افشای اطلاعات در بازار اولیه


افشای اطلاعات در بازار اولیه

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوب 3/5/86 هيئت‌ مديره سازمان بورس

در اجراي بندهاي ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و افشای اطلاعات در بازار اولیه اوراق بهادار رسيد.

فصل اول : تعاريف و اصطلاحات

ماده ۱ : اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند. واژه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند:

۱ - ناشر بورسي: ناشري كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده باشد.

۲ - ناشر غير بورسي: ناشري كه اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولي در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است.

۳ - ناشر بازار خارج از بورس: ناشري كه اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشد.

۴ - افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومي و به موقع اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل مي باشد.

۵ - افشاي فوري: افشاي اطلاعات به محض آگاهي ناشر، با رعايت شرايط اين دستورالعمل است.

۶ - اطلاعات مهم: اطلاعاتي درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران تأثير بااهميت داشته باشد.

۷ - شايعه: اخباري حاكي از وجود اطلاعات مهمي است كه بطور غيررسمي منتشر شده و توسط ناشر تائيد يا تكذيب نشده است و احتمال مي رود بر قيمت اوراق بهادار ناشر تأثير با اهميت داشته باشد.

۸ - مقررات: منظور قانون تجارت، قانون ماليات ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و ساير قوانين و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر مي باشد.

۹ - كنترل: توانايي راهبري سياست هاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به منظور كسب منافع از فعاليت هاي آن.

۱۰ - فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم داد و ستد اوراق بهادار ناشر اطلاق مي شود.

ماده ۲ : ناشر موظف است اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم هاي مورد نظر سازمان، بصورت الكترونيكي و يا كاغذي در سربرگ رسمي خود كه به تأييد دارندگان امضاي مجاز رسيده باشد، به سازمان ارسال و هم زمان به طرقي كه سازمان تعيين مي كند جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده ۳ : سيستم هاي مالي و كنترل داخلي ناشر و همچنين مفاد و نحوه تنظيم گزارش هاي موضوع اين دستورالعمل، بايد مطابق مقررات باشد.

ماده ۴ : موارد، ضرورت ها و روش هاي افشاء كه در اين دستورالعمل تأكيد شده است، حداقل الزامات در زمينه افشاء اطلاعات مي باشد. تعيين و تشخيص ساير اطلاعاتي كه مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهده ناشر است.

ماده ۵ : اطلاعات افشا شده از سوي ناشر بايد قابل اتكا، به موقع و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي كه اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي شود، افشا شود. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق و تا حد امكان بصورت كمّي ارائه شود.

ماده ۶ : ارائه اطلاعات به تحليل گران، روزنامه نگاران، سهامداران و سايرين نبايد به صورت فردي و يا انتخابي باشد، مگر اينكه اطلاعات مزبور قبلاً با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشاء شده باشد.

فصل سوم : موارد افشاء

بخش اول : گزارش ها و صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي

ماده ۷ : ناشر بورسي مكلف است گزارش ها و صورت هاي مالي زير را مطابق استانداردهاي ملي و يا فرم هايي كه توسط سازمان ارائه مي شود، ظرف مهلت هاي مقرر تهيه و افشا نمايد:

۱ - صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي.

۲ - گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

۳ - اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسي نشده، حداكثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.

۴ - صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه حسابرسي شده حداكثر ۶۰ روز بعد از پايان دوره ۶ ماهه و در مورد شركت هايي كه ملزم به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هستند، حداكثر ۷۵ روز پس از پايان دوره ۶ ماهه.

۵ - صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداكثر ۶۰ روز پس از پايان سال مالي و در مورد شركت هايي كه ملزم به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هستند حداكثر ۹۰ روز پس از پايان سال مالي.

۶ - برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملكرد سالانه شركت اصلي و تلفيقي گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداكثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.

۷ - پيش بيني عملكرد سالانه شركت اصلي و تلفيقي گروه، بر اساس عملكرد واقعي۳، ۶ و ۹ ماهه حداكثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش بيني براساس عملكرد واقعي ۶ ماهه حداكثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.

۸ - پيش بيني عملكرد حسابرسي شده در ساير مواردي كه منجر به تغيير با اهميت در پيش بيني عملكرد مي گردد، حداكثر ۲۰ روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسي نشده توسط ناشر.

۹ - اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ در پايان هر ماه حداكثر ۱۰ روز پس از پايان ماه.

۱۰ - اطلاعات و صورت هاي مالي شركت هاي تحت كنترل:
۱-۱۰- صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي.
۲-۱۰- صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل، مطابق مهلت هاي مقرر در بند ۴ اين ماده. در مورد شركت هاي تحت كنترلي كه ثبت شده نزد سازمان نيستند، به درخواست ناشر و در صورت تأييد سازمان، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي نشده كفايت مي كند.
۳-۱۰- اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي شركت هاي تحت كنترلي كه فعاليت اصلي آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد، در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، حداكثر ۳۰ روز پس از پايان دوره سه ماهه.

تبصره ۱ : ناشران غيربورسي فقط موظف به تهيه و افشاي اطلاعات مورد نظر در بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۴ اين ماده مي باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.

تبصره ۲ : ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشاي اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اين ماده مي باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.

تبصره ۳ : شركت هاي واسطه گري مالي كه عمدتاً به خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازند (با كد صنعت ۶۵-۹۹ مطابق استاندارد ISIC) از افشاي اطلاعات مورد نظر در بند ۷ اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره ۴ : زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند ۹ اين ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پايان هر دوره سه ماهه مي باشد.

