کف حمایتی بورس به چه معناست؟


تحلیل تکنیکال | پیش بینی شاخص کل در این هفته

شتاب کاهش قیمت‌ها د‌ر شرکت‌های حاضر د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار کم شد‌ه است. به‌طوری که د‌ر هفته گذشته با کاهش اند‌ک، از یک میلیون و ۲۲۲ هزار واحد‌ به محد‌ود‌ه یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد‌ رسید‌.

د‌ر هفته گذشته شاخص کل بعد‌ از برخورد‌ به محد‌ود‌ه حمایتی یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد‌ و واکنش مثبت به آن، تا محد‌ود‌ه‌های یک میلیون و ۲۲۵ هزار واحد‌ افزایش د‌اشت. طی این افزایش قیمت‌ها، خط روند‌ نزولی کوتاه‌مد‌ت به سمت بالا شکسته شد‌ که می‌تواند‌ یکی از نشانه‌های شروع اصلاح د‌ر روند‌ نزولی باشد‌.

این اتفاق توجه معامله‌گران و تحلیلگران را به بازار جلب کرد‌ و آنها با حساسیت بیشتری به اتفاقات هفته آیند‌ه نگاه خواهند‌ کرد‌. نشانه‌هایی از احتمال اد‌امه افزایش قیمت‌ها وجود‌ د‌ارد‌، حضور شاخص د‌ر بالای د‌و میانگین متحرک ۱۵۰ و ۲۰۰ روزه می‌تواند‌ نقطه اتکایی برای معامله‌گران ریسک‌پذیر باشد‌ تا با مبنا قرار د‌اد‌ن آن، به همراه شکسته شد‌ن خط روند‌ نزولی کوتاه‌مد‌ت، آماد‌ه ورود‌ به بازار د‌ر هفته آیند‌ه باشند‌.

افراد‌ ریسک‌گریز فعلا اعتماد‌ی به افزایش قیمت‌های اخیر ند‌ارند‌ و حضور شاخص د‌ر پایین میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۵۰ روزه می‌تواند‌ یکی از د‌لایل آنها برای این عد‌م‌اعتماد‌ باشد‌.

میانگین متحرک به‌عنوان یکی از متد‌اول‌ترین و پرکاربرد‌ترین اند‌یکاتورهای تکنیکال، پایه و اساس بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال است. به بیان ساد‌ه می‌توان گفت این اند‌یکاتور میانگینی از د‌اد‌ه‌های اصلی روزانه (معمولا قیمت آخرین معامله) است. میانگین‌های متحرک یک ابزار تعقیب‌کنند‌ه محسوب می‌شوند‌ و نمی‌توان از آنها برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاد‌ه کرد‌، چون این اند‌یکاتور د‌نباله‌روی اطلاعات هستند‌. به‌وسیله میانگین‌های متحرک نمی‌توان از بازار جلو زد‌.

با توجه به حضور د‌ر نزد‌یکی منطقه اشباع فروش که بعد‌ از چند‌ روز متوالی کاهش قیمت د‌ر آن قرار می‌گیریم، احتمال اصلاح د‌ر روند‌ نزولی د‌ر هفته آیند‌ه زیاد‌ به‌نظر می‌رسد‌. د‌ر مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص کل باید‌ محد‌ود‌ه خط روند‌ نزولی میان‌مد‌ت را به سمت بالا بشکند‌، د‌ر این پرد‌ه سطح یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد‌ می‌تواند‌ به‌عنوان مقاومت نقش بازی کند‌ و برای افزایش بیشتر قیمت‌ها مشکلاتی ایجاد‌ خواهد‌ کرد‌.

اگر رشد‌ قیمت‌ها با شتاب زیاد‌ی اتفاق بیفتد‌، محد‌ود‌ه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد‌ د‌ر این فاز، نقش مقاومتی د‌ارد‌، د‌ر غیر این صورت، محد‌ود‌ه بیان شد‌ه د‌ر پرد‌ه د‌وم از افزایش قیمت‌ها با هد‌ف یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد‌، ممکن است به‌عنوان مقاومت ظاهر شود‌.

فعلا احتمال وقوع پرد‌ه د‌وم از سناریوی افزایشی کم به‌نظر می‌رسد‌ ولی شکل تغییرات قیمت برای رسید‌ن و عبور از خط روند‌ نزولی میان‌مد‌ت بسیار مهم است.

به هر ترتیب د‌ر پرد‌ه سوم افزایش قیمت‌ها، شاخص به د‌نبال رسید‌ن به محد‌ود‌ه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد‌ است. د‌و محد‌ود‌ه مقاومتی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد‌ و یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد‌، می‌توانند‌ مانع تکمیل این فاز شوند‌. مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند‌ که د‌ر آن احتمالا عرضه‌کنند‌گان سهام زیاد‌ می‌شوند‌ و ممکن است نقطه پایان روند‌ صعود‌ی یا افزایش قیمت‌ها باشند‌.

