تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی


تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی

3211

سفته سندي است که به موجب آنامضاءکننده متعهد مي شود تا مبلغي را درموعد معين ياعندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرداو بپردازند. سفته علاوه بر امضاء يامهرمتعهد بايد مشخص کننده مبلغ تعهدشده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد .

پيدايش سفته در گذشته به دليل خطرانتقا ل پول از جايي به جاي ديگر بودهاست. تجار به کمک بانکها در معاملاتخارجي و نيز داخلي خود از سفته استفاده مي کردند و در برابر، کارمزدي براي صدورسفته به نام خود و دريافت مبلغ آن درجايي ديگربه بانک مي پرداختند .


امروزهدر اقتصاد سفته به عنوان يک وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاريايفا مي کند و به ويژه شرکت هاي بزرگ با صدور و تنزیل آن نزدبانک ها مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکيبه اين قبيل اسناد اعتبارياز عوامل اساسي اعتبار و رواجآنها به شمار مي رود .

خريد و فروش سندهاي تجارتي و ورقهاي بهادار بقصداستفاده زياد. بکار بردن وسايلي که دارندگان سندها را فريب دهد که ارزانتر از قيمت حقيقي بفروشند.

سفته بازي , قبول ريسک به اميد کسب سود است, ريسکيکه به معناي پذيرش بالاتر از متوسط زيان است. سفته بازيکه توسط حرفه اي هاي بازارانجام ميشود, در بلندمدت سودآور است چون آنها به روش هايمختلف و از جمله با خريد " اختيار معاملات " و " قراردادهايآتي " وبسياريروش هايديگر , زيان احتماليخود را پوشش ميدهند./تفاوت " سرمايه گذاري " و " سفته بازي " به ريسک برميگردد . سفته باز ريسک بالاتر از ريسک متوسط " سرمايهگذاري " را ميپذيرد ./ سفته بازي /. خريديک دارائيقابل فروش, با اين اميد که سود سريعياز افزايش درقيمت آن داراييحاصل شود و انتظار ميرود که اين سود درظرف چند روزيا چند هفته و حتيگاهيچند ماه اتفاق افتد ./ کسانيکه به عمل سفته بازيميپردازند پرهيز دارند از اين کهفعاليت آنان سفته بازيناميده شود زيرا مفهوم اين کلمه را نميپسندند

سفته بازي از نظر اصطلاحي به خطر انداختن کالا يا سرمايه درشمواجهه با عدم اطمينان است که معمولاً تصميم گيري در شرايط حدس و گمان صورت مي گيرد. در اين اصطلاح سفته بازي نوعي فعاليت اقتصادي است که با هدف دست‌يابي به سود از طريق پيش بيني تغييرات قيمت انجام مي شود. انگيزه اصلي سفته بازان کسب سود به هر طريق ممکن است(صالح آبادي،1382،ص 54). هر تصميم در شرايط ريسکي سفته بازي محض نمي شود. بر اساس درجه و نوع ريسک و اعمالي که براي کسب سود انجام مي شود مي توان مي توان ميان سفته بازي اعتراض آميز و غير اعتراض آميز تميز قائل شد. منظور از سفته بازي اعتراض آميز، نوعي از سفته بازي است که با شريعت اسلامي سازگار نيست و سفته بازي غير اعتراض آميز نوعي از سفته بازي است که با شريعت اسلامي مطابقت دارد. سفته بازي اعتراض آميز جنبه هاي زير را شامل مي شود:

مدافعين تحليل بنيادي بر اين باورند كه قيمت هاي سهام انتظارات آتي را كه توسط سرمايه گذاران منطقي به روز شده اند منعكس مي كنند. بنابراين قيمت يك سهم برابر است با ارزش خالص فعلي همه سودهاي نقدي مورد انتظار در آينده. اين همان ارزشي است كه به آن ارزش بنيادي گفته مي شود. به عبارت ديگر قيمت سهم بيانگر توليد عايدات جاري است به اضافه انتظارات رشد. صفت بنيادي به پارامترهايي اشاره دارد كه بر قيمت سهم تاثير مي گذارند: نرخ هاي بهره، انتظارات رشد، ريسك سرمايه گذاري و.

گروه ديگري از نظريه ها بر رفتارهاي روان شناسانه يا جامع شناسانه اي مانند «ارواح حيواني» كينس ( Keynes ) مبتني هستند. براساس اين نظريه ها شكل گيري قيمت سهام از هيچ قانون ارزيابي منطقي تبعيت نمي كند بلكه به جريانات شاد، بدبيني و. كه در يك زمان خاص جامعه مالي يا به طور كلي اجتماع را در برمي گيرد بستگي دارد. همين پديده هاي روانشناسانه هستند كه تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی به چارتيست ها اميد مي بخشند: اگر حالت ها خيلي زياد تغيير نكنند و سرمايه گذاران سهام را با احتساب رشد قبلي قيمت سهام ارزيابي كنند، مي توان انتظار داشت كه قيمت هاي سهام متوالي با هم همخواني داشته يا در چرخه هاي مشابه تكرار شوند.

نظريه حباب سفته بازي مي تواند از تحليل بنيادي نشات گرفته و در ميان دو نظريه فوق الذكر كه به دنبال رفتار و رشد قيمت سهام هستند، جايگاه مياني را به خود اختصاص مي دهد. استاد MIT اوليور بلانچارد تعريف جبري حباب سفته بازي را ارايه كرد. اين تعريف جبري را مي توان از همان معادله اي كه فرمول مورد استفاده تحليل گران بنيادي را مي سازد، به دست آورد. اين تعريف از اين واقعيت كه معادله داراي چند راه حل است استفاده مي كند كه يكي از آن ها راه حل اصول گرايانه و ديگري راه حل اصول گرايانه اي است كه يك نظريه حباب سفته بازي به آن پيوست شده است. براساس راه حل دوم اگر همزمان حبابي ايجاد شود، حبابي كه در هر زمان معيني مي تواند، 1-به رشدش ادامه دهد، 2-در يك آن پيدا شده و بتركد و ناپديد شود، آن گاه قيمت سهم مي تواند از ارزش بنيادي (ارزش خالص فعلي همه سودهاي سهام در آينده) آن بيش تر باشد، براي اجتناب از معادلات مي توانيم حباب را يك مازاد ارزش (ارزش اضافي) ( Overvaluation ) در نظر بگيريم: يك سرمايه گذار امروز براي يك سهم مبلغي بيش از ارزش بنيادي آن پرداخت مي كند با اين اميد كه فردا آن را با قيمتي بالاتر بفروشد يعني با اين اميد كه حباب به رشدش ادامه خواهد داد. اين روند تا جايي مي تواند تداوم داشته باشد كه سرمايه گذاراني باشند كه به تداوم حضور حباب سفته بازي اميد داشته باشند يعني سرمايه گذاراني كه اميدوارند خريداران مطمئن ديگري باشند كه بتوانند حباب (سهم) را با قيمتي بالاتر از آنچه خود پرداخته اند به ايشان بفروشند. در زمان هاي سرخوشي ( euphoria period ) يعني زماني كه به نظر مي رسد تنها جريان غالب بازار سير صعودي باشد، حباب ها رشد مي كنند. به هر حال بالاخره روزي مي رسد كه سرمايه گذاري نباشد و حباب تركيده و ناپديد مي شود و سهام به ارزش بنيادي شان برمي گردد.