تبصره ۵ : در صورتيكه گزارش ها و صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي موضوع اين ماده قبل از مهلت مقرر در اين ماده تهيه شده باشند، بايد فوراً توسط ناشر افشا گردد.

تبصره ۶ : حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش ها و صورت هاي مالي توسط ناشر، حداكثر ظرف مهلت هاي مقرر در اين دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمايند.

بخش دوم : مجامع عمومي

ماده ۸ : ناشر موظف است زمان، تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه مجامع عمومي را در روزنامه هاي كثيرالانتشار و سايت اينترنتي خود درج و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع افشا نمايد. دستور جلسه مجامع عمومي بايد صريح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيئت مديره، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، تقسيم سود و اندوخته ها و تغيير موضوع فعاليت، بايد مشخصاً در دستور جلسه قيد شود و قابل طرح در بخش"ساير موارد"نمي باشد.

ماده ۹ : ناشر موظف است علاوه بر افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي خود، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري مجامع عمومي، متني از صورت جلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع را افشا نمايد.

ماده ۱۰ : ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومي را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها ارائه و نسخه اي از آن را حداكثر ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نمايد.

ماده ۱۱ : در صورتي كه افزايش سرمايه در اختيار هيئت مديره بوده و دستور جلسه هيئت مديره تصويب اجراي افزايش سرمايه باشد، ناشر موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه هيئت مديره، مراتب را افشا و علاوه بر افشاي فوري تصميمات اتخاذ شده، حداكثر ظرف ۳ روز كاري پس از برگزاري جلسه هيئت مديره، متن صورت جلسه مورد تاييد اعضاي هيات مديره را افشا نمايد.

ماده ۱۲ : ناشر موظف است جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره را قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي افشا نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي سود نقدي بيشتري را نسبت به پيشنهاد هيئت مديره تصويب نمايد، جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي مي بايست متناسب با آن اصلاح و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از تاريخ مجمع افشا گردد.

بخش سوم : اطلاعات مهم

ماده ۱۳ : ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات مهم مي باشد. برخي از مصاديق اطلاعات مهم به شرح زير است:

الف -) رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد ناشر از قبيل:
تعليق يا توقف تمام يا بخشي از فعاليت ناشر.
تغيير در نوع فعاليت اصلي ناشر.
تحصيل يا واگذاري سهام ساير شركت ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، كه تأثير بااهميتي بر وضعيت عملكرد جاري يا آتي ناشر داشته باشد.
برگزاري يا مشاركت در مناقصه ها و مزايده هاي بااهميت و نتيجه آن.
تغيير در روش يا رويه حسابداري به همراه دلايل و آثار مالي ناشي از آن.
تغيير در تركيب اعضاء هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل ناشر.
انعقاد، انحلال يا هرگونه تغييرات اساسي قراردادهاي مهم.
دعاوي مهم مطروحه له يا عليه ناشر، ورود در دعاوي مهم يا جلب دعاوي مهم يا ارجاع اختلافات مهم به داوري و نيز اعلام نتيجه آراي قطعي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر و نيز اعمال و وقايع مهم حقوقي كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.
كشف ذخاير و منابع طبيعي يا كشف منابع قابل توجه توسط شركت هاي تأمين كننده مواد اوليه ناشر.
توليد محصولات جديد، ارائه خدمات جديد، دستيابي به منابع اوليه، فناوري، بازار فروش يا مشتريان جديد.
تأييد، تعليق يا لغو مجوز فعاليت و امتياز تجاري و انتقال، تحصيل، تغيير يا ابطال اسم يا علامت تجاري.
مشخصات طرح هاي سرمايه گذاري و هرگونه تغيير با اهميت در آن.
توقف فعاليت مشتريان يا عرضه كنندگان عمده ناشر يا تغيير مشتريان يا عرضه كنندگان عمده ناشر.
عدم توانايي در اجراي تعهدات و قراردادهاي ناشر، اعلام ورشكستگي ناشر يا شركت مادر آن.
اعلام ميزان سپرده بابت خسارات احتمالي طرح دعاوي يا جلوگيري از اجراي احكام.
تصميمات مجامع عمومي ناشر.

ب -) تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع مالي ناشر از قبيل:
افزايش يا كاهش سرمايه ناشر يا شركت هاي تحت كنترل.
انتشار اوراق بهادار جديد.
تغيير در سياست تقسيم سود ناشر.
عوامل تأثيرگذار در ساير اجزاء ساختار سرمايه از قبيل قراردادهاي ليزينگ، تضمين يا ارائه ضمانت نامه هاي بانكي بااهميت و تأمين مالي خارج از ترازنامه.
استقراض يا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقايسه با گردش عمليات مالي ناشر.

ج -) تغيير در ساختار مالكيت ناشر از قبيل:
تغيير عمده در ساختار مالكيت ناشر به نحوي كه كنترل شركت تغيير يابد.
تغيير در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصيل و تركيب.