تا زمانی که نشانه‌هایی مثل شکسته شد‌ن خط روند‌ نزولی کوتاه‌مد‌ت و میان‌مد‌ت د‌ید‌ه نشود‌، نمی‌توان گفت حرکت نزولی شاخص کل به پایان رسید‌ه است. بنابراین هنوز کاهش تا سطح یک میلیون و صد‌ هزار واحد‌ د‌ر مرحله اول و بعد‌ از آن عبور از حمایت یک میلیون و ۵۰ هزار واحد‌ و رسید‌ن به منطقه یک میلیون واحد‌ د‌ور از د‌سترس نیست و ممکن است شاخص بعد‌ از یک حرکت اصلاحی، به سمت این محد‌ود‌ه‌ها حرکت کند‌.

د‌ر یکی از بد‌ترین سناریوها، احتمال د‌ارد‌ شاخص تا سطوح پایین‌تر از یک میلیون واحد‌، مثلا ۹۲۰ هزار واحد‌ ریزش د‌اشته باشد‌. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند‌ که د‌ر آن احتمالا تقاضا‌کنند‌گان سهام زیاد‌ می‌شوند‌ و ممکن است نقطه پایان روند‌ نزولی یا کاهش قیمت‌ها باشند‌.


تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

صعود‌ د‌وباره اما د‌رد‌سرساز

 • مهد‌ی طیبی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص کل د‌ر فاز آخر ریزش خود‌ به‌د‌لیل کف حمایتی بورس به چه معناست؟ ترس و بی‌اعتماد‌ی بیش از اند‌ازه سهامد‌اران و بیش‌واکنشی نسبت به ریسک‌های بازار و تشکیل غیرمنتظره صف‌های فروش آن هم بعد‌ از آن ریزش‌های سنگین، توانست کفی پایین‌تر از کف قبلی د‌ر محد‌ود‌ه یک‌میلیون و ۱۳۰ هزار واحد‌ به ثبت برساند‌ و د‌ر واقع ۵/ ۶د‌رصد‌ از کف قبلی خود‌ که یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد‌ بود‌، پایین‌تر رفت.

باید‌ بگویم به لحاظ تکنیکالی خیلی هم بد‌ نشد‌؛ چراکه واگرایی مثبت خوبی د‌ر فاصله زمانی ۴۸ روز معاملاتی شکل گرفت. به این معنا که قیمت کف پایین‌تری به ثبت رساند‌؛ اند‌یکاتور شاخص قد‌رت نسبی، کف همتراز با کف قبلی و اند‌یکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا، کفی بالاتر از مرتبه قبل بود‌ که این هر سه با خطوط سبز رنگ روی نمود‌ار نشان د‌اد‌ه شد‌ه است.

مفهوم این واگرایی مثبت، تضعیف جبهه فروشند‌گان و ناتوانی بازار از به ثبت رساند‌ن کف پایین‌تر حد‌اقل د‌ر برهه زمانی فعلی است. با تجمیع مولفه‌های نمود‌اری و تامل د‌ر مولفه‌های بنیاد‌ین تاثیرگذار بر بازار همانند‌ گزارش‌های فصلی و نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌توان شانس صعود‌ را بیشتر از افت مجد‌د‌ د‌انست. صعود‌ی که البته بسیار مشکل و پرفراز و نشیب خواهد‌ بود‌.

اگر فرض کنیم که بازار کف خود‌ را پس از ریزش‌های ۶۰ تا ۸۰د‌رصد‌ی شناسایی کرد‌ه است، د‌ر گام نخست شاخص توانست با رشد‌ ۱۲۱هزار واحد‌ی، تا یک‌میلیون و ۲۵۱هزار واحد‌ پیشروی کند‌ و حال پس از اصلاح نیمی از این گام صعود‌ی، د‌ر گام بعد‌ی می‌توان به اعد‌اد‌ بالاتری فکر کرد‌.

تراز ۵۰ د‌رصد‌ تا ۸/ ۶۱د‌رصد‌ فیبو ریتریسمنت از فاز آخر ریزش د‌ر محد‌ود‌ه یک‌میلیون و ۳۳۵هزار تا یک‌میلیون و ۳۸۰هزار واحد‌ی می‌تواند‌ هد‌ف بعد‌ی شاخص د‌ر گام د‌وم باشد‌. قرار گرفتن میانگین متحرک ۵۰ روزه که از قبل نقش حمایتی و مقاومتی برای شاخص د‌اشته است گذر از آن محد‌ود‌ه را د‌شوار می‌سازد‌.

اُردر در بورس به چه معناست؟ فعالان بورسی باید آن را بشناسند

اُردر در بورس

همان طور که از معنی order پیداست عمل ترساندن صاحبان سهام می باشد. بارها شاید با افرادی برخورد داشته اید که عنوان کرده اند سهامشان اُفت نزولی شدیدی داشته و با ضرر آن را فروخته اند و با گذشت چند روز قیمت سهام، رشد چشمگیری داشته است. این افراد بدشانس نیستند در تله اُردر ترس گیر افتاده اند.