اين نظريه از آن لحاظ جالب است كه امكان تركيب نظريه بنيادي با رفتارهاي نامنظم (از نظر تحليل گران بنيادي) را در جريان رشد قيمت هاي سهم فراهم مي آورد. بسياري از تحليل گران براي توجيه افت شديد قيمت ها در بازار بورس نيويورك و بورس ساير كشورهاي دنيا در 19 اكتبر 1987 از اين نظريه استفاده كردند. براساس اين توجيه تركيدن حبابي كه طي ماه هاي گذشته رشد كرده بود به يكباره موجب سقوط بازار بورس شد. بررسي اخيري كه شيللر استاد ييل ( Yale ) انجام داد شواهد بيش تري در تاييد اين نظريه ارايه كرد. شيللر در تحقيق خود با يك هزار سرمايه گذار خصوصي و سازماني مصاحبه كرد. سرمايه گذاراني كه قبل از دوشنبه سياه 199 اكتبر) اقدام به فروش كرده بودند مي گفتند كه پيش از آن سهام مازاد ارزش داشته است. در هر حال شگفت آورترين نكته اين بود كه بيش از 90 درصد از سرمايه گذاران سازماني كه نفروخته بودند مي گفتند كه آن ها نيز باور داشتند كه بازار اضافه ارزيابي شده بود اما اميدوار بودند تا تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی قبل از سقوط حتمي اقدام به فروش كنند. به عبارت ديگر به نظر مي رسيد كه بيش از 90 درصد سرمايه گذاران سازماني مي دانستند كه حباب سفته بازي شكل گرفته و سهام به قيمتي بيش از ارزش بنياديشان به فروش مي رسند اما مطمئن بودند كه قبل از تركيدن حباب مي توانند سهام خود را بفروشند. در ميان سرمايه گذاران خصوصي كه قبل از 19 اكتبر نفروخته بودند بيش از 60 درصد مي گفتند كه آن ها نيز مي دانستند كه سهام مازاد ارزش داشته است.

اين تركيدن حباب پديده جديدي در تاريخ نيست و مي توان رخدادهاي اخيري را در كشورهاي اسپانيا 1974 و در ايالات متحده: شركت هاي الكترونيك و تكنولوژي برتر در 1962، شركت هاي گود كانسپت ( Good Concept ) در 1970 و شركت هاي لوازم خانگي در طول دهه 1970 ملاحظه كرد. در حباب شركت هاي الكترونيك قيمت سهام بسياري از شركت ها در 1962 كم تر از 20 درصد قيمت آن ها در 1961 رسيد قيمت سهام شركت IBM از 600 دلار در 1961 به 300 دلار در 1962 رسيد و قيمت سهام شركت لوازم تگزاس از 200 دلار به 50 دلار رسيد. از اين ها مهم تر حبابي بود كه در 1970 حول شركت هاي گودكانسپت تشكيل شد: تعدادي از اين شركت ها 99 درصد ارزش خود را در طول دوره اي يك ساله از دست دادند. شركت هاي لوازم خانگي نيز با افت هاي شديد در قيمت سهام شان در طي دهه 70 دچار شدند: PER شركت مك دونالد از 83 به 9، سوني از 92 به 17 و پولارويد از 90 به 16 دلار رسيدند.

حباب هاي سفته بازي مي توانند درخارج از بورس نيز تشكيل شوند. يك مثالي كه اغلب در اين خصوص به آن اشاره مي شود شقايق هاي هلند در قرن 17 است. نوع خاصي از شقايق به نحو فزاينده اي طرفدار پيدا كرده و قيمت آن مدام بالامي رفت. در پايان قيمت شقايق ها به وضعيت عادي بازگشت و بسياري افراد ورشكست شدند. در بازار املاك نيز حباب هاي زيادي به وجود آمد. داستان هميشه همان داستان قبلي بود; قيمت ها به طور موقت به شدت بالارفت سپس به وضعيت نرمال برمي گردد. در اين روند بسياري سرمايه گذاران به افزايش قيمت ها اعتماد كرده و سرمايه هاي هنگفتي از دست مي دهند. مشكل اين نظريه همانند بسياري نظريات اقتصادي ديگر اين است كه اين نظريه بعد از حوادث براي آن ها توجيهي ساده دارد ولي اين توجيه در پيش بيني وضعيت آينده سهام چندان مفيد نيستند. به همين دليل بايد بدانيم چگونه حباب ها را شناسايي كرده و دوره آتي آن ها را پيش بيني كنيم. اين بدان معني است كه بتوانيم قيمت سهام را به دو بخش (ارزش بنيادي و حباب) تقسيم كنيم و تعداد سرمايه گذاراني را كه به رشد حباب اطمينان دارند (كه بسياري از چارتيست ها نيز از اين دست افراد هستند) بدانيم. آنچه اين نظريه به ما يادآوري مي كند اين است كه حباب در هر زماني مي تواند از بين برود.

دستورالعمل براي اجتناب از گرفتار شدن در دام حباب هاي سفته بازي پرهيز از ورود به آنهاست: يعني هيچگاه چيزي را كه گران به نظر مي رسد نخريم حتي اگر برخي كارشناسان (كه با ترفندهاي خاص و استفاده از حماقت يا بي احتياطي سرمايه گذاران) خريد آن ها را به ما توصيه كنند.

همه واقفيم كه مكانيزم بازارهاي سرمايه و فلسفه وجودي آنها عرضه و تقاضاست و سازمان كارگزاران بورس طهران نيزيك نهاد نظارتي بر بازار است كه روند حقيقي بودن عرضه و تقاضا و گزارش دهي و وضعيتحسابرسي و افزايش سرمايه و كلا انعكاس و شفاف سازي وضعيت عمومي شركتها را تحت نظردارد و بازار را از تغييرات احتمالي مطلع مي سازد .

اما نقشي كه اخيرا بورسطهران به عهده گرفت يك نقش حمايتي – صيانتي بود كه بنا به تشخيص ناظران بازار مقررگرديد كه نماد برخي سهام به منظور مقابله با سفته بازي و گزارش ويژه متوقف گردد .

توجه نماييم كه اين نوع توقف نماد متفاوت از قضاياي سهامي چون گازلوله بود چرا كه در نمونه هاي قبلي با نوعي دستكاري در زمينه تغييرات سود شركت و بهاصطلاح باد كردن گزارشات سهم مواجه بوديم كه مي بايست براي همه بازار به ويژه قشرعام بازار شفاف مي شد اما در نمونه هاي اخير روند عرضه و تقاضا و رشد قيمتي سهامتوجيه بسته شدن نمادها بود .

اين عمل باعث شد كه برخي لابي هاي حقيقي و حقوقيكوچك كه تحت عنوان سفته بازان از آن ها ياد مي شد نيز شمشير ها را غلاف كنند و دركنار بزرگان حقوقي دست از تحرك در بازار بكشند و به نظاره بازار بنشينند .

عنايت بفرماييد كه اينكه سفته بازي عملي ناپسند است يك بحث است و اينكهبورس جلوي آن را بگيرد بحث ديگري است . شخصا معتقدم كه وظيفه بورس در شديد ترينحالت خود مي توانست مطلع كردن بازار از آخرين وضعيت مالي شركتها و گزارشات واصله آنها ( بدون توقف نماد ) و ارايه گزارش خاص بود و در نهايت اعتماد به خرد بازار وواگذار نمودن تصميم گيري بر عهده خود فعالان بازار .