د - ساير اطلاعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران از قبيل:
انتقال يا واگذاري ماشين آلات و تجهيزات به منظور تغيير ساختار ناشر.
خريد يا فروش بااهميت دارايي هاي ناشر.
توثيق يا فك رهن بخش قابل توجهي از دارايي هاي ناشر.
ايجاد يا منتفي شدن بدهي هاي احتمالي با اهميت.
تغيير بااهميت در پيش بيني عملكرد ناشر يا برنامه هاي آتي مديريت، به همراه دلايل مربوطه.
افزايش يا كاهش بااهميت درآمدها و هزينه هاي ناشر در آينده قابل پيش بيني به همراه دلايل مربوطه.
ورود خسارت بااهميت ناشي از رويدادهاي طبيعي (آتش سوزي، سيل، زلزله و. ) يا ورود خسارت به واسطه انجام فعاليت هاي عملياتي و غيرعملياتي ناشر.
تعديلات سنواتي بااهميت.
درخواست براي خروج از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس و دلايل آن.
هرگونه رويداد و يا تغيير در شركت هاي تحت كنترل كه اثر با اهميتي بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد شركت مادر (اصلي) دارد.

تبصره ناشر موظف است تغيير بااهميت در پيش بيني عملكرد شركت يا برنامه هاي آتي مديريت را به همراه دلايل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم هاي تعيين شده حداكثر ظرف ۲ روز كاري بعد به سازمان ارائه نمايد.

ماده ۱۴ : در صورت انتشار شايعه يا گزارشي كه حاوي اطلاعات خلاف واقع و يا گمراه كننده و يا مستندات جعلي باشد، ناشر مكلف است، بلافاصله اطلاعات و توضيحات كافي در خصوص شايعه يا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و براي اطلاع عموم افشا نمايد.

ماده ۱۵ : ناشر مي تواند در موارد زير، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخير (پس از رفع محدوديت هاي ذيل) افشا نمايد:
الف) افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع بااهميت براي ناشر شود.
ب) ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
ج) افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت هاي رقيب فراهم كند.
د موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد.

تبصره ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هر يك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد.

ماده ۱۶ : در صورتي كه تأخير در افشاي اطلاعات موضوع ماده ۱۵ منجر به اشاعه اطلاعات مزبور يا داد و ستد متكي به اطلاعات نهاني يا فعاليت نامتعارف بازار شود، ناشر مكلف به افشاي فوري آن اطلاعات است.

ماده ۱۷ : به منظور جلوگيري از انتشار اطلاعات افشاء نشده موضوع ماده ۱۶، ناشر ملزم به رعايت موارد زير است:
الف) دسترسي به اطلاعات مزبور محدود به مديران و كاركنان ذيصلاح ناشر باشد و اين اطلاعات صرفاً در رابطه با وظايف و مسئوليت اشخاص در اختيار آنها قرار گيرد.
ب در صورتي كه افشای اطلاعات در بازار اولیه لازم باشد اطلاعات مزبور در اختيار كاركنان، وكلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالي ناشر يا ساير اشخاص ذيصلاح قرار گيرد، نهاني بودن اين اطلاعات و ممنوعيت استفاده شخصي از آن در دادوستد متكي به اطلاعات نهاني به آنها تأكيد شود.

تبصره اشخاص مذكور در اين ماده جزء مصاديق اشخاص دارنده اطلاعات نهاني موضوع تبصره (۱) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ محسوب مي شوند.

ماده ۱۸ : كليه ناشران موضوع اين دستورالعمل موظفند ساير اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمايند.

ماده ۱۹ : سازمان مي تواند مكاتبات فيمابين خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع، به عموم اعلام نمايد.

ماده ۲۰ : در صورت عدم رعايت هر يك از مواد اين دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و مقررات انضباطي مربوطه پيگيري مي گردد.

ماده ۲۱ : اين دستورالعمل يك ماه پس از تصويب هيئت مديره سازمان لازم الاجرا مي باشد.

افشای اطلاعات در بورس ; 0 تا 100 افشای اطلاعات گروه الف و ب

افشای اطلاعات در بورس ; 0 تا 100 افشای اطلاعات گروه الف و ب

افشای اطلاعات گروه الف و ب در بازار بورس واوراق بهادار یعنی چه و معنای دقیق این موضوع چیست ؟ با در نظر گرفتن سامانه سایت کدال و همین طور اطلاعیه ها و بسته شدن هر روزه‌ی سهام‌های گوناگون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بر آن شدیم تا مباحث اصلی و ویژه و همچنین معنای افشای اطلاعات گروه الف و ب در بازار بورس و اوراق بهادار کشور را در این مقاله بصورت کاملاً تخصصی و ویژه توسط تیم صدای بورس، به طور کامل و جامع برای مخاطبین این وبسایت شرح دهیم.

موارد بسیار زیاد و متعدد دیگری هم وجود دارد که افشای اطلاعات آن‌ها بسیار بسیار ضروری است. با در نظر گرفتن به این ضرورت، اطلاعات بایستی طبقه بندی و دسته بندی مختلفی و متمایزی داشته باشد تا به راحتی و آسانی هرچه تمام‌تر بتوان گروه و یا درجه‌ی اهمیتی که از آن برخوردارند را تشخیص داد .

