سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟


به نام خدا
این وبلاگ توسط تعدادی از کارکنان سیستم بانکی در جهت گردآوری ،تجمیع مطالب وبه منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش همکاران بانکی ،دانشجویان و علاقمندان نوشته شده وکاملاً مستقل بوده ومطالب ارئه شده صرفاً آموزشی می باشد. در صورت تمایل به ما ایمیل بزنید تا از نوشته ها وتجربیات شما با نام خودتان استفاده نماییم. (عزیز اسکندری )

بانکداران بام ایران

..گذری برمسائل بانکداری ،اقتصاد،مدیریت ،تجارت و آنچه لازمه یک بانکدار است .

ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) RTGS

ساتنا

ساتنا چیست؟

ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) سيستمي است که به مشتريانِ يک بانک امکان مي دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانکي به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جايگزين مناسبي براي چکهاي رمزدار بين بانکي است که به جاي ابزارهاي سنتي کاغذي از ارتباطات الکترونيک بين بانکي استفاده مي کند.
بر اين اساس از طريق سامانه ساتنا، مشتريان بانک صادرات ميتوانند با مراجعه به هريک از شعب اين بانک، از حساب سپهري خود نزد بانک صادرات به هر حسابي نزد ساير بانکها بصورت الکترونيکي انتقال وجه انجام دهند.

شرایط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانک صادرات ايران

 1. مراجعه مشتری به يکي از شعب بانک صادرات و دریافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
 2. تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه(بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک به متصدی شعبه(پذيرش صد ورحواله ازطريق ساتنا صرفاً ازطريق دستورپرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذيرمي باشد)
 3. صادر کننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طريق ساتنا) مي بايست نزد با نک صادرات داراي حساب سپهري با شد و با مر ا جعه به هريک از شعب سپهری مي تواند به حساب ساير بانکها انتقال وجه نمايد.
 4. دستور پرداخت صادرشده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذینفع(مقصد)ارسال نماید.
 5. مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده، به حساب ذینفع در تاریخ دستورپرداخت برعهده بانک ذینفع (مقصد) است و در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت نمي با شد.
 6. حواله هاي «ساتنا» حداکثر تا پايان روز کاري که مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود.
 7. در حال حاضر حواله هاي ساتنا محدوديتي از نظر مبلغ ندارند و بابت ارائه خدمات ساتنا کارمزدي از مشتريان دريافت نميشود.
 8. مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر کننده (مشتری) آن است.
 9. درصورتیکه به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پایان روزکاری بعد به بانک مبداء عودت خواهد داد .

منبع :سایت بانک صادرات ایران www.bsi.ir

به نام خدا
این وبلاگ توسط تعدادی از کارکنان سیستم بانکی در جهت گردآوری ،تجمیع مطالب وبه منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش همکاران بانکی ،دانشجویان و علاقمندان نوشته شده وکاملاً مستقل بوده ومطالب ارئه شده صرفاً آموزشی می باشد. در صورت تمایل به ما ایمیل بزنید تا از نوشته ها وتجربیات شما با نام خودتان استفاده نماییم. (عزیز اسکندری )

بانکداران بام ایران

..گذری برمسائل بانکداری ،اقتصاد،مدیریت ،تجارت و آنچه لازمه یک بانکدار است .

ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) RTGS

ساتنا

ساتنا چیست؟

ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) سيستمي است که به مشتريانِ يک بانک امکان مي دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانکي به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جايگزين مناسبي براي چکهاي رمزدار بين بانکي است که به جاي ابزارهاي سنتي کاغذي از ارتباطات الکترونيک بين بانکي استفاده مي کند.
بر اين اساس از طريق سامانه ساتنا، مشتريان بانک صادرات ميتوانند با مراجعه به هريک از شعب اين بانک، از حساب سپهري خود نزد بانک صادرات به هر حسابي نزد ساير بانکها بصورت الکترونيکي انتقال وجه انجام دهند.