چرا كه ذات بازارهمينست و اين اتفاق غريبي حتي در سطح بازارهاي مالي معتبر جهان نيست . به عنوانمثال مي توان به دستكاري چند ساله قيمتها در روند معاملاتي انرون در شاخص داو جونزاشاره نمود كه بورس نيويورك صرفا به ارايه گزارشات متناوب از وضعيت شركت اكتفا نمودو عاقبت سرمايه گذاران خود متوجه اشتباه خود شدند و در نهايت بازيگران اصلي ناكامماندند . و يا بيمه آليانس در شاخص داكس و .

معاملا ت سلف" معاملاتي هستند که کالاهاي مشخصي را به قيمت معيني دريک تاريخ از پيشتعيين شده در آينده خريده و يا خواهند فروخت . اينها بطور سنتي به اقلامي چون، جو،دام و حيوانات اهلي، مس و تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی طلا اطلاق مي شود ولي در سالهاي اخيرارزهاي خارجي يا ديگردارائي ها نيز به اين ليست اضافه شده است. آنها در چندين بنگاه معاملاتي در ايالاتمتحده، که مهم ترين آنهااداره بازرگاني شيکاگو، بورس تجارتي شيکاگو و چندين بنگاهدر شهر نيويورک، خريد و فروش مي شوند. شيکاگو مرکز تاريخي صنايع کشاورزي آمريکامحسوب مي شود. در کل ، فعاليت هاي اين گونه معاملات از 261 ميليون معامله در 1991به 417 ميليون در 1997 رسيد .

معامله کنندگان اين اقلام به دو دسته اصليتقسيم مي شوند: تامين کنندگان دادوستد و سفته بازان . گروه اول ، شرکت هاي دادوستدي، زارعين و اشخاصي هستند که وارد اينگونه معاملات مي شوند تا دسترسي به کالاييپيدا کرده و يا توانايي فروش آن در يک قيمت تضمين شده بيابند. آنها از معاملات فوقجهت حفاظت خود عليه نوسانات غير منتظره در قيمت اين کالا استفاده مي کنند . هزاراننفر که مايل به قبول ريسک هستند بعنوان سفته بازان مشغول بکارند. آنها به اميد کسبمنافع بزرگ از سر حدات کوچک ( معاملات سلف، همچون بسياري از سهام، بطور سر حدي ردوبدل مي شود، نوعأ تا حد 10 تا 20 در صد ارزش واقعي جنس مورد نظر) جذب اين کا ر ميشوند .

سفته بازي براي اشخاصي که از ريسک کردن بيزار هستند، نيست. عوامل پيشبيني نشده اي چون آب و هوا بر عرضه و تقاضاتاثير مي گذارد و قيمت اجناس را به شدتبالا وپائين مي برد و باعث منافع و يا ضررهاي بزرگ مي شود. با اينکه دلالان حرفه ايکه دراين بازار خبره هستند قادر به منفعت يابي در اين دادو ستد هستند، تخمين زده ميشود که تا 90 در صد خرده دلالان اين بازار متغيير و بي ثبات، پول از دست ميدهند .

معاملات اجناس، شکلي از " فرآمدي" - - اسباب پيچيده اي براي سفته بازيمالي که به اموال نهفته و واقعي مربوط مي شود، است. فرآمدي ها در دهه 1990 جهت دربرگرفتن طيف عظيمي از دارايي ها همچون وام مسکن و نرخ هاي بهره، تکثير عجيبي يافت . اين داد وستد در حال رشد پس از آنکه برخي از بانکها ، شرکتهاي اوراق بهادار و برخياز ثروتمندان خسارتهاي هنگفتي را در حساب هاي پر نفوذ و از لحاظ مالي در مانده کهاين فرآمدي ها را خريده و دربرخي موارد با ثبت آنها در خارج از آمريکا از زيرذرهبين نظارت کنندگان دولت اجتناب مي کردند، توجه ناظرين دولت و اعضاي کنگره را به خودجلب کرد

بازار آتی و Futures چیست؟ نگاهی به بازار جذاب دنیای ارزها

ارزهای دیجیتال دارایی بسیار ارزشمندی هستند که قیمت آن‌ها به طور مداوم در حال تغییر است. وجود این ویژگی در ارزهای دیجیتال به تریدر ها اجازه می‌دهد تا از انواع معاملات پیشرفته و معاملاتی که معمولاً در خرید و فروش دارایی‌های بار ارزش فیزیکی انجام می‌گیرند، برای کسب سود از بازار رمزارزها استفاده کنند. قراردادهای آتی یکی از روش‌های پیشرفته ‌ترید ارز دیجیتال است که در بازار آتی و Futures انجام می‌گیرد. در ادامه با نوبیتکس همراه باشید تا بیشتر با این بازار و نحوه کسب سود از آن آشنا شویم.

قرارداد آتی یا future contract چیست؟ معامله‌ای پرسود برای تریدرها

قبل از اینکه به معرفی بازار آتی و futures بپردازیم بهتر است ابتدا با قراردادهای آتی آشنا شویم. قراردادهای آتی یا قراردادهای سلف، در بورس یا معماملات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قرار دادها سه ویژگی دارند:

  • سر رسید آن‌ها در زمان مشخصی در آینده است
  • فروشنده تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی و خریدار ملزم به خرید و فروش یک دارایی با قیمت مشخص در آینده هستند
  • هزینه خرید در زمان عقد قرار داد پرداخت می‌شود اما دارایی تا زمان سر رسید تحویل نمی‌شود

بنابراین می‌توان گفت در قرار دادهای آتی، خریدار و فروشنده بر روی فروش یا خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده توافق می‌کنند. در زمان عقد قرار داد، خریدار موظف به پرداخت هزینه بر اساس قیمت تعیین شده است و فروشنده در زمان سر رسید باید دارایی مورد نظر را به خریدار تحویل دهد.

این نوع از قرار دادها در بورس خصوصاً بورس کالا کاربردهای زیادی دارند.

مزایای قرارداد آتی چیست؟ کاهش ریسک و کسب سود

به طور کلی قراردادهای آتی هم برای خریدار و هم فروشنده سودمند هستند و مزایای زیادی برای هر دو طرف دارند. مهم‌ترین مزیت قراردادهای آتی مصونیت از ریسک (Hedging) است. با استفاده از قراردادهای futures می‌توان ریسک افزایش قیمت در آینده (برای خریدار) و کاهش قیمت در تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی آینده (برای فروشنده) را تا حد زیادی پوشش داد.

کاهش ریسک و تأمین هزینه‌های جاری تولید

برای مثال فرض کنید که قیمت یک تن فولاد در حال حاضر ۲۰۰ دلار است و یک کارخانه در ۶ ماه آینده به صد تن فولاد نیاز دارد. اگر این کارخانه تشخیص دهد در آینده ممکن است قیمت فولاد افزایش پیدا کند، همین امروز سفارش صد تن فولاد را با قیمت ۲۰ هزار دلار ثبت می‌کند و هزینه آن را می‌پردازد. کارخانه تولید فولاد نیز تشخیص می‌دهد که ممکن است در آینده قیمت فولاد کاهش پیدا کند و بهتر است با قیمت امروز قراداد فروش را امضا کند. علاوه برآن می‌تواند با فروش فولاد پیش از تولید، هزینه تولید آن را دریافت کند و ۶ ماه بعد سفارش را تحویل دهد.