به همین خاطر طبق این طبقه بندی‌هایی که صورت پذیرفته دو گروه اصلی و عمده اطلاعات در بازار سهام ما وجود دارد، ولی ابتدا قسط داریم تا در ادامه به این سوال اصلی می‌پردازیم که افشای اطلاعات گروه ب و الف در بورس یعنی چه و معنای آن چیست ؟ و سه پس به بررسی جواب این سوال برسیم. پس با ما همراه باشید.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب در بورس، به چه معناست ؟

افشای اطلاعات با اهمیت یکی از ویژه‌ترین و مهمترین نکات بارز در بازار بورس و سهام است که در اغلب موارد عمدتا در دو طبقه بندی یا گروه ارائه می شوند. گروه نخست را اطلاعات گروه الف می‌گویند و گروه دوم را اطلاعات گروه ب نام نهادند. اطلاعات در بازار سهام از مهمترین و ویژه‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر روی ارزش و قیمت بازار سهم است. همه روزه اغلب اتفاقات بسیار جدیدی در شرکت ها اتفاق می‌افتد و میزان تاثیر این اتفاقات و رویدادها می تواند با یکدیگر بسیار متفاوت باشد. افشای الف چیست؟

افشای اطلاعات گروه الف

مثلا احتمال دارد که انبار یک شرکت آتش بگیرد و باعث ایجاد خسارت بزرگی شود، همه ی سهامدارن فعال در بازار بورس باید سریعا از این قبیل اطلاعات موجود در بازار با خبر شوند. یا اینکه احتمال دارد یک شرکت سهامی قراردادی بسیار سود ده و از نظر اقتصادی حایز اهمیت منعقد کند. این اطلاعات هم باید به سرعت بین سهامداران منتشر شود و در دسترس کلیه سهامدارن بازار قرار بگیرد. موارد بسیار زیاد و متعدد این چنینی دیگری هم وجود دارد که افشای اطلاعات آنها برای سهامداران ضروری است.

با در نظر گرفتن این ضرورت، اطلاعات می‌بایستی طبقه بندی و گروه بندی مختلفی داشته باشد تا به راحتی و آسانی بتوان تا گروه، دسته یا درجه ی اهمیت آن را به نوعی تشخیص داد. بر اساس این طبقه بندی ها اغلب دو گروه اصلی در اطلاعات بازار سهام برای کلیه سهامداران وجود دارد.

اطلاعات با اهمیت گروه (الف) شامل : افشای الف در بورس

 • - تعلیق یا توقف بخشی یا تمام از فعالیت شرکت
 • - شروع مجدد فعالیت تعلیق یا متوقف شده
 • - بهره برداری از پروژه ها و طرح های جدید
 • - اعلام ورشکستگی یا اعسار شرکت
 • - نتایج برگزاری مزایده یا مناقصه
 • - نتایج شرکت در مزایده یا مناقصه
 • - انعقاد، تغییرات اساسی یا فسخ در قراردادهای مهم
 • - کشف ذخایر یا منابع قابل توجه
 • - هر نوع تجزیه، ترکیب، اکتساب و ادغام
 • - نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • - تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
 1. مبلغ خرید چیزی بیش از 5 درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال گذشته باشد.
 2. ناشر چیزی بیشتر از 5 درصد سهام شرکت (فرابورسی یا بورسی) دیگر را به صورت کامل خریداری نماید.
 • - واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد زیر:
 1. مبلغ واگذاری چیزی بیشتر از 5 درصد دارایی‌های موجود شرکت در صورت‌های مالی سال گذشته باشد.
 2. ناشر چیزی بیش از 5 درصد سهام یک شرکت (چه بورسی چه فرابورسی) دیگر را به صورت کامل واگذار کند.
 • - تغییرات ویژه و مهم در نوع عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • - تغییر سهامدار عمده شرکت
 • - اعلام وقوع برخی از حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده
 • - تعدیلات سنواتی
 • - تهیه درخواست خروج برای برخی از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس مربوطه
 • - خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • - تأثیرات عمده و مهم و با اهمیت ناشی از رخ دادن برخی از تغییرات ارزی (نظیر افت و صعود قیمت ارز)
 • - پرداخت یا دریافت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی برای مبالغی که بیشتر از 5 درصد سرمایه کل شرکت باشد
 • - انتقال یا پذیرش اوراق در بازارهای بین المللی و جهانی
 • - برگشت چیزی بیشتر از 5 درصد از محصولات شرکت بر طبق مبلغ فروش آخرین سال مالی
 • - دریافت مجوز برای تغییر چیزی بیشتر از 10 درصد در خرید مواد اولیه یا قیمت فروش محصولات
 • - تغییر در برآوردهای حسابداری

اطلاعات با اهمیت گروه (ب) شامل :

 • - برگزاری مزایده یا مناقصه
 • - شرکت در مزایده یا مناقصه
 • - افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون معاملات یا تجارت با سایر اشخاص وابسته
 • - اتمام تعهدات قبلی یا پذیرش تعهدات جدید
 • - دعاوی مهم و حایز اهمیت مطروحه له یا علیه شرکت
 • - تغییرات در فروش محصولات یا ترکیب تولید
 • - تغییر وضعیت عرضه‌کنندگان یا مشتریان عمده در شرکت
 • - برنامه انتشار اوراق بدهی
 • - پیشنهاد تغییر سیاست تقسیم سود یا پرداخت سود سهام
 • - فک رهن یا توثیق دارایی‌ها
 • - منتفی شدن یا ایجاد بدهی احتمالی
 • - تغییر حسابرس
 • - تصمیم هیئت مدیره برای فروش سهام یا بازخرید سهم خزانه
 • - مسدود کردن، توثیق، فک رهن یا آزادسازی سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که در اصل عضو هیئت مدیره است
 • - سایر موارد

افشای اطلاعات گروه ب

بر این منوال اگر اگر سهم شما در طول یک سال از زمان خرید تا زمانی که سهامدار آن شرکت به حساب می‌آیید، با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف یا ب متوقف شد و سپس بعد از سپری شد مدت زمانی پس از بازگشایی نماد، شاهد افت شدید قیمت با وجود برخی از تغییرات مهم و محسوس در روند سود آوری شرکت و تولید و کاهش زیان بودید، این موضوع بسیار مهم را بدانید که بازیگردان سهام مورد نظر و خریداری شده شما، قصد بازی کردن با اعصاب و همچنین روند سهم را دارد و به عبارتی فنر سهم فشرده می شود تا هنگامیکه در میان مدت، شاهد رها شدن این فنر و همچنین رشد قیمتی سهم خریداری شده باشیم.