راهکار اُردر ترس چیست ؟

بازیگر سهام در بورس، اول مقداری سهم از سهامدارانی که فروشنده می شوند جمع می کند (در حدی که بتواند اُردر گذاری کند.) سپس برای جمع آوری بیشتر، شروع به اُردرگذاری در سمت فروشنده با حجم اصلی در ردیف های دوم و پایین تر (تا اُردر پنجم) می ‌نماید که شبهه سقوط سهم در سهامداران واقعی ایجاد شود کف حمایتی بورس به چه معناست؟ تا افراد با ترس از دست دادن منافع مالی خود، شروع به فروختن سهام کنند در این زمان، فرد بازیگر جایگاه (فروشنده فرضی بودن) را عوض می کند و شروع به خریدن می کند.

اُردر مخفی، کمک به موفقیت بازیگر سهام

با استفاده از پلتفرم هر کارگزاری در بورس، به عنوان مثال بازیگر اگر کف حمایتی بورس به چه معناست؟ قصد خرید ۱۵۰۰۰ هزار سهم را دارد؛ سی درصد آن را به نمایش در می آورد و هفتاد در صد آن را پنهان می کند. در هنگام خرید از سی درصد اُردر سهم نمایشی در بورس (۴۵۰۰ سهم) خرید نمی کند و از هفتاد درصد پنهان، خریدش را انجام می دهد تا فردی به تغییرات مشکوک نشود.

افزایش قیمت با اُردر سنگین در بورس

فرد بازیگری تصمیم گرفته، قیمت سهام یک کارگزاری یا شرکتی را بالا ببرد تا ارزش سهامش رشد کند. به محض شروع کار در بورس، یک اُردر (منظور سفارش) سنگین میلیونی را به ثبت می رساند. افراد سهام دار با دیدن تقاضا سعی می کنند با حفظ سهام خود (عدم فروش) به صف خریدارن هم بروند و اُردر خرید بگذارند؛ با همین اتفاق بدون هیچ عکس العمل دیگری ارزش سهام، ۵ درصد رشد می کند. (در مطالب پیشین بیان شد، ریسک بازار بورس ایران مثبت و منفی ۵ می باشد.)

یکی از راه های پی بردن به ترفند اُردر سنگین

به طور نسبی افزایش بالای درخواست ناگهانی برای سهامی می تواند نمونه اُردر سنگین و شک برای رشد باشد. در روند عادی یکدفعه بدون دلیل برای سهام، اینقدر سفارش و درخواست نمی تواند ایجاد شود. یک نمونه این روش، سهام حسیر بود؛ حدود۴۰ میلیون اُردر در بورس رشد کرد و یکدفعه، ناگهانی بعد از سود بازیگر اُردر گذار هم خالی شد.

کد به کد کردن سهام

روند کد به کد به این شکل اتفاق می افتد که یک کد حقوقی چندین کد حقیقی برای خود دارد. زمانی که سهم، شرایط مناسبی برای رشد دارد (یعنی همان نقاط کف حمایتی مهم با کد حقوقی) فروشنده با کدهای حقیقی، خریدار می شود؛ سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به فروش سهم در بازار می کند، با اُردرگذاری های زیاد توجه و تقاضای بازار برای خرید سهم را افزایش می دهد تا جایی که قیمت سهم در بازار بالا می رود و بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می نماید؛ به این ترتیب سود خوبی نصیب کدهای حقیقی خریدار می شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت هم می تواند رخ دهد.

چهار حالت کد به کد کردن

حالت اول، سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی، مهمترین نوع کد به کد می باشد که معمولاً با یک هدف خاص در سهم صورت می گیرد و بعد از این اتفاق باید در انتظار یک حرکت رو به رشد در سهم بود.
حالت دوم، سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی عموماً با هدف خالی کردن و فروش سهم صورت می گیرد.
حالت سوم، خرید و فروش با کد حقوقی
حالت چهارم، خرید و فروش با کد حقیقی

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

معاملات بلوکی کارمزد ندارد ولی معاملات کد به کد کارمزد دارد به همین علت کد به کد مهمتر از معاملات بلوکی است. هدف از معاملات بلوکی فقط شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه های خاص است. شاید دیده باشید زمانی که شاخص کل روزانه، منفی می باشد در برخی از نمادهای بازار، ممکن است معامله بلوکی انجام شود؛ این معاملات به منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل، انجام می شود.
از خرید کف حمایتی بورس به چه معناست؟ و فروش حقوقی

سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده تا بتوانند به خرید و فروش سهام مشغول شوند ولی سرمایه گذاران حقوقی شرکت های ثبت شده ای هستند که از طریق این شرکت ها اقدام به دریافت کد بورسی می کنند. تفاوت کد حقوقی با حقیقی در تعداد سهام های در دسترس است که می تواند در ارزش سهام ها، موج سواری راه بیندازد. معمولاً سهام داران حقوقی دنبال سود های کوتاه مدت نیستند و بورس برایشان یک تجارت محسوب می شود که به واسطه این تفکر، بیشترین ترفندها و نوسانات را در بازار بورس ایجاد می کنند.