در این مثال، قرارداد آتی بهترین گزینه برای کاهش ریسک برای فروشنده و خریدار محسوب می شود.

کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت

از طرف دیگر، از طریق قرار دادهای آتی می‌توان بدون در اختیار داشتن کالا یا نیاز به هزینه برای ذخیره آن، تنها از طریق خرید و فروش قرارداد یا سفته بازی، سود بالایی کسب کرد. برای مثال فرض کنید که قیمت یک بشکه نفت در حال حاضر ۳۵ دلار است. معامله گران با پیش بینی قیمت نفت در آینده، بدون تحویل گرفتن نفت اقدام به خرید آن می‌کنند. در صورتی که پیش بینی درست از آب دربیاید و قبل از موعد سررسید قراردادآتی، قیمت نفت برای مثال به ۵۰ دلار رسیده باشد، خریدار با فروش قرارداد به فرد دیگری ۱۵ دلار برای هر بشکه نفت سود خواهد کرد.

بازار آتی و Futures؛ خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس قیمت آینده

تا اینجا با قراردادهای آتی در دنیای واقعی آشنا شدیم. حالا نوبت آن است که وارد بازار بازار آتی و Futures در ارزهای دیجیتال شویم. قراردادی‌های آتی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از لحاظ ماهیت تفاوتی با قراردادهای آتی دیگر ندارند. در اینجا نیز خریدار و فروشنده بر روی خرید و فروش دارایی از نوع ارز دیجیتال در آینده و با قیمت مشخص توافق می‌کنند.

با توجه به تغییر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، این فرصت در اختیار فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد تا با استفاده از قرارداد آتی، در بازار Futures رمزارزها معاملات پرسودی را تجربه کند. در بازار ارزهای دیجیتال کالایی تولید نمی‌شود، به همین دلیل هدف از انقعاد قراردادهای آتی بیشتر تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت و از نوع سفته بازی است.

تفاوت معاملات بازار آتی و Futures با بازار معاملات اسپات

معاملات اسپات، معاملات معمولی هستند که روزانه انجام می‌دهیم. در این نوع از معامله، خریدار و فروشنده بلافاصله بعد از تعیین قیمت در همان لحظه مقدار مشخصی از دارایی را مبادله می‌کنند. با انجام این معامله خریدار و فروشنده ملزم هستند تا در همان لحظه مبلغ قرار داد را پرداخت یا دارایی مدنظر را تحویل دهند.

در مقابل در معاملات فیوچرز یا آینده، در لحظه بستن قرارداد دارایی معامله نمی‌شود. در یک قرارداد آتی ارز دیجیتال، توافق می‌شود مقدار مشخصی از دارایی دیجیتال، در زمان تعیین شده به عنوان سررسید با قیمت توافق شده مبادله شود. معمولاً در معاملات بازار آتی، ارزهای دیجیتالی را انتخاب می‌کنند که قیمت آن‌ها متغیر باشد. برای مثال قیمت تتر امروز با فردا تفاوت زیادی ندارد و همیشه در حدود ۱ دلار است. اما بیت کوین تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی یا اتریوم فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار آتی را فراهم می‌کنند.

در ظاهر تنها تفاوت این معامله با معامله اسپات، عدم دریافت دارایی دیجیتال در لحظه عقد قرارداد است. اما در واقع حضور در بازار آتی و futures فرصت‌های بسیار بیشتری برای تریدر ها دارد.

مزایایی معاملات بازار آتی نسبت به بازار معاملات اسپات

ابزارهای متعدد مانند اهرم و مارجین به همراه انواع بسیار پیشرفته و متفاوتی از معاملات در بازار آتی و futuers انجام می‌گیرد که در بازار اسپات امکان پذیر نیست. برای مثال شما می‌توانید با پیش بینی قیمت ارزدیجیتال بیت کوین در آیندهT تنها بخشی از قیمت آن را امروز بپردازید و تا ده‌ها برابر از معامله خود سود کنید(اهرم). همچنین امکان خرید و فروش پیش از سر رسید، تعیین حداقل میزان سود یا حداکثر میزان زیان نیز از مزیت‌های معاملات آتی و Futures به حساب می آیند (Stop-Limite).

بازار فیوچرز بایننس، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures رمزارز

بایننس در حال حاضر بزرگترین و مهم‌ترین صرافی ارز دیجیتال بین المللی است. این صرافی بزرگ، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures ارزهای دیجیتال نیز به حساب می‌آید. بازار فیوچرز بایننس این فرصت را برای تریدر ها فراهم می‌کند تا با سفارش لانگ (سفارش خرید) یا سفارش شورت (سفارش فروش) سود زیادی کسب کنند.

در بازار فیوچرز بایننس، در واقع تریدر ها در حال پیش بینی قیمت آینده بیت کوین هستند. در بایننس شما می‌توانید از سه طریق خرید و فروش بیت کوین با تتر، خرید و فروش بیت کوین با دلار و خرید و فروش انواع توکن ها یا آلت کوین‌ها با دلار کسب درآمد کنید.

روش اول و دوم تنها در ارز مبادله شده (دلار یا تتر) تفاوت دارند. اهرم تا ۱۲۵ برابر یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار آتی Binance است. البته ورود به این بازار نیاز به آموزش و تجربه زیادی در تریدینگ دارد. زیرا احتمال لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه نیز در آن وجود دارد.

در روش سوم شما می‌توانید سفارش لانگ یا شورت انواع کوین‌ها مانند خرید ریپل با اهرم (leverage) قابل افزایش و بدون ریسک لیکوئید شدن سرمایه را تجربه کنید.

مزایای بازار آتی و futures برای رمزارز؛ گسترش بازار و افزایش ارزش دارایی‌های دیجیتال

به طور کلی بازار آتی و معاملات آتی یکی از مهم‌ترین بازارهای جانبی در بازارهای مالی هستند. اینگونه بازارها با جذب سرمایه بیشتر، پیشنهادهای ویژه و سودآوری بالا باعث رشد بازارهای مالی خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. در ادامه به مهمترین مزایای بازار آتی و futures می‌پردازیم.