شرایط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانک صادرات ايران

 1. مراجعه مشتری به يکي از شعب بانک صادرات و دریافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
 2. تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه(بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک به متصدی شعبه(پذيرش صد ورحواله ازطريق ساتنا صرفاً ازطريق دستورپرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذيرمي سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ باشد)
 3. صادر کننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طريق ساتنا) مي بايست نزد با نک صادرات داراي حساب سپهري با شد و با مر ا جعه به هريک از شعب سپهری مي تواند به حساب ساير بانکها انتقال وجه نمايد.
 4. دستور پرداخت صادرشده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذینفع(مقصد)ارسال نماید.
 5. مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده، به حساب ذینفع در تاریخ دستورپرداخت برعهده بانک ذینفع (مقصد) است و در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت نمي با شد.
 6. حواله هاي «ساتنا» حداکثر تا پايان روز کاري که مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود.
 7. در حال حاضر حواله هاي ساتنا محدوديتي از نظر مبلغ ندارند و بابت ارائه خدمات ساتنا کارمزدي از مشتريان دريافت نميشود.
 8. مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر کننده (مشتری) آن است.
 9. درصورتیکه به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پایان روزکاری بعد به بانک مبداء عودت خواهد داد .

منبع :سایت بانک صادرات ایران www.bsi.ir

به نام خدا
این وبلاگ توسط تعدادی از کارکنان سیستم بانکی در جهت گردآوری ،تجمیع مطالب وبه منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش همکاران بانکی ،دانشجویان و علاقمندان نوشته شده وکاملاً مستقل بوده ومطالب ارئه شده صرفاً آموزشی می باشد. در صورت تمایل به ما ایمیل بزنید تا از نوشته ها وتجربیات شما با نام خودتان استفاده نماییم. (عزیز اسکندری )

سیستم حواله ساتنا چیست و چه تفاوتی با سامانه انتقال وجه پایا دارد؟

تفاوت انتقال وجه پایا و حواله ساتنا چیست

در سال‌های اخیر و بر اساس قوانینی که بانک مرکزی کشور وضع کرده است، روند انتقال وجه بارها دستخوش تغییرات عمده شده است. روش‌های مختلفی برای انتقال وجه بین بانک‌ها وجود دارد، از روش‌های سنتی مثل استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان گرفته تا روش‌های الکترونیکی و مدرن انتقال وجه از طریق موبایل بانک، اینترنت بانک و خدمات دیگری نظیر اینها. در سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ ادامه اشاره کوتاهی به انواع روش‌های انتقال وجه می‌کنیم، سپس سراغ روش‌های الکترونیکی انتقال وجه می‌رویم و توضیح می‌دهیم حواله ساتنا چیست و انتقال وجه پایا به چه صورتی انجام می‌شود و این دو چه تفاوت‌هایی با هم دارند. همراه ما بمانید.

معرفی انواع روش‌های انتقال وجه

سامانه‌های مختلفی برای انتقال وجه بین کارت‌ها و حساب‌های بانکی در دسترس هستند. انتقال وجه از طریق این سامانه‌ها محدودیت‌هایی دارد که دلیلش، طبق آنچه بانک مرکزی مطرح کرده است، مبارزه با پول‌شویی و فساد و جرائم بانکی است که متأسفانه در کشورمان مسئله چندان نادری هم نیست.

قوانین مربوط به سقف انتقال وجه از طریق این سامانه‌ها نیز طی سالیان اخیر بارها تغییر کرده است. افزایش قیمت‌ها و تورم دو دلیل اصلی این مسئله هستند. با توجه به این پیچیدگی‌ها، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که مثلا برای انجام تراکنش‌های مالی بالای ۱۰میلیون تومان استفاده از کدام سامانه انتقال وجه معقول‌تر، مطمئن‌تر و به‌صرفه‌تر است یا مثلا کارفرمایی که بخواهد هر ماه مبلغ مشخصی را به حساب کارکنان خود واریز کند با استفاده از کدام سامانه انتقال وجه کمترین دردسر را خواهد داشت.

بسته به خدمتی که از بانک مدنظر برای انتقال وجه انتظار دارید، نوع سامانه یا سیستم انتقال وجه متفاوت خواهد بود. در ادامه مختصر درباره انواع روش‌های انتقال وجه و کاربردهای منحصربه‌فردشان توضیح می‌دهیم و سپس خواهیم گفت که حواله سانتا چیست و چه تفاوتی با سامانه انتقال وجه پایا دارد.