فعالان بازار سهام انتظار افت بیشتر بورس را ندارند

فعالان بازار سهام انتظار افت بیشتر بورس را ندارند

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایطی که فعالان بازار انتظار افت بیشتری را ندارد، تحریک تقاضا، بسته‌های حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند بورس را به سمت مثبت سوق دهد.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «مهدی سوری» در ارزیابی خود از شرایط بازار و پایین بودن احتمال ریزش سنگین بورس اعلام کرد: به طور کلی، زمانی که فعالان بازار انتظار ریزش شدیدی را نداشته باشند، بازار می‌تواند خوش‌بینانه‌تر به کار خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع، نگاه بازار به موضوع برجام مثبت و در مواقع دیگر منفی بوده است، عنوان کرد: کف حمایتی بورس به چه معناست؟ در حال حاضر نگاه بازار بر برجام مثبت است، زیرا فعالان بر این باورند که در صورت ایجاد روابط با کشورهای دیگر، شرکت‌ها برای فروش محصولات، تامین تجهیزات مورد نیاز برای اورهال و طرح‌های توسعه‌ای خود و همچنین انتقال پول به داخل کشور، شرایط بهتری را می‌توانند تجربه کنند.

سوری در پاسخ به این سوال که متغیرهای بنیادی بازار در چه وضعیتی به سر می‌برند، افزود: در بازار سرمایه مهم‌ترین متغیر، متغیر P/E است. به طور عموم، هر زمانی که P/E بازار زیر عدد ۶.۳ بوده، پایدار نمانده و بالای ۸ و ۸.۴ هم جزو نقاطی بوده که هر زمان P/E آنجا رفته، دچار مشکل شده است.

سوری تصریح کرد: در حال حاضر P/E بازار حدود ۶.۹ است، یعنی اگر بخواهیم بدترین سناریو یعنی کف شاخص کل را حدود ۱.۳۴۰ میلیون واحد در نظر بگیریم، این بدترین انتظاری است که اهالی بازار دارند و از آن طرف در قیمت‌های بالاتر هم اگر P/E را بالای ۸ در نظر بگیریم، به عددی چون ۱.۶۸۰ میلیون واحد می‌رسیم و اگر سناریو خوش‌بینانه‌تر شود، این عدد به حدود تراز ۱.۷۶۰ میلیون واحد افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره نسبت P/S و اینکه تا چه اندازه در تحلیل سرمایه‌گذاران می‌تواند مهم باشد، بیان کرد: در مورد نسبت P /E می‌توان استراتژی‌های ساده‌ای برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار طراحی کرد که سطح ریسک خود را در بازار بشناسند و ضرر نکنند اما نگاه به نسبت P/S به این سادگی نیست. یکی از اشتباهاتی که در نسبت P/S اتفاق می‌افتد مقایسه P/S شرکت‌ها و صنایع مختلف با یکدیگر است.

وی اضافه کرد: برخی از صنایع بر اساس ذات خود P/S پایینی همانند پالایشگاه دارند ولی شرکت‌های پتروشیمی عموماً P/S بالاتری دارد، زیرا وقتی این P/S با حاشیه سود ترکیب می‌شود دارای معنا است.

سوری در پاسخ به این سوال که بزرگ‌ترین مشکل امروز بازار سرمایه چیست، اظهار کرد: از دست رفتن اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و نگرانی از وضعیت قیمت‌های جهانی از جمله این مشکلات است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار سرمایه انتظار افت بیشتری را ندارد، تحریک تقاضا، بسته‌های حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند بورس را به سمت مثبت سوق دهد.

وی با بیان اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است، عنوان کرد: این کف حمایتی بورس به چه معناست؟ امر تهدید بزرگی است و ما همیشه نگران خروج پول در کنار خروج استعدادها هستیم.

خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟

خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی در بورس به چه معناست؟ احتمالا بسیار به گوشتان خورده است که حقوقی ها در حال حمایت از بازار بورس هستند و یا حقوقی ها در شرایط بد بازار اقدام به فروش مضاعف کرده اند و یا جملاتی از این قبیل. تا به حال به این فکر کرده اید که خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست و چرا حقوقی های بازار که معمولا شرکت های سبدگردانی و کارگزاری و صندوق های مختلف بورسی هستند، باید برای خرید و فروش سهامی خاص در زمانی خاص اقدام کنند؟ در واقع خرید حقوقی ها در بورس هیچ موقع بی دلیل نیست و به صورت معمول یا برای فریب سهامداران خرد صورت می گیرد و یا برای افزایش بهره وری کدهای حقوقی که هر دو مورد را در این مطلب مورد بررسی قرار داده ایم و در ادامه همه چیز راجب خرید و فروش حقوقی در بورس را می توانید به صورت رایگان یاد بگیرید و استفاده کنید.

خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی ها در بورس یکی از موضوعات بسیار مهم در روند انجام معامله در بورس به حساب می آید، بعضی مواقع خرید و فروش حقوقی در بورس برای گمراه کردن سهامداران حقیقی به ویژه سهامداران بی تجربه انجام می شود. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی و تحلیل خرید و فروش حقوقی بورس بپردازیم تا دیگر به اشتباه تصمیم به رفتارهای هیجانی نگیرید. به صورت کلی در نظر داشته باشید که اشخاص حقوقی کف حمایتی بورس به چه معناست؟ در سهم که سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دار هستند، با ترفند هایی تلاش می کنند تا در این بازار بیشترین مقدار سود را از سهم و سهامداران خرد و سوار شدن در موج های صعودی سهم کسب کنند.

بدون تردید خرید و فروش حقوقی در بورس مفهوم خاصی به همراه خواهد داشت و بعضی مواقع حقوقی ها به منظور گمراه کردن سهامداران خرد و بی تجربه در شرایطی خاص اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. جهت دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس، می توان از روش های گوناگونی بهره برد که یکی از این روش ها خرید حقوقی است. در ادامه قصد داریم بگوییم که خرید حقوقی در بورس به چه معناست ولی به صورت کلی، حقوقی های یک سهم در زمان ها و شرایط مختلف سهمی را می خرند که هم می تواند نشانه خوبی باشد و هم بد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله بهتر است در خصوص انواع سهامداران در بورس صحبت کنیم تا دقیقا بدانید سهامدار حقوقی و حقیقی کدام اند و چه تفاوت هایی با یک دیگر دارند؛

 • **سهامدار حقیقی : در واقع بیشتر افراد فعال در بازار بورس، سهامدار حقیقی هستند و به بیان ساده تر، به افراد معمول و عادی که در بورس فعالیت می کنند سهامدار حقیقی گفته می شود.
 • **سهامدار حقوقی : سهامداران حقوقی در اصل، همان افراد حقیقی گرد هستند که موسسه، شرکت، کارخانه و … ثبت کرده اند و به واسطه شرکت و موسسه ایی که تشکیل داده اند، در بازار بورس سهام خرید و فروش می نمایند، لذا سهامداران حقوقی افراد عادی نیستند و در قالب یک شرکت و موسسه در بازار بورس و فرابورس فعالیت می کنند. همچنین باید این را در نظر داشت که شخص حقوقی در حقیقت از یک شخصیت فرضی و اعتباری برخوردار می باشد که با داشتن نام و نشان جداگانه و اهداف مشخصی در بازار بورس ایران فعالیت دارد.

آیا خرید و فروش حقوقی در بورس سیگنال معامله به حساب می آید؟

یکی از مواردی که در بازار بورس بسیار دیده ایم و حتما شما نیز با آن مواجه شده اید، این است که بعضی اوقات افراد حقیقی طبق رفتار اشخاص حقوقی در بازار فعالیت می کنند. به عنوان مثال چنانچه حقوقی ها در حال فروش یک سهم خاص هستند، سهامداران حقیقی نیز فکر می کنند باید آن سهم را به فروش برسانند یا برعکس. در صورتی که همان طور که گفتیم هدف افراد حقوقی از معاملات می تواند حفظ تعادل بازار، تامین سرمایه و … باشد نه صرفا کسب سود! در این حالت حقوقی ها می توانند سهامداران حقیقی را به رفتار هیجانی ترغیب نمایند و سهامداران حقیقی باید حواسشان را جمع کنند تا در دام این گونه افراد و شرکت ها گرفتار نشوند.

خرید حقوقی ها در بورس

چنانچه شما نیز یکی از افرادی هستید که معاملات خود را با رفتار حقوقی ها تنظیم می‌ کنید، بهتر است پیش از خرید و فروش تحلیل های بنیادی آن سهم را نیز مطالعه کنید و در ادامه برای معامله اقدام نمایید، نه صرفا مطابق با رفتار حقوقی ها. حتی بعضی اوقات امکان دارد یک شخص حقوقی سهامی را بری ارزندگی آن معامله نماید، ولی تحلیل های آن لزوما صحیح نباشد. به هر حال خطای انسانی وجود دارد و قسمت جدانشدنی بازار بورس به حساب می آید، بنابراین نمی توان با اطمینان 100 درصد به حقوقی ها عمل کرد.