  • قانونی بودن قراردادهای آتی: در آمریکا هنوز قانونی برای ارزهای دیجیتال و معامله آن‌ها وجود ندارد اما قراردادهای آتی کاملاً قانونی هستند و حتی مؤسسات مالی نیز می‌توانند وارد آن شوند. این موضوع می‌تواند پیش زمینه‌ای برای قانونی شدن ارزهای دیجیتال در آینده باشد.
  • عدم نیاز به نگه داری ارز دیجیتال: به طور کلی یکی از مزایای قراردادهای آتی و بازار فیوچرز این است که نیازی به نگهداری دارایی‌های خود ندارید. بنابراین نگرانی از این بابت برای تریدرها وجود ندارد.
  • افزایش نقد شوندگی: هرچه سرمایه بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شود، نقدشوندگی ارزهای دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد.
  • جذابیت برای انواع سرمایه گذاران: بسیاری از سرمایه گذاران به معاملات اسپات و تریدهای معمولی علاقه‌ای ندارند. تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران باتجربه بازار فیوچرز را ترجیح می‌دهند.
  • کاهش نوسانات: بزرگ شدن بازار و استفاده از قراردادهای آتی که سررسید مشخصی دارند می‌تواند باعث کنترل نوسانات قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه وارد بازار آتی و futures شویم؟

در حال حاضر صرافی‌های بین المللی زیادی مانند BitMEX و Bakkt در این حوزه فعالیت می‌کنند. با این حال بدون شک Binance بهترین گزینه برای شروع به بازار آتی و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز بایننس و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز باینت قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

بازار فیوچرابتدا باید یک اکانت عادی در این صرافی بین المللی داشته باشید. بعد از انجام ثبت نام عادی، با انتخاب گزینه Derivatives (بازار مشتقات) از منو صرافی می‌توانید وارد یکی از سه بازار فیوچرز مبادله بیتکوین-دلار، بیتکوین-تتر و مبادله انواع رمز ارزها با دلار شوید.

برای ایرانی‌ها گزینه بیتکوین-تتر بهترین انتخاب به نظر می‌رسد. شما می‌توانید با خرید تتر از یک صرافی آنلاین معتبر مانند نوبیتکس وارد بازار فیوچرز Binance شوید و از راه ثبت معاملات آتی سود بالایی کسب کنید.

بازار آتی و futures؛ بازار جذابی برای گسترش ارزهای دیجیتال

در این مقاله با بازار آتی و futures و مزایای آن برای تریدرهای ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. این بازارها به گسترش ارزهای دیجیتال و ارزشمند شدن این دارایی‌ها کمک زیادی می‌کنند. علاوه براین قراردادهای آتی و معاملات لانگ و شورت می‌توانند گزینه مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای و کسب سود مناسب باشند. شما می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس و تهیه تتر یا بیت کوین وارد بازارهای آتی بین المللی شوید و یک مسیر جدید درترید را تجربه کنید.

سفته بازی چیست؟ سفته باز کیست؟

سفته بازی چیست؟ سفته باز کیست؟

سفته بازی اصلاحی است که در باور عامه بار منفی دارد و به معنی سوء استفاده یا فرصت‌طلبی از آن یاد می‌شود. در اصل سفته باز در بازار بورس به افرادی گفته می‌شود که با ارزیابی و بررسی دقیق نوسانات و قیمت سهم به منظور دست‌یابی به سود کلان اقدام می‌کنند. گفتنی است که معاملات سفته‌بازان با ریسک زیادی همراه است و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در بازار بورس همیشه هم به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شود. برای آشنایی با نوع معاملات سفته‌بازان در بورس با ما حد ضررهای بازار همراه باشید.

سفته بازی چیست؟

روال کار در فرآیند سفته بازی به این شکل است که با ریسک خیلی بالایی وارد معامله می‌شوند و حتی ممکن است در این جریان، بخش زیاد یا حتی کل مبلغ سرمایه‌گذاری نیز از دست برود. در مقابل این احتمال نیز وجود دارد که سود کلانی از این معامله حاصل شود. این واقعیت وجود دارد که احتمال ضرر و زیان در فرآیند سفته بازی بیشتر از دستیابی به سود کلان است و به همین دلیل، از سفته بازی به عنوان معاملات پر ریسک یاد می‌شود. در اصل باید به این نکته توجه داشته باشید که جنس سفته بازی با سرمایه‌گذاری متفاوت است و عوامل مختلفی نظیر بازه زمانی مد نظر برای سرمایه‌گذاری، ماهیت دارایی و … در آن دخیل هستند.

سفته بازی

در کل سفته بازان دارایی و نقدینگی وارد بازار می‌کنند و راهکاری برای پوشش ریسک تولیدکنندگان در بازارهای مختلف محسوب می‌شوند. زمانی که سفته بازان دست به فروش استقراضی می‌زنند، به نوعی از ایجاد حباب قیمتی در بازار جلوگیری می‌کنند و معاملات از نظر ارزش قیمتی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شوند. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم می‌توان اذعان داشت که فرآیند سفته بازی به عنوان یک سرمایه‌گذاری با ریسک خیلی بالا به امید کسب سود کلان است. در این تعریف اگر خبری از کسب سود وجود نداشته باشد عملا فرآیند سفته بازی وجود نخواهد داشت.

به چه افرادی سفته باز می‌گویند؟

سفته باز به افرادی گفته می‌شود که در فرآیند سرمایه‌گذاری توجه کامل‌شان به بازه‌های قیمتی است و همچنین دارای پتانسیل بالایی برای ریسک‌پذیری هستند. این افراد دست به معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی می‌زنند که ممکن است سرمایه‌ آن‌ها در این جریان از دست‌شان خارج شود یا در نقطه مقابل به سود بسیار کلانی دست پیدا کنند. شخص سفته باز باید تمام چهارچوب‌ها و قوانین بازار مد نظر را بشناسد و با آگاهی کامل دست به این معاملات بزند در غیر این‌ صورت سرمایه شخص از همان ابتدای کار با ریسک بسیار شدیدی روبه‌رو خواهد شد. سفته‌ بازان بیشتر از اهرم‌های مالی که در بازار هستند نظیر اهرم مالی در بازار آتی و اختیار معامله بهره می‌برند و سرمایه‌گذاری خود را روی آن‌ها متمرکز می‌کنند. فرآیند سفته بازی به نوعی از نظر بازه زمانی کوتاه‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بازار است و سفته بازان روی اهداف بلند مدت تمرکز نمی‌کنند و باورشان این است که با این کار به سود هنگفتی دست پیدا خواهند کرد حتی اگر شاخص بازار نیز این باور را تأیید نکند.

سفته باز

پس به صورت کلی فرایند سفته بازی به عنوان یک پروسه پرریسک در نظر گرفته می‌شود و افراد سفته باز باید نسبت به آن بازار آشنایی کامل داشته باشند. در قبال این ریسک‌پذیری و تجربه‌شان از سفته بازی‌های قبلی این احتمال هست که سود بسیار کلانی را کسب کنند اما همان‌طور که اشاره شد درجه ضرر و زیان در این فرآیند بیشتر از کسب سود خواهد بود. در ادامه سعی داریم در مورد سهم‌هایی که دارای پتانسیل سفته بازی هستند را معرفی کنیم.

کدام سهم‌ها دارای پتانسیل سفته بازی هستند؟

یک سری از سهم‌ها در بازار هستند که از نظر بنیادی به هر دلیلی ممکن است از جو بازار عقب ‌مانده باشند و حجم مبنای این سهم‌ها هم به اصطلاح پر نشده و در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. سفته بازان این سهم‌ها را نشان می‌کنند و برای این سهم‌ها یک استراتژی را تعیین می‌کنند و معاملات خود را بر مبنای نوسان‌گیری شروع و فرآیند کسب سود و سفته بازی را روی این سهم‌ها اجرا می‌کنند.