۵ روش رایج برای انتقال وجه

۵ روش رایج برای انتقال وجه عبارت‌اند از:

 • استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت؛
 • استفاده از موبایل بانک؛
 • استفاده از اینترنت بانک؛
 • استفاده از دستگاه‌های خودپرداز (ATM)؛
 • مراجعه حضوری به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارید.

۱. استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت

استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت احتمالا ساده‌ترین روش انتقال وجه است. فقط مشکل اینجاست که استفاده از این اپلیکیشن‌ها در مقایسه با سایر روش‌ها بیشترین محدودیت را دارد و اغلب اوقات نمی‌توان مبلغ چشمگیری را با آنها جابه‌جا کرد. به‌ علاوه که برخی از خدمات سامانه‌های دیگر نیز در آنها در دسترس نیستند.

۲. استفاده از موبایل بانک و اینترنت بانک

یکی دیگر از راهکارهای کاربردی انتقال وجه استفاده از موبایل بانک و اینترنت بانک است که در مقایسه با مورد قبلی محدودیت‌های کمتری دارد. سقف انتقال وجه با استفاده از خدمات این سامانه‌ها در مجموع ۱۰میلیون تومان است که البته با توجه به قوانین بانکی که در آن حساب باز کرده‌اید، ممکن است کمتر یا بیشتر شود.

برای استفاده از خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک باید به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید و اقدام به فعال‌سازی آنها کنید.

۳. استفاده از دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و مراجعه حضوری به شعب بانک مدنظر

این دو روش انتقال وجه از روش‌های سنتی هستند. با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز معمولا می‌توان مبلغ ۳میلیون تومان را به حساب دیگر انتقال داد.

اگر هم به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید، می‌توانید با پرکردن فرم و طی‌کردن پروسه‌های اداری دیگر هر مبلغی را که بخواهید به حساب‌های دیگر خود یا حساب‌های بانکی دیگران واریز کنید.

حواله ساتنا چیست؟

حواله ساتنا چیست

پس از این مقدمه نسبتا طولانی می‌رسیم به موضوع اصلی، یعنی اینکه حواله ساتنا چیست و انتقال وجه پایا چگونه انجام می‌شود. همچنین از تفاوت‌های این دو سامانه از حیث انتقال وجه و سقف انتقال وجه خواهیم گفت.

سامانه انتقال وجه پایا چیست؟

سامانه انتقال وجه پایا (سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی) یکی از سامانه‌های الکترونیکی نسبتا تازه‌تأسیس انجام تراکنش‌های مالی بانکی و بین‌بانکی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین کارایی این سامانه، خدماتی است که تحت عناوین برداشت مستقیم و واریز مستقیم در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌دهد.

در برداشت مستقیم شما در مقام مشتری بانک این اجازه را می‌دهید که در بازه‌های زمانی مشخص، پولی از حساب دیگران برداشته و به حساب شما واریز شود. از این خدمت الکترونیکی بانک‌ها برای کارهایی مثل دریافت شهریه، اجاره‌بها، حق عضویت و اقساط کالا می‌توان استفاده کرد.

خدمت دیگر انتقال وجه پایا، واریز مستقیم است که برعکس مورد قبل است. یعنی مشتری به بانک اجازه می‌دهد در بازه‌های زمانی تعیین‌شده مبلغی از حساب خود کسر و به حساب‌های بانکی دیگران واریز شود. از این روش معمولا برای کارهایی مثل پرداخت حقوق از طرف کارفرما، پرداخت اجاره‌بها (از طرف مستأجر) یا پرداخت سود سهام استفاده می‌شود.

حواله ساتنا چیست؟

رسیدیم به این سؤال که حواله ساتنا چیست و چه کاربردی دارد.

ساتنا مخفف «سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی» و کاربرد اصلی آن انتقال وجه و انجام تراکنش‌های مالی بین‌بانکی در سطح کلان است. این سامانه را جایگزینی مناسب برای چک‌های رمزدار بین‌بانکی می‌دانند و برخلاف سامانه انتقال وجه پایا که دو روش واریز و برداشت مستقیم دارد، چنین امکانی در ساتنا در دسترس نیست و کاربرد آن صرفا محدود به انتقال وجه‌های کلان بین حساب‌های بانکی مختلف می‌شود.

