. و اما اگر تنها پیروی از این مسیر نیاز باشد، آیا به نظر شما استعداد خاصی هم نیاز دارید؟ خیر. همه شما باید این کتاب­ ها را انتخاب کرده و با جزئیات بخوانید و تا جایی که می­ توانید در مورد خودتان به کار ببرید. همانطور که می ­دانید تنها خواندن کافی نیست و باید در درک مطلب و به کارگیری آن نیز تلاش لازم را داشته باشید. زمانیکه آن را انجام دهید، پس از چند ماه، به نحوی قادر به مدل سازی مالی خواهید بود که گویی بسیار آسان است.

یادداشت دوره­ های توصیه شده

۱ Financial Modeling Tutorial: 10 بسته آموزشی، ۵۰+ ساعت فیلم

۲- Equity Research Tutorial: ۱۱ بسته آموزشی، ۴۰+ ساعت فیلم

۳- Investment Banking Tutorial: 99 بسته آموزشی، ۱۰۰+ ساعت فیلم

۴- Excel Tutorial: 13 بسته آموزشی، ۱۰۰+ ساعت فیلم

۵- VBA Macros Tutorial: 6 بسته آموزشی، ۳۵+ ساعت فیلم

می­ خواهیم شما هم به همان صورت موفق شوید. نگاهی به برترین کتاب­ های مدل سازی مالی داشته باشید تا استاد مدل سازی مالی شوید.

۱– مدل سازی مالی (انتشارات ام آی تی):

نوشته سیمون بنینگا

اگر در این رشته به تازگی شروع به کار کرده­ اید، جهت یادگیری اصول، نیاز به یک کتاب مرجع دارید. چرا این کتاب را انتخاب نمی­ کنید؟ این کتاب به عنوان بهترین کتاب مدل سازی مالی در نظر گرفته می­ شود.

نگاهی بر کتاب

طبق نظر خوانندگان، این تنها کتابی است که اگر مایل به یادگیری مدل سازی مالی هستید، باید با تمام جزئیات بخوانید. به ویژه این کتاب برای افرادی که در این زمینه دانشی نداشته و به اقتضای حرفه خود مایل به یادگیری آن هستند بسیار مفید است. با این حال، حتی علاوه بر تازه واردها، افرادی که در VBA، اکسل پیشرفته و مدل سازی پیچیده مالی نیز دانش لازم را دارند، جهت یادآوری مطلب نیاز به مطالعه مجدد آن دارند.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • از آنجا که در آخرین نسخه این کتاب، فصل­ های جداگانه ­ای برای مدل ­های مونت کارلو پیچیده و نلسون سیگل اختصاص داده شده است، با انتخاب آن، نیازی به کتاب­ های دیگری ندارید.
 • همچنین شما VBA را از سطح پایه خواهید آموخت و سطح پیشرفته را نیز فرا خواهید گرفت. اگر شما مبتدی هستید به عقیده ما ابتدا مفاهیم و سپس جنبه ­های فنی آن را یاد بگیرید.
 • نسخه جدید این کتاب با کد دسترسی به شما کمک می­ کند تا کاربرگ ­های اکسل و حل تمرین ­های انتهای فصل را دانلود کنید.

۲- آنالیز مالی و مدل سازی با استفاده از اکسل و VBA:

نوشته چاندان سنگوپتا

این کتاب یک کتاب مدل سازی مالی جامع است. اگر مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ در پی یادگیری عمیق مدل سازی مالی هستید، این کتاب مناسب شماست.

نگاهی بر کتاب

بسیاری از خوانندگان، این کتاب را به عنوان یکی از جامع ­ترین کتاب­ ها برای دانشجویان تازه کار ذکر کرده ­اند. این کتاب هر موضوعی را با جزئیات توضیح می ­دهد؛ بعلاوه، بیش از ۷۰۰ صفحه دارد که در آنها اکسل و VBA را نیز خواهید آموخت. اما اگر شما یک حرفه ­ای پیشرفته هستید، از این کتاب توقع زیادی نداشته باشید. مورد مذکور در واقع با هدف کمک به مبتدیان نوشته شده است و به عنوان یک کتاب مرجع عالی برای تازه واردهای مدل سازی مالی عمل می­ کند.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • توصیه می ­شود این کتاب را به دلیل جامع بودن آن بخرید. تعداد اندکی از کتاب­ های مدل سازی مالی این سطح از آنالیز محتوا را با جزئیات ارائه می ­دهند.
 • این کتاب یک بخش برجسته در پیش بینی دارد. حتی به خاطر این بخش بهتر است این کتاب را تهیه کنید.
 • این کتاب به محتوا ضربه ­ای نزده است، شامل جزئیات بسیاری می­ شود و شما اصول پایه اکسل و VBA را نیز خواهید آموخت.