و در آخر.

تکنیکال، بر این نکته بسیار مهم معتقد است که همه چیز در باره قیمت از پیش لحاظ شده است. تغییرات بنیادی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، آرام آرام و با مرور زمان به نمایش در می آید و به احتمال زیاد اگر رشد قیمتی در سهم خریداری شده شرکتی رخ دهد و تکنیکال، پیش از وقوع قبلا آن را پیش بینی کرده باشد، اثرات بنیادی را آرام آرام و به صورت مستمر متوجه می شویم. اگر درباره تحلیل های بازار بورس به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه ی مقاله "انواع تحلیل تکنیکال" را به شما پیشنهاد می کنیم.

لذا به این دلیل که از پشت صحنه های این قبیل موارد اغلب بی اطلاعیم و افشای اطلاعات با اهمیت، بخشی از پرده های ناپیدا و غیر ملموس را برای ما روشن و عیان می کند، لذا بایستی به یک استراتژی شخصی و علمی، پایبند بوده و بی‌راهه گول کد به کد حقیقی و حقوقی و همچنین تغییر موقت روند قیمتی سهم را در این موارد نخوریم. در مقاله "کد به کد کردن در بورس" درباره انواع کد به کد و نکات آن به صورت کامل توضیح داده شده است.

به همین خاطر در بازار بورس و اوراق بهادار، همیشه و همیشه مهم تر از پول شما که در بازار به صورت جدی سرمایه گذاری کرده‌اید، استراتژی شخصی و متکی به دانش و صبر شما است.

همه چیز در مورد افشای اطلاعات با اهمیت در بورس!

در بازار سرمایه هر روز شاهد توقف برخی نمادها به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت هستیم. اصطلاح افشا در مفهوم گسترده خود به معنای ارائه اطلاعات است. در نهادهای مالی این عبارت به‌ صورت محدودتر و به منظور انتشار اطلاعات مالی یک شرکت (معمولاً در قالب گزارش‌های سالانه) استفاده می شود. این مفهوم گاهی هم محدود به ارائه اطلاعاتی است که در صورت‌های مالی شرکت نیامده است.
افشای اطلاعات با اهمیت در بورس به دو دسته افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و گروه ب تقسیم می شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس، موظفند اطلاعات با اهمیت را در اختیار سهامداران قرار دهند.

افشای اطلاعات با اهمیت در بورس چیست؟

در شرکت های پذیرفته شده در بورس، تقریباً هر روز اتفاقاتی (مانند: توقف/تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت،دعاوی مهم علیه شرکت،اعلام ورشکستگی از جانب شرکت،اعلام وقوع حوادث غیرمترقبه،تغییر حسابرس و . ) رخ می دهد. اطلاعات مهم مربوط به این اتفاقات توسط شرکتها در سامانه کدال منتشر می شود. به انتشار اطلاعات با اهمیت شرکت های بورسی در سامانه کدال، گزارش افشای اطلاعات با اهمیت می گویند. علت افشای اطلاعات مهم شرکت ها به صورت رسمی، کمک به سرمایه گذاران در خصوص خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.

اطلاعات با اهمیت شرکت های بورسی با در نظر گرفتن درجه اهمیت به دو گروه الف و ب تقسیم می شوند. اطلاعات مهم یک شرکت بر قیمت سهام آن تاثیر مستقیم دارد، بنابراین باید سریع و بروز در اختیار سهامداران قرار گیرند.

اطلاعات با اهمیت در بورس

بطور کلی اطلاعات مربوط به رویدادهای شرکت یا تصمیمات ناشر در زمره اطلاعات با اهمیت قرار می گیرند. این اطلاعات بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران (در معامله اوراق) تأثیر می گذارند. در واقع، اطلاعاتی با اهمیت محسوب می شوند که آگاهی از آنها ممکن است منجر به افزایش تقاضا یا عرضه سهام شود و قیمت سهم را دگرگون سازد.

ناشر مطابق با ضوابط دستورالعمل سازمان بورس، ملزم به افشای این اطلاعات می باشد. همچنین ناشر موظف به شفاف سازی درباره شایعات مربوط به شرکت است. همانطور که اشاره کردیم، اطلاعات شرکت ها با توجه به میزان اهمیت به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. اطلاعات با اهمیت گروه الف
 2. اطلاعات با اهمیت گروه ب

اطلاعات با اهمیت گروه الف

افشای اطلاعات با اهمیت الف می تواند به صورت کوتاه مدت، قیمت سهام یک شرکت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، اما در بلندمدت چندان تأثیرگذار نخواهد بود. مهم ترین اطلاعاتی که در زمره اطلاعات با اهمیت گروه الف قرار می گیرند، عبارتند از:

 • توقف/تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیتی که متوقف یا تعلیق شده
 • بهره برداری از طرح های جدید
 • اعلام ورشکستگی از جانب شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف منابع مالی قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب در شرکت
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • واگذاری سهام شرکت دیگر (در صورتی که مبلغ واگذاری بیش از 5% دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد یا ناشر بیش از 5% سهام شرکت دیگر را واگذار نماید)
 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه
 • تغییر در سهامداران عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیرمترقبه (شامل خسارات ناشی از عوامل طبیعی مانند: سیل، زلزله یا عوامل غیر طبیعی مانند: آتش سوزی و. )
 • تعدیلات سنواتی
 • درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت دلار)
 • دریافت یا پرداخت بیشتر از 5% سرمایه شرکت برای کمک‌های نقدی یا غیرنقدی
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از افشای اطلاعات در بازار اولیه افشای اطلاعات در بازار اولیه 5% از محصولات شرکت براساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10% در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
 • تغییر در برآوردهای حسابداری یا به عبارتی، هرگونه تغییر یا اصلاح در گزارشهای حسابداری

وضعیت نماد در افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

پس از انتشار اطلاعات با اهمیت درجه الف توسط یک شرکت، نماد آن در تابلو معاملات به وضعیت ممنوع/متوقف درمی‌آید. به این معنی که معاملات آن نماد متوقف و مجدداً در جلسه معاملاتی بعد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود. ممکن است سهم، نوسان قیمتی بالاتر از حد معمول را در روز بازگشایی داشته باشد.

بطور مثال ممکن است نماد A که به خاطر افشا اطلاعات الف بسته شده است هنگام بازگشایی حتی با نوسان (مثبت|منفی) 50 درصد باز شود.

تبصره های بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

در خصوص مدت توقف نماد، تبصره هایی نیز وجود دارد. تقریباً در اکثر مواقع شاهد این هستیم که سهم بیشتر از یک روز متوقف می ماند. به عنوان مثال، در صورتی که ناظر بازار افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف را مبهم بداند یا ضوابط قانون در آن رعایت نشده باشد، سازمان بورس و اوراق بهادار پیامی در خصوص شفاف سازی دلایل توقف نماد منتشر می کند. علاوه بر این، سازمان به منظور اصلاح اطلاعات، می تواند تا دو روز کاری نماد را متوقف کند. چنانچه پس از این مدت نیز اطلاعات اصلاح نشود، سازمان عدم پاسخگویی ناشر را به صورت عمومی افشا و بازگشایی نماد را نیز اعلام می کند.

پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، سهم دو بار و طی دو جلسه معاملاتی متوالی به صورت حراج ناپیوسته می تواند بازگشایی شود تا قیمت آن کشف شده و به تأیید ناظر برسد. در روز دوم حراج در صورت عدم تایید قیمت توسط ناظر ، معاملات سهم با دامنه نوسان محدود (5%) و براساس قیمت پایانی در آخرین روز معاملاتی نماد، ادامه خواهد یافت.

سازوکار حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس

حراج پیوسته : معاملات عادی و معاملاتی است که در هر روز معاملاتی و در ساعات معاملات صورت می گیرد. به بیان ساده، حراج پیوسته شامل همان انجام معاملات در مرحله گشایش بازار (از ساعت 9 الی 12:30 دقیقه) می باشد. در سازوکار حراج پیوسته به محض این که قیمت خریدار با فروشنده یکسان باشد، معامله صورت می گیرد.

حراج ناپیوسته : در حراج ناپیوسته، در بازه زمانی مشخص (بطور معمول، مرحله پیش گشایش بازار که در حال حاضر 8:45 دقیقه الی 9 می باشد) نماد به وضعیت مجاز/محفوظ درمی‌آید. معامله ‌ای صورت نمی‌گیرد، اما سفارش خرید و فروش خود را می توانید بر روی سامانه معاملاتی ثبت کنید. با توجه به حجم سفارشات، قیمت تغییر می کند تا در پایان بازه زمانی مذکور، قیمت نهایی کشف شده و معامله انجام شود.

حراج ناپیوسته در بورس به دلایل مختلفی انجام می شود. یکی از آنها زمانی است که اطلاعات با اهمیت گروه الف یا ب شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا شود. نقش حراج ناپیوسته در افشای اطلاعات در جدول زیر آمده است:

گروه الفگروه ببازگشایی نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسانبازگشایی نماد با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان

اطلاعات با اهمیت گروه ب

اطلاعاتی که بر عملکرد شرکت مؤثرند، اما از درجه اهمیت کمتری نسبت به گروه الف برخوردارند، در دسته اطلاعات با اهمیت گروه ب قرار می گیرند. اطلاعات با اهمیت گروه الف، به صورت مستقیم بر قیمت سهام شرکت تأثیر می گذارند، در صورتی که اطلاعات گروه ب اینگونه نیستند. مهم ترین اطلاعات با اهمیت گروه ب شامل موارد زیر می باشند:

 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌ کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • تغییر سیاست تقسیم سود
 • فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیأت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده (که عضو هیأت مدیره است)

وضعیت نماد در افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

پس از افشای اطلاعات یک شرکت با درجه اهمیت ب نیز معاملات نماد در بازار متوقف خواهد شد. سپس، نماد با محدودیت دامنه نوسان در همان روز یا حداکثر روز معاملاتی بعد بازگشایی می شود.

بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات گروه ب

بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات ب با جزئیاتی همراه است که شامل موارد زیر می باشند:

افشای اطلاعات، 90 دقیقه قبل از پایان جلسه معاملاتیافشای اطلاعات در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتیافشای اطلاعات در ساعت خارج از جلسه معاملاتینماد به مدت 60 دقیقه به صورت خودکار متوقف و در همان روز بازگشایی خواهد شد.نماد به صورت خودکار متوقف و در روز معاملاتی بعد مجدداً بازگشایی خواهد شد.نماد معاملاتی در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد.

در بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در ابتدا نماد به صورت حراج ناپیوسته و در دامنه محدود 5% به جهت کشف قیمت بازگشایی می شود. پس از کشف قیمت در حراج اولیه، سهم ممنوع شده و مجدداً با دامنه نوسان 5% جدید، بازگشایی خواهد شد.

ممکن است هنگام بازگشایی، ناظر سهم را تایید نکند، در اینصورت سهم با قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی و در دامنه 5% بازگشایی می شود.

گزارشات مربوط به افشای اطلاعات با اهمیت در بورس

گزارشهای افشای اطلاعات را می توانید در سایت کدال به نشانی www.codal.ir مشاهده کنید. کافیست در سامانه کدال، نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. این گزارشها تحت عنوان اطلاعیه های افشای اطلاعات با اهمیت در سایت درج می شوند. پس از ورود به سایت، سربرگ جستجوی اطلاعیه‌ها را انتخاب کنید. بعد از انتخاب نام نماد، در قسمت گروه اطلاعیه گزینه مربوط به افشا اطلاعات با اهمیت و شفاف‌سازی را از منو انتخاب کنید. در پایان روی دکمه جستجو کلیک کنید.

اطلاع رسانی توقف و بازگشایی نماد

ناظر بازار، مسئولیت اطلاع رسانی را بر عهده دارد. بطور کلی، سایر اطلاعیه‌های مهم در خصوص سهام به صورت روزانه و توسط ناظر به کلیه سهامداران ابلاغ می شود. البته این اطلاعیه ها شامل جزئیات نمی شوند. با مراجعه به سایت TSETMC می توان اطلاعیه ناظر بازار را مشاهده کرد. این اطلاعیه ها در قسمت پیام ناظر قابل مشاهده هستند.

اطلاعیه افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب نماد وپارس

نکاتی درباره افشای اطلاعات

ناشران به هنگام افشای اطلاعات ملزم به رعایت موارد زیر هستند:

 • اطلاعات باید درست مطابق با واقعیت،شفاف،بدور از اغراق و نقص باشند تا سرمایه گذاران را دچار سوء برداشت نکند.
 • ناشران حق تبلیغ و بازاریابی به واسطه افشای اطلاعات با اهمیت را ندارند.
 • مسئولیت تهیه و انتشار اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ناشر است.
 • ناشر اطلاعات با اهمیت را پیش از انتشار در سامانه رسمی می بایست از طرق مختلف اعم از مصاحبه‌ های خبری، وب ‌سایت‌های مرتبط با ناشر،فضای مجازی یا هرگونه رسانه دیگر،اطلاع رسانی کند.
 • وظیفه شفاف سازی شایعات و اخبار کذب بر عهده ناشر است. در این شرایط، ناشر موظف است بلافاصله نسبت به ارائه توضیحات لازم اقدام نماید. چنانچه شفاف سازی از جانب ناشر انجام نگیرد، سازمان این کوتاهی او را افشا خواهد کرد.
 • اطلاعاتی که ناشر منتشر می کند باید قابل استناد و بدون جانبداری باشد. اطلاعاتی که اثر منفی بر سهام شرکت می گذارند هم باید با همان دقت و سرعت اطلاعات با تأثیر مثبت منتشر شوند.

تخطی از این ماده ها مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد. اطلاعات با اهمیت قبل از انتشار رسمی محرمانه بشمار می روند. مسئولیت جلوگیری از افشای این اطلاعات به صورت غیر رسمی بر عهده دارندگان اطلاعات نهانی است. تخطی از این ماده مشمول ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است.

روند سهام پس از افشای اطلاعات الف

این باور غلط بین عموم ایجاد شده است که پس از افشای اطلاعات الف سهم روند مثبت خواهد افشای اطلاعات در بازار اولیه داشت. تجربه نشان داده است که سهامی نیز وجود داشته اند که پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف وضعیت خوبی نداشته‌ اند. با توجه به شرایط بازار گاهی ممکن است قیمت سهام در بازگشایی حتی بیش از 20 درصد ریزش کند. چنین اتفاقاتی نشانگر وجود بازیگر در سهام و یا دستکاری قیمتی می باشد.

افشای اطلاعات الف به منظور کنترل حرکت سهام

در ماه‌های اخیر(تقریبا اواخر شهریور الی آبان 99) بازار ریزش و اصلاح قابل توجهی داشته است. برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که افشای اطلاعات گروه الف در شرایط ریزش بازار، با اهداف خاصی صورت می گیرد.

توضیح: پس از افشای اطلاعات الف نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود. در زمان اصلاح بازار بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان موجب می‌شود سهم اصلاح خود را زودتر انجام دهد. در نتیجه سریع ‌تر به روند متعادل و دور از هیجان برمی گردد.

افشای اطلاعات بااهمیت در یک نماد در آستانه «عرضه اولیه»

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین طی مصاحبه ای با خبرنگاران از احتمال عرضه اولیه سهام این شرکت در چهارشنبه هفته جاری گفت. نماد سیتا امروز دست به افشای اطلاعات بااهمیت از نوع گروه ب زد.