برای استفاده از این سامانه هم می‌توانید به شعبه‌های بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید و هم می‌توانید با استفاده از امکاناتی چون موبایل بانک یا اینترنت بانک از خدمات آن استفاده کنید. البته استفاده از موبایل بانک یا اینترنت بانک منوط به آن است که با مراجعه به شعبه‌های بانکی این خدمات را برای حساب بانکی خود فعال کرده باشید.

تفاوت‌های سامانه انتقال وجه پایا و حواله ساتنا چیست؟

یکی از تفاوت‌های این دو سامانه، سقف وجه انتقالی برای هر یک است. معمولا اگر قصد انتقال وجه کلان را داشته باشید، بهتر است از سامانه ساتنا استفاده کنید چون تا حدود ۱۰۰میلیون تومان امکان انتقال وجه وجود دارد.

تفاوت مهم دیگر، مدت‌زمان انتقال وجه است. انتقال وجه در سامانه پایا در سه ساعتِ مشخص روز عملی و نهایی می‌شود: ساعت‌ ۴ صبح، ۱۱ صبح و ۴ عصر روزهای غیرتعطیل. (البته شاید این ساعت‌ها برای بانک‌های مختلف متفاوت باشند.) مثلا اگر با استفاده از این سامانه ساعت ۱۲ ظهر وجهی را انتقال دهید، باید تا ساعت ۱۶ صبر کنید تا عملیات انتقال وجه نهایی شود.

سامانه ساتنا سیستم انتقال وجه لحظه‌ای است و انتقال وجه با استفاده از آن بین ۲ ثانیه تا نهایتا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. البته فقط در ساعات کاری بانک‌های کشور (تقریبا بین ساعت ۷ تا ۱۳)؛ اگر پس از ساعت کاری با سامانه ساتنا وجهی را انتقال دهید، باید تا شروع روز کاری آتی منتظر بمانید.

نیاز به شماره شبا برای استفاده از سامانه‌های پایا و ساتنا

در پایان لازم است به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از این دو سامانه، برخلاف روش‌های سنتی انتقال وجه، حتما به شماره شبا شخصی که قرار است وجهی را به حساب او واریز کنید نیاز خواهید داشت. در مطلب دیگری تحت عنوان «چگونه شماره کارت یا حساب خود را به شماره شبا تبدیل کنیم؟» توضیح داده‌ایم که چطور می‌توانید با شماره حساب یا شماره کارت طرف مقابل شماره شبای حساب او را دریافت کنید تا بتوانید با استفاده از آن از خدمات سامانه‌های الکترونیکی پایا و ساتنا بهره ببرید.

فروشگاه چطور - مجموعه صوتی پول و ثروت

اگر می‌خواهید در زندگی، موفقیت مالی کسب کنید
از کارآفرین‌های ثروتمند یاد بگیرید و مثل آنها عمل کنید.

سامانه پل چیست ؟ تفاوت پل با سامانه های انتقال وجه دیگر

در دنیای پیشرفته امروزی سامانه ها نقش موثر و بسزایی در انجام کار های مختلف ما دارند. یکی از کارهایی که همه ی ما به سامانه تسویه ناخالص آنی چیست؟ صورت روزمره در حال انجام دادن آن هستیم، پرداخت تراکنش ها، جا به جایی پول و به صورت کلی انجام امور بانکی هست. بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران با هدف تسهیل و تسریع پرداخت و انتقال وجه سامانه های زیادی رو راه اندازی کرده است.

سامانه هایی مانند سامانه سانتا، پایا، سما، شاپرک و … . یکی از جدیدترین و کارآمدترین سامانه هایی که توسط بانک مرکزی ایران راه اندازی شده سامانه پرداخت لحظه ای (پل) می باشد. در ادامه این مقاله از پارت ارتباط آوا به طور کامل با این سامانه آشنا خواهید شد

، پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

سامانه پل چیست ؟ تفاوت پل با سامانه های انتقال وجه دیگر

سامانه پرداخت لحظه ای یا همان سامانه پل یک سامانه بانکی هست که یک سری خدمات بانکی مانند انتقال پول رو انجام می دهد. کاربران این سامانه می توانند برای انتقال پول و یا واریز مبالغ اندک در تعدا دفعات بالا از این سامانه استفاده کنند. پرداخت از طریق سامانه پل با سرعت بالا و به صورت لحظه ای انجام میشه و شما برای انتقال وجه مورد نظر خود باید یک کارمزد 0.02 درصد پرداخت کنید.