۳- مدل سازی مالی در عمل:

راهنمایی مختصر و مفید برای سطح متوسط و پیشرفته

نوشته مایکل ریس

همانطور که عنوان اشاره دارد، این کتاب برای مبتدیان مدل سازی مالی مناسب نیست. اگر در این زمینه آگاهی لازم را دارید می­ توانید آن را انتخاب کنید.

نگاهی بر کتاب

این کتاب تعادل لازم را دارد. شما در مدل سازی مالی کتابی را که هم مفهوم و هم کاربرد را در نسبت­ های مناسب تأمین کند، نخواهید یافت. بعلاوه، مثال­ های این کتاب برای حرفه ­ای­ ها در این رشته بسیار با ارزش هستند. این کتاب مدل سازی مالی شما را به سطح بعدی می ­رساند. اگر هم اکنون در حوزه مدل سازی مالی آموزش پایه ­ای را دیده ­اید، جهت برداشتن گامی به ماورای دانش خود این کتاب را انتخاب کنید. اگر مبتدی هستید ابتدا مطالب پایه ­ای را در این زمینه مطالعه کرده و سپس به این کتاب بپردازید.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • این کتاب عاری از هر گونه مطلب نامرتبط است. بنابراین افرادی که در حوزه مالی فعالیت دارند قادر خواهند بود بیشترین بهره را از آن ببرند. اگر آن را مطالعه کرده و تمام نکاتی که فرا گرفته ­اید را به کار برید، یک تفاوت اساسی در رویکرد مالی خود حس خواهید کرد.
 • همچنین به همراه کتاب خود یک سی دی که مدل­ های اکسل و مسائل کاربردی­ تری را در اختیارتان می ­گذارد دریافت خواهید کرد.
 • پس از مطالعه این کتاب، اکسل و توابع آماری را به خوبی خواهید آموخت.

۴- مدل سازی و ارزیابی مالی:

یک راهنمای عملی در سرمایه گذاری بانکی و سهام خصوصی

نوشته پاول پیگناتارو

اگر تا به حال در مدل سازی و ارزیابی مالی دچار مشکل شده­اید، این کتاب را تهیه کنید.

نگاهی بر کتاب

در این کتاب مدل سازی مالی به نحوی نوشته شده است که حتی افراد بی استعداد در حوزه مالی نیز قادر به درک آن هستند. بنابراین مناسب دانش آموزان سطح متوسط و یا پیشرفته نیست. اگر مبتدی هستید، اینجا بهترین مکان آغاز است. بعلاوه، همچنانکه محتوا را یاد می­ گیرید، اکسل را نیز می ­آموزید. همچنین از آنجایی که این کتاب هیچ مرحله ­ای را نادیده نمی­ گیرد، اگر در این زمینه تا حدی اطلاعات دارید ممکن است کسل شوید. پس اگر می­ خواهید مدل سازی مالی و ارزیابی را فرا بگیرید ولی مایل به پرداخت هزینه زیادی نیستید، این کتاب راهنمایی بسیار عالی برای شماست.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • شما هر مدل مالی قابل تصوری را در این کتاب خواهید آموخت. ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، تعادل ترازنامه، فرم استهلاک، فرم سرمایه اتکایی و موارد بیشتری را در آن خواهید آموخت.
 • همچنین تکنیک ارزیابی را با جزئیات یاد خواهید گرفت. آنالیز وجوه نقد تنزیل شده، آنالیز معاملات سابق و تکنیک­ های دیگری را نیز خواهید آموخت.
 • شما همچنین می ­توانید همزمان با فراگیری ارزیابی و مدل سازی مالی به بسیاری از مطالعات موردی که در این کتاب ذکر شده ­اند، دست یابید.

۵- مدل سازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کار آفرینان:

توسعه مدل­ های اکسل به منظور افزایش سرمایه و گردش وجوه نقد، بهبود عملیات، طرح های پروژه، و تصمیم گیری­ ها

نوشته تام ی. ساویر

این کتاب بسیار کاربردیست؛ از آنجایی که می­ تواند مستقیماً به کارآفرینان در انجام سخت ­ترین کارهای کسب و کار کمک کند.