زمانی که سفته بازان نقدینگی و سرمایه خود را به بازار تزریق می‌کنند به دنبال آن تقاضا برای سهم بیشتر می‌شود و ارزش قیمتی سهم بالا می‌رود که همین فرآیند منجر به تشکیل حباب قیمتی در بعضی از سهم‌ها خواهد شد. بعضی از مواقع هست که سفته بازان برعکس این پروسه را به نمایش می‌گذارند به عنوان مثال یک سهم را در نظر بگیرید که در بازار بنا به هیجانات و جوی که بوده افزایش قیمت داشته و باور سفته بازان این است که ارزش قیمتی سهم بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن است و به همین ترتیب تا جایی که امکان دارد دست به فروش آن سهم به خصوص می‌زنند و ارزش قیمتی سهم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. با این دید سایر سرمایه‌گذاران نیز تصمیم می‌گیرند که سرمایه خود را از سهم خارج کنند و همین امر منجر به کاهش بیشتر ارزش قیمتی سهم خواهد شد تا زمانی که بازار مجدد باعث شود معاملات در این گونه سهم‌ها به روال عادی خود برگردد تا از نظر حجم معاملات و ارزش قیمتی به تعادل برسند.

آیا فرآیند سفته بازها دارای حد و مرز است؟

حضور سفته بازان در بازارهای مالی همیشگی است و در بعضی از بازارها که ثبات اقتصادی یا سیاسی پایداری ندارند، این حضور پررنگ‌تر است. منظور این نیست که سفته بازان در بازارهای با عمق بیشتر وجود ندارند. در صورتی که فرآیند سفته بازی از حد خود عبور کند در بازار تبعاتی به همراه خواهد داشت و مهم‌ترین آن‌ها این است که ممکن است قیمت برخی از سهم‌ها به شکل وحشتناکی دچار حباب قیمتی شوند یا برعکس فعالیت سفته بازان منجر شود قیمت بعضی از سهم‌ها به شدت کاهش پیدا کند. در هر دو صورت این عملیات از جانب سفته بازان منجر به سلب اعتماد و تزریق ریسک بیشتر در بازار خواهد شد و سرمایه‌گذاران از این روند استقبالی نخواهند کرد.

با این تفاسیر متوجه شدیم که فرآیندهای سفته بازی ممکن است در بعضی از موارد تأثیرات مخربی در بازار داشته باشد و سرمایه سایر سهام‌داران را با زیان مواجه کند. هیچ سرمایه‌گذاری دوست ندارد که در فرآیند سرمایه‌گذاری خود نوسانات سنگین را شاهد باشد و سرمایه‌ای که در بازار تزریق کرده با تهدید روبه‌رو شود. گفتنی است که سهم‌هایی با شرایط بنیادی مناسب در زمان ریزش بازار، سقوط سنگین تجربه نمی‌کنند؛ اما سهم شرکت‌های کوچک اگر دچار سفته ‌بازی باشند به همان سرعتی که رشد کردند سقوط خواهند کرد.

چه کسی می‌تواند در بازار سفته بازی کند؟

همان‌طور که اشاره کردیم فرآیند سفته بازی کار هر شخصی نیست چرا که در گام اول باید نسبت به تمام زوایای بازار و قوانین آن آشنایی داشته باشید و اطلاعات مهمی در دستان شما باشد و بی‌گدار نباید به آب بزنید! این فرآیند به نوعی غیر قانونی تلقی می‌شود و زمانی که سفته بازان یک سهم را هدف می‌گیرند و منجر به افزایش قیمت می‌شود، سایر تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی سرمایه‌گذاران نیز با جو همراه خواهند شد و سرمایه خود را به امید کسب سود وارد معاملات می‌کنند. زمانی که با سود قابل ‌توجهی مواجه شدند سرمایه خود را از سهم خارج می‌کنند و دارایی سهام خود را می‌فروشند، طبیعتا این پروسه در اغلب موارد زودتر از سفته بازان انجام می‌شود و از سود سفته بازان در این فرآیند کاسته می‌شود. با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که هر شخصی نمی‌تواند فرآیندهای مربوط به سفته بازی را مدیریت کند.

نتیجه گیری

در این مقاله متوجه شدیم که فرآیند معاملات سفته بازان به چه شکل است و بیشتر چه سهم‌هایی را برای سفته بازی انتخاب می‌کنند. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید همیشه دقت داشته باشید که سفته بازان زمانی که یک سهم را مورد هدف قرار می‌دهند، حجم معاملات آن سهم از میانگین ماهانه خود نیز چند برابر بیشتر می‌شود و این فرآیند چند روز ادامه پیدا می‌کند؛ پس با این تفاسیر می‌توانید متوجه شوید که رشد آنی حجم معاملات در سهم به معنی حضور پررنگ سفته بازان در سهم است و پول هوشمند در آن سهم تزریق شده است. با شرکت در کلاس‌های آموزش بورس و البته با کسب تجربه، می‌توانید در مواقع حمایت‌های مناسب و قانونی وارد سهم شوید و دچار ضرر و زیان نشوید.

منشأ سفته بازی در بورس تهران+آمار

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 175 واحدی مواجه شد و از کانال 81 هزار واحدی فاصله بیشتری گرفت. با احتساب این افت، دماسنج بازار در نهایت عدد 80 هزار و 741 واحد را نشان داد و با افت 22/ 0 درصدی مواجه شد. شاخص کل هم‌وزن نیز تقریبا معادل شاخص کل و به اندازه 26/ 0 درصد افت نشان داد.

منشأ سفته بازی در بورس تهران+آمار

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 175 واحدی مواجه شد و از کانال 81 هزار واحدی فاصله بیشتری گرفت. با احتساب این افت، دماسنج بازار در نهایت عدد 80 هزار و 741 واحد را نشان داد و با افت 22/ 0 درصدی مواجه شد. شاخص کل هم‌وزن نیز تقریبا معادل شاخص کل و به اندازه 26/ 0 درصد افت نشان داد. نکته مهم معاملات روز گذشته، ارزش ناچیز معاملات بورس بود. در این بازار 431 میلیون و 365 هزار ورقه بهادار به ارزش تقریبی 140 میلیارد تومان و در 33 هزار و 948 نوبت دست به دست شد. از این میزان تنها 89‌میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در نمادهای عادی اختصاص داشت. رقم کنونی ارزش معاملات از روز 21 شهریور سال جاری تا کنون بی‌سابقه بوده است. آنچه باعث کاهش شدید ارزش معاملات روزانه شد، تاخیر در آغاز ساعات معاملاتی بود. امری که به خودی خود نامطلوب است، اما حقیقت نامطلوب‌تری را درباره شرایط این روزهای بازار آشکار می‌کند.

یک ساعت تاخیر، افت شدید ارزش معاملات!

میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس، از ابتدای آذر‌ماه تا‌کنون بیش از 150 میلیارد تومان بوده است. به عبارت بهتر از ابتدای آذر ماه تاکنون، به‌طور میانگین در هر روز کاری به اندازه 150 میلیارد تومان سهام در بازار جابه‌جا شده است. گذشته از آنکه این میزان ارزش معاملات روزانه برای بورس 340 هزار میلیارد تومانی تهران، یک شوخی تلخ به حساب می‌آید، کاهش شدید ارزش معاملات با تاخیر یک ساعته آغاز بازار، تا حدودی غیرطبیعی به نظر می‌رسد. ارزش معاملات بورس در روز گذشته نسبت به میانگین خود از ابتدای ماه جاری، بیش از 40 درصد افت نشان داد. تنها با تعطیل شدن یک ساعته بازار، تقریبا نیمی از ارزش معاملات کاسته شد. این کاهش از این جنبه نگران‌کننده به نظر می‌رسد که گویای کاهش شدید نقش تحلیل در مبادلات بازار است.