لازم به ذکر هست که برای انتقال وجه توسط این سامانه سقف مشخصی در نظر گرفته شده و انتقال وجه تابع شرایط خاصی هست. انتقال وجه از طریق این سامانه به وسیله شماره شبا و به طور 24 ساعته انجام می شود. سامانه پل در واقع یک سامانه الکترونیکی برای انتقال وجه های اندک از یک شماره شبا به یک شماره شبای دیگر هست که اکنون در شبکه بانکی کشور با گذراندن مراحل آزمایشی به بهره برداری رسیده و بانک های بسیار زیادی به این سامانه متصل هستند که در ادامه مقاله با اسامی این بانک ها آشنا خواهید شد.

همونطور که در بالا اشاره کردیم سامانه های پایا (سامانه پایاپای الکترونیک) و سانتا (سامانه تسویه ناخالص آنی) هم جزو سامانه های انتقال وجه هستند ولی این سامانه ها در مقایسه با سامانه پل دارای معایبی هستند که در ادامه شرح خواهیم داد. فرض کنید که شخصی قصد دارد تا مبلغ 15 میلیون تومان رو به حساب فرد دیگری انتقال دهد، در این صورت این فرد ملزم به استفاده از دو سامانه پایا و سانتا بود.

سامانه سانتا دارای دو ایراد بزرگ در این زمینه هست که اولین ایراد آن را می توان انتقال حواله در ساعت کاری بانک ها در نظر گرفت. یعنی اگر شما در ساعات کاری بانک ها وجه مورد نظر خود رو انتقال دهید وجه شما به حساب طرف مقابل واریز شده ولی اگر شما این کار رو بعد از اتمام ساعات کاری بانک انجام دهید وجه شما صبح روز بعد به حساب طرف مقابل واریز می شود.

این مسئله باعث شده تا سامانه سانتا برای انتقال سریع پول شما گزینه مناسبی نباشد و ایراد دوم آن هم داشتن کارمزد 0.2 درصدی است که این کامزد در سامانه پل 0.02 درصد است. با استفاده از سامانه پایا هم شما میتوانید تنها در ساعات مشخصی از شبانه روز انتقال وجه رو انجام بدید و این سامانه هم گزینه مناسبی برای انتقال سریع نیست گرچه سقف واریزی شما در این سامانه 30 تا 50 میلیون تومان است.

شما با استفاده از سامانه پل نه تنها این امکان رو دارید که در هر ساعت از شبانه روز وجهی رو انتقال بدید بلکه کارمزد کمتری رو هم نسبت به این دو سامانه برای انتقال وجه پرداخت می کنید. سقف واریز در سامانه پل 15 میلیون تومان است.

نحوه انتقال وجه در سامانه پل

 • انتقال وجه در سامانه پل از طریق موبایل بانک : اگر شما بر روی تلفن همراه هوشمند خود یک اپلیکیشن موبایل بانک نصب شده دارید می توانید با استفاده از این اپلیکشن در هر ساعت از شبانه روز اقدام به پرداخت کنید.
 • انتقال وجه در سامانه پل از طریق اینترنت بانک : اگر شما به گوشی تلفن هوشمند دسترسی ندارید و یا اپلیکیشن همراه بانک رو روی تلفن خود نصب ندارید می توانید با ورود به سایت و اینترنت بانک، پرداخت و یا انتقال خود رو انجام بدهید.
 • انتقال وجه در سامانه پل از طریق مراجعه حضوری : برای انتقال وجه در سامانه پل از طریق مراجعه حضوری شما باید ایتدا به شعبه بانک مورد نظر خودتون مراجعه کنید و سپس فرم واریز سامانه پرداخت لحظه ای رو دریافت و تکمیل کنید تا به وسیله شماره ی شبا انتقال وجه انجام شود.

