مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟


مناقصه در چه شرایطی لغو می شود؟

حسابداري

مناقصه چیست؟ به چه منظوربه اجرا گزارده می شود؟

تعریف مناقصه چیست؟ به چه منظوربه اجرا گزارده می شود؟

مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه ) که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می شود.

مناقصه گزار به چه کسی اطلاق می شود؟

مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است .

مناقصه گر به چه کسی اطلاق می شود؟

مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

طبقه بندی معاملات چیست و در چه نوع معامله ای نیاز به برگزاری مناقصه می باشد؟

معاملات به سه دسته تقسیم می شوند: الف- معاملات کوچک، ب- معاملات متوسط، ج- معاملات بزرگ

الف- معاملات کوچک: مبلغ آن کمتر از(۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) می باشد و توسط کارپرداز انجام می گیرد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی هستند که مبلغ آن از معاملات کوچک بیشتر و از ده برابر (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) آن کمتر باشد. (توسط کارپرداز و پس از اخذ حداقل سه فقره استعلام انجام می گردد.)

ج- معاملات بزرگ: معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر مبلغ معاملات کوچک بیشتر باشد (بیشتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) که جهت انجام آن نیاز به برگزاری مناقصه می باشد.

چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

- مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد، دراین مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

- مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، لازم به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند که پس از بررسی کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، مشهود می شود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین می گردد.

ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

- مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

- مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

فرآیند برگزاری مناقصات شامل چه مراحلی است؟

فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :

الف- تأمین منابع مالی از سوی مناقصه گزار

ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود)

ج- تهیه اسناد مناقصه

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

ه- فراخوان مناقصه

و- ارزیابی پیشنهادها

ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

روشهای انجام مناقصه چیست؟

مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

ج- در معاملات بزرگ، به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

- برگزاری مناقصه محدود

اسناد مناقصه شامل چه مواردی می شود؟

اسناد مناقصه شامل اجزای زیر است:

۱- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه)

۲- دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات

۳- برگ پیشنهاد مناقصه

۴- موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل عمومی و خصوصی

۵- نقشه ها و مشخصات فنی

۶- جدولها (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها

۷- فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)

۸- الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه

کاربرگ چیست؟

کاربرگ یا فرم، نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره است که در روی آن، فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.

اعضای کمیسیون مناقصه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

اعضای کمیسیون مناقصه عبارتند از:

۱- رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی

۲- ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد

۳- مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود

مفاد فراخوان مناقصه (آگهی مناقصه) شامل چه مواردی میشود؟

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد :

نام و نشانی مناقصه گزار

نوع ,كمیت و كیفیت كالا یا خدمات

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه

محل , زمان و مهلت دریافت اسناد , تحویل و گشایش پیشنهادها

مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن ( در صورتی كه تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد ) در مواردی كه فهرست بهای پایه وجود دارد , برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه میشود .

ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار كشوری یا استان مربوط منتشر گردد .

ج - مناقصه گزار میتواند علاوه بر موارد مذكور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبكه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید .

د - درصورتی كه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد,یااستفاده ازتسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد,بایدباكسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداكثر استفاده از توان فنی , مهندسی , تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یكی از روزناهه های كثیرالانتشار و حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه های انگلیسی زبان و داخل یك مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه , منتشر میشود

نامه دعوت به ارائه پیشنهاد حاوی چه مطالبی است؟

نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه) عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار " دعوت نامه" هم نامیده می شود. این نامه قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می گردد .

ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل چه مواردی است؟

ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل موارد زیر می باشد:

الف - در ارزیابی كیفی مناقصه گران , باید موارد زیر لحاظ شود :

- تضمین كیفیت خدمات و محصولات

- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

- داشتن پروانه كار یا گواهینامه های صلاحیت , در صورت لزوم

- توان مالی متقاضی برای انجام كار در صورت لزوم

ب - مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران به شرح زیر است :

- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

- تهیه اسناد ارزیابی

- دریافت , تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان

- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یك از مناقصه گران و رتبه بندی آنها

- اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به كارفرما و امتیازات و رتبه آنها ( تهیه لیست كوتاه )

- مستندسازی ارزیابی كیفی مناقصه گران

ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است با همكاری دستگاههای اجرایی حداكثر سه ماه پس از تصویب این مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ قانون آئین نامه اجرایی ا رزیابی كیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده كه بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به چه صورتی است؟

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به صورت زیر است:

الف - هیچ یك از شركت كنندگان در مناقصه , جز در مواردی كه در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد , نمی توانند بیش از یك پیشنهاد تسلیم كنند .