خرید حقوقی ها در بورس نشانه چیست؟

حالت اول حمایت از سهم با خرید حقوقی : هنگامی که سهمی در کف کانال تکنیکالی قرار داشته باشد و حقوقی سهم برای خرید سهم اقدام نماید، میتواند نشانه خوبی برای سهم باشد و احتمالا دیگر به سهم اجازه کاهش بیش از این مقدار را نخواهند داد. در صورتی که حقوقی آهسته و در صف سهمی را می خرد و رنج مثبت نمیزند، بدین معنی است که حقوقی تنها قصد حمایت از سهم را دارد و در آن ناحیه کف سازی انجام خواهد شد، این کف زمانی اعتبار پیدا خواهد کرد که در روزهای بعد جو بازار مثبت باشد.

حالت دوم حمایت از سهم با خرید حقوقی : هنگامی که حقوقی یا حقوقی های یک سهم بی مهابا اقدام به خرید سهم می کنند و رنج مثبت می زنند، موجب افزایش تقاضا و حتی ایجاد صف خرید می شوند. در صورتی مشاهده این نوع حمایت توجه نمایید که حمایت از سهم پایدار خواهد بود و تا وقتی که این حمایت پایدار، ادامه داشته باشد سهم خود را به فروش نرسانید بهتر است.

حالت سوم حمایت از سهم با خرید حقوقی : ممکن است در بعضی از شرایط حقوقی بدون توجه به تکنیکال و بازار مثبت و منفی بدون این که رنج مثبت بکشد و سهم را صف خرید نماید، برای خرید سهم اقدام می کند. این خرید نان از خرید و جمع کردن سهم است. البته این را هم باید در نظر داشت که بعضی مواقع حقوقی ها رفتار منطقی دارند در روزهای منفی سهم را می خرند و در روزهای مثبت به فروش می رسانند که البته این هم نوعی حمایت از سهم به حساب می آید. این را هم مد نظر قرار دهید که هنگامی که با چنین شرایطی مواجه شدید، با رعایت حد ضرر به سهامداری ادامه دهید.

خالی کردن سهم با خرید حقوقی بعضی مواقع وقتی که سهم رشد خوبی را تجربه می کند و در ادامه به یک مقاومت تکنیکالی می رسد، دیده می شود که حقوقی خرید های سنگین انجام داده است. در این شرایط باید محتاط باشید، چرا که احتمالا این حالت نشانه خالی کردن و انتقال سهم از کدهای حقیقی به کدهای حقوقی است. در این شرایط باید تابلو، نسبت های خریدار و فروشنده و حجم و … را مورد بررسی قرار دهید و حواستان باشد که اگر دیدید سهمی بعد از رشد زیاد به یکباره حجم هایش چند برابر شد و حقوقی هم خریدار بود نسبت ها را مورد بررسی قرار دهید چنانچه نسبت ها به نفع فروشنده ها بود بی درنگ برای فروش سهم خود اقدام کنید.

فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟

از خریدهای حقوقی میتوان سیگنال گرفت و همچنین از فروش های حقوقی هم میتوان سیگنال قوی دریافت کرد، ولی فروش حقوقی نشانه چیست؟ باید توجه داشت که همیشه فروش حقوقی بد نیست و بعضی اوقات هم میتواند سیگنال خرید محسوب شود. دریافت سیگنال خرید از فروش حقوقی وقتی که قرار است یک سهم با افزایش قیمت روبرو گردد و حقوقی هم از این موضوع آگاه است، اما بنابر دلایلی نتوانسته حجم مدنظر خودش را کد حقیقی اش خریداری کند، اقدام به فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید سهم با کد حقیقی خود خواهد کرد.

در این حال شما می توانید یک سیگنال خرید قوی بگیرید، اما باید توجه نمایید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و از همه مهم تر تابلوی سهم را کاملا بررسی کرده باشید. در صورتی که شرایط آن مساعد بود بدون درنگ برای خرید سهم اقدام کنید. سیگنال خرید قوی با فروش حقوقی هنگامی که سهمی در کف تکنیکالی قرار دارد و حقوقی آهسته بدون اینکه فشار فروش و یا فشار خریدی ایجاد شود برای فروش سهم اقدام می کند به احتمال خیلی زیاد در سهم کد به کد می کنند.

در نظر داشته باشید که چنانچه نسبت های خرید به فروشنده حقیقی بیش از دو برابر قوی بود، به احتمال خیلی زیاد سهم افزایش خواهد یافت. شرایطی هم وجود دارد که حقوقی در مقاومت ها اقدام به فروش سهم می کنند در اینجا کاملا باید جوانب احتیاط را رعایت کنید. در صورتی که نسبت های خریدار حقیقی بیشتر از 2 یا 3 برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقی خواهد بود، ولی چنانچه نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد، به معنی کاهش و کنترل سهم در آن ناحیه خواهد بود. اگر بخواهیم دلایل مختلف حقوقی ها برای فروش یک سهم را بیان کنیم، معمولا یکی از سه مورد زیر خواهد بود؛