معامله‌گران حرفه‌ای، عمدتا برای معاملات خود استراتژی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارند و نقشه راه را از ابتدای هر بازه زمانی برای خود ترسیم می‌کنند. اغلب معامله‌گران با تجربه از ابتدای هر ماه، هر هفته و هر روز چند سهم را تحت نظر قرار می‌دهند و در واقع تصمیمات خود را پیش از آغاز معاملات اتخاذ می‌کنند. شاید سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی خود را برای معاملات روزانه پرریسک کنار بگذارند، اما طبیعتا این بخش از پرتفوی چندان قابل توجه نیست. بر این اساس چنانچه ساعات معاملات کوتاه‌تر یا بلندتر شود، قاعدتا نباید انتظار داشت که ارزش معاملات تغییر محسوسی را تجربه کند. چرا که قاعدتا سرمایه‌گذاران پیش از آغاز ساعات معاملات تصمیم خود را برای خرید یا فروش گرفته‌اند. مگر آنکه اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داده و تحلیل‌ها را دگرگون کند. با توجه به آنکه در روز گذشته خبر منفی یا مثبت خاصی به بازار مخابره نشد و همچنین با توجه به آنکه بورس در شرایط تقریبا عادی به سر می‌برد، این کاهش شدید ارزش معاملات تا حدودی نامتعارف به نظر رسید.

جولان سفته‌بازی و فراموشی سرمایه‌گذاری تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی بلندمدت

کاهش شدید ارزش معاملات در روز گذشته می‌تواند نشان از آن داشته باشد که اغلب فعالان بازار به نوسان‌گیری و سفته‌بازی متمایل شده‌اند. آنچه پیشران بازار سهام است و باعث افت و خیز و نوسان قیمت‌ها می‌شود، انتظارات است. در واقع این انتظارات بازار است که باعث می‌شود سهمی ارزان‌تر یا گران‌تر از آنچه واقعیت دارد، معامله شود. تفاوت در تحلیل‌ها و همچنین تفاوت در افق‌زمانی مورد نظر سرمایه‌گذاران باعث می‌شود که بازار در هر زمانی نقدشوندگی خود را حفظ کند. معامله‌گران بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هریک به نوبه خود و به اندازه سهم خود از بازار موجب ترقی، رشد و نمو بازار می‌شوند، اما زمانی که قدرت هر یک از این گروه‌ها چربش قابل توجهی نسبت به سایر گروه‌ها پیدا کند، بازار حالت متعادل خود را از دست می‌دهد. چنانچه اغلب فعالان بازار برای دریافت سودهای نقدی یک شرکت سهامداری کنند و در بازه‌های بلندمدت سهام خود را نگهداری کنند، نقدشوندگی دارایی‌ها تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی به شدت در بازار کاهش خواهد یافت. در حال حاضر به نظر می‌رسد که افق دید سرمایه‌گذاران به شدت کاهش یافته است و فعالان بازار به‌طور روزانه و حتی ساعتی اقدام به خرید و فروش می‌کنند. همان‌طور که اشاره شد این نوع از معاملات فی‌نفسه خالی از اشکال هستند، اما زمانی که این گونه معاملات در بازار افزایشی نامعقول می‌یابند، فضای هیجانی افزایش یافته و بعضا عقلانیت بازار زیر سوال می‌رود.

در حال عادی، کاهش ساعات معاملات باید ارزش معاملات را برای مثال 10 یا 15 درصد کاهش می‌داد. افت 40 درصدی ارزش معاملات (نسبت به میانگین آذر ماه) نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها زمان است که زمینه انجام معاملات را ایجاد می‌کند. در واقع سرمایه‌گذاران بیشتر برای نوسان‌گیری و سفته‌بازی در بازه‌ای بسیار کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کنند. این معامله است که مبنای معامله بعدی قرار می‌گیرد و نه اطلاعات بنیادی حاکم بر بازار. در همین فضا است که تحلیل تکنیکال، آن هم در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت مورد استقبال قرار می‌گیرد. در این تحلیل فرض می‌شود که در قیمت‌های آنی، تمام اطلاعات موجود بازار لحاظ شده است و صرفا با مطالعه روندهای قیمتی می‌توان مسیر آینده قیمت را پیش‌بینی کرد. اما در شرایط فعلی، کارآیی بازار به حدی تنزل یافته است که به سختی می‌توان اطلاعاتی برای روندهای قیمتی به دست آورد.

بازی جمع صفر و کاهش کارآیی بازار

در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» بارها به ابهامات بازار اشاره شده است. بازگشت ریسک سیستماتیک آینده برجام به بازار پس از انتخاب دونالد ترامپ، بحران بانک‌ها و همچنین شرایط مبهم عملکرد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه در فرآیند سودسازی باعث شده است که آینده بازار تا حدودی مبهم باشد. از همه اینها گذشته، محرک اخیر بازار سهام برای رشد، افزایش قابل‌توجه قیمت‌های جهانی، به‌ویژه قیمت‌های فلزات اساسی و فرآورده‌های معدنی بوده است. به جرأت می‌توان ادعا کرد که نه‌تنها فعالان و کارشناسان داخلی بازار سرمایه در تحلیل کنش‌های بازار جهانی دچار ضعف هستند، بلکه کارشناسان بین‌المللی نیز اغلب در پیش‌بینی بازارهای جهانی دچار خطا می‌شوند. تجربه نشان داده است که قیمت‌های جهانی با نوسان‌های شدید دچار افت و خیز می‌شوند و این نوسان‌ها همواره به‌عنوان ریسک بازارهای مالی و کالایی محسوب می‌شده است. همین موضوع سبب می‌شود که بازار سهام کشور در حالت شکننده و ناپایداری قرار گیرد. به عبارت دقیق‌تر نه‌تنها بازار در شرایط فعلی ابهامات فراوانی دارد، بلکه فاقد عامل پیشران درونی مستحکمی است که خیال سرمایه‌گذاران را برای آینده راحت‌تر کند.

در کنار تمام این مسائل می‌توان به سوءمدیریت نهاد ناظر اشاره کرد. بخش قابل‌توجهی از نمادهای حاضر در بورس تهران متوقف هستند و در این زمینه سازمان از ارائه توضیحات لازم خودداری می‌کند بنابراین طبیعی است که در این شرایط سرمایه‌گذاران وفادار به بورس ترجیح دهند به سمت معاملات بسیار کوتاه‌مدت سوق داده شوند. نه‌تنها سرمایه‌گذاری چند ساله و حتی چند ماهه در بازار دشوار تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی به‌نظر می‌رسد، بلکه فعالان بازار در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند در کوتاه‌مدت و با شناسایی سود یا زیان، از بازار خارج شده و به نمادی دیگری سرک بکشند. در چنین شرایطی است که بازی جمع صفر در بازار شکل می‌گیرد. در بورس، سود واقعی از طریق شرکت‌ها و به‌صورت سود تقسیمی به بازار تزریق می‌شود. در این صورت فروشنده سهام می‌تواند با قیمتی از بازار خارج شود که برای وی سودمند باشد، خریدار بعدی نیز در مرحله بعدی یا از سود شرکت بهره‌مند می‌شود یا به دلیل رشد سودآوری شرکت می‌تواند سهام را به قیمت بالاتری فروخته و سود ببرد. در این حالت تمام فعالان بازار از جمله خریداران و فروشندگان سود خواهند برد، اما در شرایط فعلی که تنها نوسان است که باعث سود یا زیان فعالان بازار می‌شود، به ازای هر سود که محقق می‌شود، در پرتفویی دیگر زیان شناسایی می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد بیش از آنکه جنبه سرمایه‌گذاری در بورس مورد توجه باشد، سفته‌بازی و بازی جمع صفر در حال شکل‌گیری است.