ب - شركت كنندگان در مناقصه , اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاكت های جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمین ( پاكت الف ) , پیشنهاد فنی بازرگانی ( پاكت ب ) و پیشنهاد قیمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند .

ج - مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شركت مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ كنندگان را پس از دریافت , ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاكت ها صیانت نماید .

د - هرگونه تسلیم , تحویل , اصلاح , جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و درمهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

مراحل گشایش پیشنهادها به چه شکلی است؟

پاسخ :گشایش پیشنهادها به صورت زیر است:

الف - پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده میشود .

ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :

۱- تهیه فهرست اسامی دریافت كنندگان اسناد , ( پیشنهاد دهندگان ) , حاضران و شركت كنندگان در جلسه

۲- بازكردن پاكت تضمین ( پاكت الف ) و كنترل آن

۳- بازكردن پاكت فنی بازرگانی

۴- بازكردن پیشنهاد قیمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و كنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یك مرحله ای

۵- تحویل پاكت های فنی بازرگانی به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

۶- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط كمیسیون مناقصه

۷- تحویل پاكت های قیمت و پاكت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع

ج - درصورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای , زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت , درجلسه گشایش پاكتها اعلام خواهد شد , این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . دراین صورت پاكتهای قیمت در یك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت میشود . در مناقصات یك مرحله ای , پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده ۲۰ این قانون , برنده مناقصه تعیین میشود .

د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است ازمناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

مناقصه در چه شرایطی تجدید می شود؟

مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

- پایان مدت اعتبار پیشنهادها

- رأی هیأت رسیدگی به شکایات

- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد

مناقصه در چه شرایطی لغو می شود؟

مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:

- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر درماهیت مناقصه گردد

- پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

- رأی هیأت رسیدگی به شکایات

- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

مراحل ترک تشریفات مناقصه چیست؟ و در چه مواردی ترک تشریفات صورت می گیرد؟

مراحل ترک تشریفات مناقصه به صورت زیر است:

الف- تهیه گزارش توجیهی ترک تشریفات مناقصه توسط واحد متقاضی و ذکر دلایل ترک تشریفات و صرفه و صلاح بودن موضوع در آن

ب- تأیید گزارش توجیهی توسط بالاترین مقام اجرائی دستگاه

ج- تشکیل جلسه کمیسیون ترک تشریفات و تنظیم صورتجلسه

ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مربوطه، میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه، با رعایت صرفه و صلاح دستگاه، ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد، برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

چگونه به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می شود؟

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

وظایف هیأت رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:

الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون

ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه

در موارد زیر رسیدگی به شکایات از سوی هیأت رسیدگی صورت نمی گیرد:

• معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

• ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

• اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

• شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه چیست؟

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه , معامله مورد نظر را انجام دهند :

الف - خرید اموال منقول , خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

ب - خرید , اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیات كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد .

ج - خرید اموال منقول و غیرمنقول , كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد .

د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور

هـ - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه , طراحی و یامدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و كارشناسی

آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط , موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران میرسد .

و - خدمات فرهنگی و هنری , آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور

ز - خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوام و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن كه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امكانپذیر نباشد , با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد ، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود .

ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور

مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

زمانی که سازمان ‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌ گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌ کنند، معامله می ‌نمایند، مناقصه صورت می گیرد.

مناقصه، فرایندی رقابتی است برای تأمین کیفیت مورد نظر بر طبق اسناد مناقصه است که در آن تعهدات موضوع معامله، به شخصی حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. در این مقاله از سایت موسسه ثبت شرکت فکر برتر به بیان مفهوم مناقصه و شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری خواهیم پرداخت.