 • 1) امکان دارد شخص حقوقی خود دارنده قسمتی از سهام یک شرکت سرمایه گذاری باشد و به دلایلی مثل خروج از سهم و یا تامین نقدینگی اقدام به فروش سهام مورد نظر کند، در این شرایط شخص حقیقی لازم است تا شرایط سهم مورد نظر را رصد کرده و اگر از ارزش ذاتی مناسبی برخوردار است، توصیه می شود تا صبور بوده و منتظر کاهش حجم فشار فروش حقوقی شود تا در موقعیت مناسب اقدام به خرید آن کند. در نهایت فرد می تواند با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت احتیاط با حفظ محدوده زیان اقدام به فروش سهام خود نماید.
 • 2) حالت دوم وقتی است که شخص حقوقی سهام مورد نظر را در قیمت پایین خریده و حال سهم مورد نظر در حال سود دهی است، بنابراین شخص حقوقی اقدام به فروش سهام خود به منظور کسب سود می نماید.
 • 3) حالت سومی که برای فروش سهام به وسیله شخص حقوقی وجود دارد، انجام معاملات کد به کد و بلوکی است که بین شخص حقوقی و حقیقی رخ می دهد. تحت این شرایط اگر اشخاص حقیقی بتوانند این نوع معاملات را تشخیص دهند، امکان کسب سود مناسب از این طریق برای آن ها میسر خواهد شد.

فروش های پی در پی کف حمایتی بورس به چه معناست؟ حقوقی نشانه چیست؟

بعضی مواقع وقتی که سهمی تصمیم به رشد دارد، حقوقی اقدام به فروش سهم می کند و بنابر دلایلی علاقه ندارد سهم رشد کند و مانع رشد آن خواهد شد. سهم هایی که به این شکل هستند را مدتی باید زیر نظر داشت و اگر حقوقی آن واقعا اذیت کننده باشد باید از این سهم دوری نمایید.

چند فیلتر مهم خرید و فروش حقوقی در بورس

کد به کد حقیقی به حقوقی :

کد به کد حقیقی به حقوقی :

سهم ‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیشتر از دو برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت کف حمایتی بورس به چه معناست؟ خریداران حقیقی می باشد :

سهم‌ هایی که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از دو برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی می باشد :

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در این مطلب آموزشی تلاش داشتیم از زوایای گوناگون به عملکرد حقوقی‌ ها در فرآیند خرید و فروش سهام در بازار بورس بپردازیم. از تمام مواردی که عنوان کردیم به این نتیجه می رسیم که تمرکز کامل یک سرمایه ‌گذار در معاملات بر مبنای خرید و فروش حقوقی یک استراتژی اشتباه بوده و شاید به از دست دادن قسمت زیادی از سرمایه افراد حقیقی منتهی شود.

بنابراین می بایست به جزئیات اشخاص حقوقی مد نظر واقف باشید تا به ‌صورت هیجانی تصمیم ‌گیری نکنید، ولی با رعایت برخی عوامل و تعیین حد ضرر می ‌توانید قسمتی از پرتفوی بورسی خود را بر مبنای عملکرد حقوقی ‌ها خرید و فروش نمایید.

همانطور که در خلال متن نیز اشاره کردیم، خرید و فروش حقوقی در بورس همواره دلیل خاصی دارد که میتوانید برداشت هایی از آن داشته باشید. انواع حمایت های حقوقی ها به روش های زیر خلاصه می شود؛

خرید حقوقی از کدهای خاص : با بررسی تابلوها، نسبت های خریدار و فروشنده، حجم و مواردی از این دست، باید به این نکته توجه داشته باشید که چنانچه سهمی رشد بسیار بالایی را تجربه کرد و پس از رشد زیاد حجم هایش چند برابر بیشتر شد و حقوقی ها تمایل به خرید سهام داشتند و نسبت ها به نفع فروشنده ها بود، از سهم خارج شوید و سهام را به سرعت به فروش برسانید، به خاطر این که به یک مقاومت تکنیکالی رسیده است و این زمانی است که سهامداران حقوقی خرید های سنگین می کنند.

حمایت مقطعی : هر زمان دیدید خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک، مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشان دهنده این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی تنها قصد حمایت مقطعی دارد.

حمایت پایدار به همراه رنج مثبت : در برخی موارد مشاهده شده است که حقوقی با خرید های پیوسته، به همراه رنج‌ مثبت موجب افزایش تقاضا شده و بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش می برد. هر زمان با چنین ‌صحنه ای ‌روبرو شدید، تا وقتی که این حمایت پایدار است برای فروش سهم مورد نظر اقدامی انجام ندهید.

خرید های پیوسته بدون رنج ‌مثبت : در برخی موارد دیده شده است که ‌حقوقی یک شرکت روزانه در حال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است. این نوع خرید به صورت معمول بیانگر جمع آوری و حمایت از سهم است. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری را مبنای تصمیم خود قرار دهید.