مروری بر آمار معاملات دیروز

معاملات روز گذشته بازار سهام باعث افت دسته‌جمعی شاخص‌ها در بورس شد. شاخص کل 22/ 0 درصد افت کرد و به عدد 80 هزار و 741 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز به عدد 16 هزار و 21 واحدی رسید و 26/ 0 درصد افت را به ثبت رساند. شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب با افت 2/ 0 و 24/ 0 درصدی مواجه شدند. در بازار دیروز 431 میلیون و 365 هزار ورقه بهادار به ارزش 140 میلیارد تومان و در 33 هزار و 948 نوبت دست‌به‌دست شد. از این میزان 89 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت.نمادهای «خودرو»، «شخارک» و «شفن» بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل رقم زدند و هریک به ترتیب آن را 27، 19 و 18 واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر نمادهای «فملی»، «شتران» و «کگل» نیز بیشترین اثر منفی را در محاسبه شاخص گذاشتند و آن را به ترتیب با افت 61، 21 و 17 واحدی مواجه کردند.از میان گروه‌های 37گانه بورسی، شاخص 24 صنعت با افت مواجه شد و در طرف دیگر شاخص 8 گروه رشد کرد. سهامداران گروه‌های دستگاه‌های ارتباطی، زراعت، استخراج نفت و گاز و سایر محصولات کانی غیرفلزی بیشترین زیان روزانه دیروز را تجربه کردند و گروه‌های استخراج سایر معادن، خودرو و ساخت قطعات و کاشی و سرامیک نیز بیشترین سود را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. همچنین بیشترین ارزش معاملات به ترتیب برای گروه‌های محصولات شیمیایی، خودرویی‌ و فلزات اساسی رقم خورد.

توسعه بازار سرمايه، تنها راه نجات از سفته بازي در اقتصاد

به گزارش ايرنا، در روزهايي که اقتصاد کشور بر اثر اقدامات سفته بازانه در بازارهاي ارز، طلا و خودرو دچار التهاب و بي ثباتي شده بار ديگر توجه به بورس و بازار سرمايه به عنوان ابزاري براي بازگرداندن آرامش به اقتصاد معطوف شده است.
با وجود اينکه شاخص بورس در روزهاي اخير روندي نزولي داشته و به کانال 108 هزار واحد عقب نشيني کرده است اما چشم انداز حرکت بلندمدت آن از نگاه کارشناسان، مثبت و رو به بالاست.
بورس از خردادماه امسال جهشي بزرگ را آغاز کرد و توانست رکورد 50 سال عمر فعاليت خود رابشکند و از مرز 100 هزار واحد عبور کند.
حرکت بزرگ شاخص بورس باعث شد که همه توجهات به سوي اين بازار جلب شده و مسوولان دولتي نيز در اظهارات خود بر لزوم حمايت از بازار سرمايه تاکيد کردند.
کارشناسان معتقدند با توجه به نوسان هاي شديد قيمت ارز و طلا در ماه هاي اخير که بي ثباثي اقتصادي را به دنبال داشته، بازار سرمايه و بورس مي تواند محلي امن براي جذب سرمايه هاي سرگردان در جامعه باشد و با خروج از سفته بازي، ثبات را به اقتصاد بازگرداند.

** هدايت درست نقدينگي از طريق بورس
«علي جبل عاملي» کارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، درباره وضعيت بازار سرمايه و افزايش جذابيت بورس در عرصه اقتصاد، بيان داشت: اکنون بازار پول و بانک با مشکلات و تهديدهاي از جمله فشارهاي فرامرزي مواجه است، بنابراين بازار سرمايه مي تواند محل جذب نقدينگي هاي سرگردان باشد که علاوه بر جمع آوري نقدينگي به رشد اقتصادي نيز کمک کند.
وي، بازار سرمايه را موتور رشد اقتصادي کشور دانست و افزود: اين بازار با تامين مالي شرکت ها نقدينگي را به سوي مسير درست هدايت مي کند.

** بورس، رقيب بازار ارز و طلا
اين کارشناس درباره ظرفيت بازار سرمايه براي جذب نقدينگي از بازارهاي موازي مانند ارز و طلا نيز گفت: در صورتي وجود يک رويکرد منطقي نسبت به بازار سرمايه، اين بازار مي تواند بهترين مکان براي جذب نقدينگي باشد.
وي با بيان اينکه مهممترين راه نجات اقتصاد کشور، توجه به توسعه بازار سرمايه است، افزود: بازار سرمايه در بخش هايي مانند سهام، بازار بدهي و تامين مالي مي تواند به رشد اقتصادي کشور کمک کند.
جبل عاملي، به تفاوت هاي بورس و بازارهاي موازي اشاره کرد و گفت: بازارهاي موازي تحت تاثير اخبار و سفته بازي ها قرار مي گيرد و رشد مي کند اما بر بازار سرمايه نظارت مي شود و هدف مشخصي را دنبال مي کند.

** لزوم فرهنگ سازي براي توسعه بازار سرمايه
اين کارشناس بازار سرمايه به لزوم فرهنگ سازي درباره کارکردهاي بازار سرمايه تاکيد کرد و افزود: نهادهاي مالي و سازمان هاي ذيربط وظيفه دارند تا در اين زمينه فرهنگ سازي کنند.
جبل عاملي، به لزوم آشنايي دانشجويان و جوانان با بازار سرمايه اشاره کرد و ادامه داد: مهمترين راه نجات اقتصاد کشور توجه به توسعه بازار سرمايه است.
وي خاطرنشان ساخت: دانشجويان امروز، مديران فردا هستند که مي توانند در آينده سکان هدايت نهادهاي مالي و بازار سرمايه کشور را در اختيار بگيرند؛ بنابراين آشنايي آنها با روش هاي درست و شفاف معاملات، برآينده اقتصاد کشور تاثيرگذار خواهد بود.
شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز پيش از اين با يادآوري جايگاه بازار سرمايه در جذب نقدينگي و علت توجه مردم به بورس گفته بود: چشم انداز سودآوري بالاي صنايع از دلايل مهم اقبال جامعه به اين بخش مهم اقتصادي است.
وي با يادآوري جذب نقدينگي از ساير بازارها در بورس اظهار داشت: افزايش سودآوري شرکت ها، انتقال نقدينگي از ساير بازارها به بورس و پايداري، تنوع و شفافيت، عوامل ورود منابع جديد به بازار سرمايه است.
به گزارش ايرنا، شاخص بورس ديروز (يکشنبه) 844 پله کاهش يافت و در جايگاه 108 هزار و 72 واحدي قرار گرفت.
در معاملات ديروز 868 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش يک هزار و 764 ميليارد ريال در 62 هزار و 733 نوبت دادوستد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.