کارمزد انتقال وجه پل

پایه گذاری و راه اندازی سامانه پل توسط بانک مرکزی با مزایای بسیار زیادی برای مشتریان بانک های تجاری همراه بوده که از این مزایا می توان به پرداخت سریع، دقت بالا در پرداخت، امنیت بالا و همینطور کارمزد کم اشاره کرد. همونطور که پیش تر گفتیم کارمزد انتقال وجه توسط سامانه پل 0.02 درصد است که این میزان نسبت به سامانه های سانتا، پایا و همینطور فرآیند کارت به کارت کمتر است.

تفاوت سامانه پل با کارت به کارت

 • دریافت کارمزد کمتر سامانه پل نسبت به کارت به کارت
 • پرداخت و انتقال وجه در سامانه پل به صورت 24 ساعته
 • سقف جا به جایی در روش کارت به کارت 10 میلیون تومان است اما در سامانه پل شما امکان جا به جایی 15 میلیون تومان رو دارید.
 • انتقال پول در سامانه پل با استفاده از شماره حساب صورت می گیرد که امنیت بیشتری دارد ولی در روش کارت به کارت با استفاده از شماره ی کارت انجام می پذیرد.

بانک‌های تحت پوشش سامانه پل

طبق اعلام بانک مرکزی 23 بانک تجاری به این سامانه متصل هستند و مشتریان این بانک ها امکان استفاده از این سامانه رو دارند. اسامی این بانک ها به شرح زیر هست.

 • بانک دی
 • بانک ملی
 • بانک سینا
 • بانک شهر
 • بانک آینده
 • پست بانک
 • بانک مرکزی
 • بانک سامان
 • بانک مسکن
 • بانک سرمایه
 • بانک صادرات
 • بانک پارسیان
 • بانک پاسارگاد
 • بانک کشاورزی
 • بانک مهر ایران
 • بانک گردشگری
 • بانک خاور میانه
 • بانک ایران زمین
 • بانک اقتصادنوین
 • بانک توسعه تعاون
 • بانک ایران – ونزوئلا
 • بانک صنعت و معدن
 • بانک قرض الحسنه رسالت

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

ما در این مقاله از پارت ارتباط آوا سعی کردیم تا شما عزیزان رو با سامانه پل که یک سامانه جدید راه اندازی شده از سوی بانک مرکزی ایران هست آشنا کنیم و همچنین به شرح تفاوت های این سامانه و دیگر سامانه های پرداخت نظیر سانتا و پایا بپردازیم. سامانه پرداخت لحظه ای یا همان سامانه پل یک سامانه بانکی هست که یک سری خدمات بانکی مانند انتقال پول رو انجام می دهد. کاربران این سامانه می توانند برای انتقال پول و یا واریز مبالغ اندک در تعدا دفعات بالا از این سامانه استفاده کنند.

ساتنا

عکس ساتنا

شهر ساتنا (به انگلیسی: Satna) با جمعیت ۲۹۲٫۹۴۰ نفر در ایالت مادایا پرادش در کشور هند واقع شده است.• کد پستی• ۴۸۵۰۰۱• پیش شماره• +۰۷۶۷۲• پلاک خودرو• MP-19
در Madhya Pradesh and هند
• تراکم جمعیت

ساتنا (ابهام زدایی). ساتنا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ساتنا (امور بانکی)
ساتنا (شرکت هواپیمایی)

ساتنا (امور بانکی). ساتنا سرنام عبارت سامانه تسویه ناخالص آنی می باشد که از آذر ۱۳۸۵ به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه اندازی شده است.
ساتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد؛ و جایگزین چک های رمزدار بین بانکی و اسکناس و چک های مسافرتی است.
به وسیله این سامانه از همان بانک مبدا بر خلاف روش قبلی آن، امکان واریز به (بانک های) دیگر فراهم شده است. به این ترتیب که ارباب رجوع دیگر نیاز به حواله بین بانکی ندارد و از همان بانک مبدا وجوه خود را می تواند به بانک دیگر انتقال دهد.
شتاب

ساتنا (شرکت هواپیمایی). ساتنا (به انگلیسی: SATENA) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا 9R است که در تاریخ ۱۹۶۲ میلادی تأسیس شده است. دفتر مرکزی ساتنا در بوگوتا، کلمبیا واقع شده است و قطب این شرکت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی ال دورادو قرار دارد و به ۳۸ مقصد، پرواز مستقیم انجام می دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.