امیدوارم از این مطلب آموزشی که به راهنمایی در زمینه خرید و فروش حقوقی در بورس پرداخت، نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با خرید و فروش حقوقی در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من بپرسید.

چطور میتونیم خیلی ساده سهام مناسب رو شکار کنیم

تنظیمات دیده بان بازار و منوی کشویی سمت راست به تفضیل در فایل راهنمای اصلی توضیح داده خواهند شد.

دیده بان بازار:

دیده بان بازار (جدول اطلاعات سهام) خود از دو قسمت تشکیل شده:

 1. اطلاعات عمومی سهام کف حمایتی بورس به چه معناست؟ شامل حجم، ارزش، قیمت معامله و.
 2. منحصرا در این سایت 13 ستون کاربردی فرمول نویسی شده که در اختیار کلیه کاربران قرار میگیرد

این ستونها به شرح ذیل می‌باشند:

 • تعداد خرید حقیقی : نشان دهنده تعداد خریدار حقیقی سهم می‌باشد
 • حجم خرید هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی خرید هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
 • حجم فروش هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی فروش هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
 • تعداد فروش حقیقی : نشان دهنده تعداد فروشنده حقیقی سهم می‌باشد
 • نسبت خرید به فروش حقیقی : نشان دهنده قدرت نسبی خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی است
 • ریسک : عددی بین 0 و 100 بوده و نشان دهنده سطح ریسک خرید در سهام مربوطه می‌باشد. ریسک 100صرفا به معنای هشدار برای عدم خرید سهم نبده و بیانگر مواجهه سهم با مقاومتهای مهم می‌باشد. همینطور ریسک 0 نیز به تنهایی نشان از ارزنده بودن سهم برای خرید ندارد.
 • حجم امروز به 30 روزه: نشان دهنده تقسیم حجم معاملات امروز سهم بر میانگین 30روزه اش می باشد. حجم معاملات شاید مهمترین شاخص مورد توجه در تصمیمات ما نسبت به ورود به سهم باشد. مقدار مناسب برای این شاخص اعداد بزرگتر از 2 می‌باشد.
 • بیشترین قیمت 7 روزه: نشان دهنده بیشترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
 • کمترین قیمت 7 روزه : نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
 • فاصله از کف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با کمترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابتر خواهد بود.)
 • مانده تا سقف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با بیشترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابیت کمتری خواهد داشت.)

توجه1: اختلاف زیاد دو عدد اعلامی در این دو ستون نشان دهنده فضای بیشر برای رشد سهم خواهد بود.

به عنوان مثال سهمی که 0%از کف 30روزه فاصله دارد و 4% تا سقف 30 روزه برای خرید جذابیت کمی خواهد داشت چرا که با 4% رشد سهم به محدوده بیشترین قیمت 30روزه وارد شده و احتمالا با عرضه مواجه خواهیم بود.

ولی حالا تصور کنید همین عدد 4% در مثال بالا 24% باشد، یعنی سهم 24% رشد کند تازه به محدوده مقاومتی خواهد رسید، پس بدیهی است مثال دم جذابیت بهتری برای خرید خواهد داشت.

توجه2: چون داده های این جداول تعدیل نشده است، گاهی امکان دارد این تفاوت قیمت ناشی از افزایش سرمایه سهم باشد. (برای اعداد فاصله تاسقف بزرگ حتما موضوع افزایش سرمایه را چک کنید.)

 • حمایت مهم : نشان دهنده قیمت حمایتی مهم سهم است.
 • مقاومت مهم: نشان دهنده قیمت مقاومتی مهم سهم است.

حالا با این شناخت نسبی چطور سهم شکار کنیم؟

روش اول:

 1. دیده بان بازار را بر اساس حجم امروز به 30 روزه سورت کنید. (یا یک چپ کلیک بر روی ستون حجم امروز به 30 روزه این ستون از بزرگترین عدد به کوچکترین عدد سورت می‌شود.
 2. از بالا یک به یک سهامی را که نسبت خرید به فروششان بالای 2 هست انتخاب کنید، سپس از میان این سهام سهمی را انتخاب کنید که تعداد و حجم خرید حقیقی بالاتری دارد. ضمنا از نگاه به 6 ستون آخر و ستون ریسک غافل نشوید.

تبریک میگم شما تونستید سهام برتر بازار رو شکار کنید.

روش دوم:

خیلی ساده عضویت رایگان سایت رو بگیرید به صفحه دیده بان برید از منوی کشویی سمت راست گزینه سهام برگزیده رو انتخاب کنید. در این انتخاب یک الگوریتم پیچیده 14عاملی هوشمند یادگیرنده شما رو کمک میکند.

سپس تیم تحلیل ما، نکات بنیادی و تکنیکال سهام را در کنار سهام معرفی شده درج میکند تا شما انتخاب راحت تر و بدون اشتباهی داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.