نگاهی بر کتاب

کتاب­ های اندکی از محل پیوند تفکر تجاری با مدل سازی مالی آمده ­اند. مدل سازی مالی به طور قطع یک مهارت تکنیکی است، اما کارآفرینان تازه کار در این زمینه چیزی در مورد فنی بودن کسب و کار نمی ­دانند. این کتاب، فاصله­ ها را برای کارآفرینان جدید پل زده است. از طریق این کتاب نه تنها توسعه مدل­های اکسل جهت افزایش سرمایه، سود و درآمد خود را خواهید آموخت، بلکه مهارت­ های مدیریت پروژه ارزشمندی را نیز فرا خواهید گرفت.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • برای یک کارآفرین تجزیه و تحلیل ROI ممکن است یک کار عظیم به نظر برسد. اما اگر او این کتاب را برگزیند، ممکن است به آن سهمگینی نباشد. علاوه بر این، به عنوان یک کارآفرین، با مطالعه این کتاب شما قادر به برنامه ریزی پروژه ­ها و طر ح­های جدید با مدل­های مالی خواهید بود.
 • نه تنها مدل سازی مالی را خواهید آموخت، بلکه شرایط کسب و کار و حرکت­ های استراتژیک که در هنگام راه اندازی محصولات یا استارت آپ ­های جدید نیاز دارید را خواهید آموخت.
 • این کتاب کمک خواهد کرد که از تله­ ها و موانع کسب و کار با آگاهی از راه ­های گریز و توانایی ایجاد مدل­های عملیاتی و عملکردی برای کسب و کار خود دوری کنید.

۶- مدل سازی مالی:

یک چشم انداز معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب (اشپرینگر فاینانس)

نوشته استفان کرپی

این کتاب برای دانش آموزان مدل سازی مالی سطح متوسط و پیشرفته نوشته شده است و شما به اطلاعات بیشتری در قالب ریاضیات نیاز دارید.

نگاهی بر کتاب

این یک کتاب اصلی در زمینه مدل سازی مالی است. تا زمانیکه اساس این مطلب را کاملاً فرا بگیرید بهتر است از انتخاب این کتاب خودداری کنید. معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب (BSDEs) اطلاعاتی را در زمینه حل مسائل مدیریت ریسک و قیمت گذاری ارائه می­ دهد. شما باید به ریاضیات و آمار تسلط داشته باشید تا بتوانید ارزش کتاب مذکور را درک کنید.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • چگونه مسائل غیرخطی قیمت گذاری را حل خواهید کرد؟ شما نیاز به محاسبات CVA دارید. چگونه یاد بگیریم؟ این کتاب را برگزینید.
 • شهرت BSDE در میان دانشگاهیان بیشتر از پزشکان است. نویسنده این کتاب را به گونهذ­ای نوشته است که پزشکان بتوانند ارزش BSDEs را درک کرده و این چشم انداز را در مسائل مدیریت ریسک و قیمت گذاری مشتقات مالی خود اعمال کنند.
 • این کتاب به ویژه برای دورهذ­های فارغ التحصیلی که شامل مدل سازی مالی و مالی محاسباتی است، نوشته شده است.

۷- ساخت مدل­های مالی (سرمایه گذاری و مالی مک گرو-هیل)

در دنیای امروز مدل سازی مالی یکی از مهمترین مهارت­ذهاست. تأکید اصلی این کتاب کمک به شما در ایجاد مهارت مدل سازی مالی است.

نگاهی بر کتاب

مسئله اصلی هر کتاب آموزشی این است که به نظر می­ رسد نویسنده تجربه حرفه ­ای کمی در مهارت آموزشی مربوطه دارد. اما در این مورد، نویسنده دارای سالها تجربه در حوزه مذکور بوده و خوانندگان از تمام طبقات اجتماعی این کتاب را به ویژه به افراد بی تجربه و یا با تجربه اندک در مدل سازی مالی توصیه می کنند. شما مهارت­ های مورد نیاز را خواهید آموخت و این کتاب در تمام مسیر راهنمایتان خواهد بود. این کتاب سریح، آموزشی و سرشار از مفاهیم اصلی جهت فراگیری عالی مهارت مدل سازی مالی می ­باشد.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • در این کتاب نه تنها مدل سازی مالی را خواهید آموخت، بلکه پایه مدل سازی مالی- مفاهیم حسابداری و مالی را با جزئیات فرا خواهید گرفت. بنابراین حتی اگر در مدل سازی مالی تازه وارد باشید، مشکلی در فراگیری مفاهیم نخواهید داشت.
 • همچنین چگونگی ساخت مدل­ ها با استفاده از اکسل را خواهید آموخت به طوریکه می­ توانید مستقیماً دانش خود را در شغلتان به کار گیرید و ببینید چه مقدار یاد گرفته­ اید.