به گزارش بورس تابناک، در مورخه 4 تیرماه سال جاری بود که طی اطلاعیه ای شرکت سرمایه­ گذاری سیمان تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید. در این اطلاعیه آمده بود:

"با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 13/02/1399 با پذیرش سهام شرکت سرمایه ­گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 04/04/1399 شرکت سرمایه­ گذاری سیمان تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﺨﺶ "سیمان، آهک و گچ"، گروه و طبقه "تولید سیمان، آهک و گچ" با کد صنعت «5394» و نماد "سیتا، CITA " در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد".

سیتا نماد بورسی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

روز گذشته مورخه 7 تیرماه سال جاری رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین طی مصاحبه ای با خبرنگاران گفت: این هلدینگ تابعه شستا و دارای سرمایه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه های سیمان، عمران، ساختمان و حمل و نقل فعال بوده و چهارشنبه این هفته به جای عرضه اولیه ۱۰ درصدی با ۱۶ درصد (شامل ۱.۶۵ میلیارد سهم ) وارد بورس خواهد شد.

بنابراین با توجه به مصاحبه جمارانیان، این احتمال وجود دارد که سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد سیتا به عنوان هفتمین نماد در سال جاری، عرضه اولیه شود.

در روز جاری مورخه 8 تیرماه 1399، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین دست به افشای اطلاعات بااهمیت از نوع گروه ب زد و این افشا بر روی سایت کدال قرار گرفت. موضوع این افشای اطلاعات، شفاف سازی تعهد سهامدار عمده در خصوص آثار مالی عنوان شده بود و در متن آن آمده بود:

"به استحضار می رساند پیرو نامه شماره 14/2/11444 مورخ 16 آذر ماه 1398 و نامه شماره 11/1/2204 مورخ 6 خرداد ماه 1399 ارسالی به مدیر محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران، سهامدار عمده این شرکت (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) کلیه آثار مالی ناشی از امور مالیاتی و بیمه ای را تعهد و تقبل نموده است".

شایان ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در تاریخ 12 خرداد 1378 تحت شماره 151394 با نام اولیه شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری صنایع سیمان تأمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌تجاری تهران به ثبت رسید. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 شهریور 1382 صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی خاص) به منظور سرمایه‌گذاری و راهبری واحدهای سیمانی و صنایع وابسته به آن و واحدهای معدنی، تغییر یافت.

محمدرضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی مصاحبه ای درباره این هلدینگ سیمان و ساختمان گفت: این هلدینگ به طور مستقیم و غیرمستقیم در ۴۵ شرکت سهام دارد که از این تعداد ۳۰ شرکت مدیریتی و ۱۵ شرکت غیرمدیریتی است و از این میان ۲۶ شرکت تابعه این هلدینگ بورسی و ۱۹ شرکت غیربورسی است. وی افزود: 30 درصد از ظرفیت تولید و فروش سیمان کشور در اختیار این هلدینگ است.

کتاب حقوق اوراق بهادار: قواعد حقوقی حاکم بر افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار

بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه های اقتصادی خود معمولا به یکی از این دو طریق عمل می کنند: گاه با مراجعه به بانک ها و اخذ وام از بانک های تجاری سرمایه لازم را فراهم می کنند و گاه مبادرت به انتشار اوراق بهادار می کنند. مع ذلک تفاوت قابل توجهی بین این دو روش وجود دارد: شخصی که سرمایه اش را از طریق دریافت وام از بانک تأمین می کند، دینی در برابر بانک می یابد، اما برای بانک حقی نسبت به شخص مزبور و اموالش ایجاد نمی شود؛ درحالی که در مواردی که شخص حقوقی برای تأمین سرمایه، اوراق بهادار منتشر می کند؛ خریدار سهم نوعی حق عینی نسبت به اوراق بهادار به دست می آورد.

تنظیم قواعد مربوط به سرمایه گذاری در بازار سرمایه موضوع یکی از شاخه های حقوق است که از آن به عناوینی نظیر «حقوق بورس»، «حقوق بازار سرمایه»، «حقوق اوراق بهادار» یا «حقوق بازارهای مالی» یاد شده است. هرچند گفته شده این شاخه از حقوق محل تلاقی قواعد حقوق عمومی و خصوصی است اما فلسفه تأسیس آن حمایت از حقوق سرمایه گذاران بوده و از این رو در آن قواعد حقوق عمومی غلبه دارد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حقوق اوراق بهادار مطرح می شود و حتی برخی آن را «مظهر اصلی حقوق اوراق بهادار» خوانده اند، الزامات قانونی است که در ارتباط با افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار مطرح شده است. درواقع، غیرملموس بودن اوراق بهادار، و ارتباط تنگاتنگ ارزش آن با عملکرد شرکت، اوراق بهادار را از سایر اموال متمایز نموده است؛ به گونه ای که اطلاع از عملکرد شرکت برای سهام داران و تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران بدون وجود الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات میسر نخواهد بود. هدف اصلی این مقررات تضمین برقراری جریان مستمری از اطلاعات راجع به ناشر یا شرکت است. این جریان مستمر از زمان تشکیل شرکت آغاز شده و در طول حیات آن نیز ادامه می یابد. به عبارت دیگر، بر اساس این قواعد در بازار اولیه ناشران ملزم اند اطلاعات خاصی را از طریق بیانیه ثبت در دسترس عموم قرار دهند و در بازار ثانویه نیز شرکت ها ملزم اند کلیه ی اطلاعاتی را که ممکن است بر قیمت اوراق بهادار اثر بگذارد از طریق ارائه گزارش های دوره ای در دسترس سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت قرار دهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.