۸- راهنمای آکسفورد برای مدلسازی مالی:

برنامه ­های کاربردی برای بازارهای سرمایه، امور مالی شرکت­ ها، مدیریت ریسک و موسسات مالی

نوشته توماس س. ی. هو و سان بین لی

این کتاب یک تعادل زیبا بین تئوری و عمل در مدل سازی مالی را به تصویر کشیده است. بیایید نگاهی بر آن و نکات مربوطه داشته باشیم.

نگاهی بر کتاب

اگر به دنبال کتابی هستید که ابتدا به شما چگونگی گسترش مدل­ های مالی را آموزش داده و سپس نشان دهد در چه مواردی نیاز به کاربرد این مدل­ ها دارید، این مورد مناسب شماست. این کتابی است که شما باید جهت یادگیری مدل سازی مالی به روشی جامع انتخاب کنید. نه تنها این کتاب مدل­ ها را پوشش می­ دهد، بلکه چگونگی ارتباط این مدل ­ها با موارد کسب و کار حاضر را به نمایش می­ گذارد.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • این کتاب مدل­ های مالی را به خوبی مفاد هر مدل ارائه می ­دهد و شما خواهید آموخت که از آنها در هر زمان که مور نیازند بهره برید.
 • این کتاب از لحاظ برنامه درسی بسیار گسترده و مدل سازی مالی را به طور کامل پوشش داده است- از قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تا ارزیابی پایدار در امور مالی شرکتی.
 • همچنین به منظور درک بهتر مدل­های مالی از طرف وب سایت com کمک دریافت خواهید کرد.

۹- ریاضیات مدل سازی مالی و مدیریت سرمایه گذاری:

نوشته سرجیو ام. فوکاردی و فرانک جی. فابوزی

افراد علاقه مند به مدل سازی مالی به منظور توسعه حرفه خود در این رشته نیاز به تسلط به ریاضیات مرتبط با آن دارند. این کتاب پاسخی برای تمام سوالات ریاضی شما در زمینه مدل سازی مالی خواهد بود.

نگاهی بر کتاب

یقیناً این کتاب مناسب مبتدیان نیست. دلیل ماورای آن اینست که این کتاب برای افرادی که هم اکنون تجربه لازم و دانش اساسی در مدل سازی مالی و بخصوص کاربرد چارچوب ریاضیاتی آن را دارند نوشته شده است. این کتاب گزینه بسیار مناسبی برای افرادی است که به دنبال بازبینی اطلاعات خود در بخش مالی و مرور مفاهیم مرتبط هستند. با این وجود دستانتان را گرفته و شما را در هر محتوای ممکن که در یادگیری مالی کمی نیاز دارید پیش می­برد.

نکات برتر راجع به این کتاب برتر در مدل سازی مالی

 • نه تنها مفاهیم مدل سازی مالی و مالی کمی را یاد می­ گیرید، بلکه نمونه ­های عملی را نیز فرا می ­گیرید که به یادگیری شما شکل داده و به آن وضوح می­بخشد.
 • شما قیمت گذاری آربیتراژی، قیمت گذاری مشتقات، مدل سازی ریسک اعتباری، مدل سازی نرخ بهره و موارد زیاد دیگری را خواهید آموخت.

۱۰- هندبوک مدل سازی مالی:

یک رویکرد کاربردی در ایجاد مدل­های پیش بینی ارزش گذاری و کاربرد آنها

این کتاب به شما کمک می­ کند که از هر دو منظر به این موضوع بنگرید- از چشم انداز یک مدل ساز مالی و نیز یک کاربر نهایی.

نگاهی بر کتاب

این کتاب جواهر است. اگر اغراق نکنیم، می­ توان گفت این کتاب بهترین مورد در دسترس در حوزه مدل سازی مالی است. نویسنده حول موضوع تسلط کامل دارد و زمانی که شما شروع به خواندن این کتاب کنید، نه تنها می ­توانید مدل سازی مالی را بهتر بیاموزید، بلکه می ­توانید آغاز به دستیابی به حرفه مالی خود با یک روش متفاوت کنید. این کتاب درای ۵۰۴ صفحه بوده و تمام مواردی که نیاز دارید فرا گیرید و در مدل سازی مالی به کار برید را پوشش می ­دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.