معنی و مفهوم مناقصه

شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری: معنی مناقصه یعنی برای پذیرش و یا پیشنهاد رسمی یک پروژه مثل پیشنهاد خرید می باشد.

مناقصه معمولاً به فرایندی اطلاق می شود که طی آن دولت ها و مؤسسات مالی برای پروژه های بزرگی که باید در یک مهلت محدود ارائه شوند، مناقصه را انجام می دهند.

در حقیقت انجام معامله ها از جانب نهادهای دولتی، با نیت تامین شدن منفعت عامیانه صورت می پذیرد.

در مناقصه ها معمولاً مدیرعاملان شرکت های مختلف طی یک جلسه رسمی پیشنهادهای خود را جهت تامین کالا یا محصول و یا کیفیت آن ارائه می دهند مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ و در این بین آن فرد مناقصه گری که بهترین و کمترین قیمت را پیشنهاد دهد واگذار خواهد شد.

مناقصه چگونه صورت می گیرد؟

برای پروژه ها یا تدارکات، اکثر موسسات دارای یک فرآیند مناقصه کاملاً تعریف شده و همچنین فرآیندهایی هستند که بر افتتاح، ارزیابی و انتخاب نهایی فروشندگان نظارت می کنند. این قضیه تضمین می کند که روند انتخاب منصفانه و شفاف می باشد.

هنگامی که صحبت از پیشنهادات مناقصه برای تلاش برای گرفتن آن و بستن قرارداد می شود، شرایط پیشنهاد به وضوح فهرست شده است و شامل قیمت خرید، تعداد سهام درخواستی و مهلت برای پاسخ است.

درخواست مناقصه یک دعوت رسمی و ساختار یافته از تامین کنندگان برای ارائه پیشنهادات رقابتی برای تامین مواد خام، محصولات یا خدمات است. از آنجایی که این یک فرآیند عمومی و واضح است، قوانینی برای حاکمیت این فرآیند به منظور تضمین رقابت منصفانه بین مناقصه گران ایجاد شده است.

مناقصه باید بدون رشوه خواری و روابط خویشاوندی یا به اصطلاح پارتی بازی ممکن است صورت پذیرد. خدمات مناقصه برای مناقصه گران بالقوه در دسترس است و شامل طیف گسترده ای از مناقصات از منابع خصوصی و عمومی است. این خدمات شامل تهیه پیشنهادات مناسب و هماهنگی فرآیند برای اطمینان از رعایت مهلت‌ ها و اطمینان از رعایت قوانین قابل اجرا می‌ باشد.

معانی اصطلاحات مربوط به مناقصه

در این بخش به اصلاحات و واژگان مربوط به مناقصه برای درک بهتر آن می پردازیم.

 • مناقصه گزار: به نهاد یا سازمانی می گویند که عهده دار برپایی مناقصه می باشد. مناقصه گذار شامل ارگان های زیر است:

نیروهای سه گانه جمهوری اسلامی ایران که شامل دیوان سرا ها، ارگانها و شرکتها و اداره ها، اداره ها و موسسات غیر دولتی، موسسه های عمومی،شورای نگهبان قانون اساسی و ارگان های انقلاب اسلامی می باشد.

 • مناقصه گر: فردی حقیقی و یا حقوقی می باشد که مدارک مناقصه را اخذ کرده و جهت ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می نماید.
 • کمیته فنی بازرگانی: به انجمنی گویند با حداقل اعضای ۳ نفر کارشناس فنی بازرگانی شایسته که از جانب سرپرست مجاز انجمن مناقصه گزار برگزیده خواهد شد و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها و دیگر مسئولیت های تعیین شده در این قوانین را بر عهده خواهد گرفت.
 • ارزیابی کیفی مناقصه گران: این بخش شامل بررسی توانایی انجام پیمان های مناقصه گران که از جانب مناقصه گزار یا به شناختن وی توسط کمیته فنی بازرگانی صورت می گیرد.
 • ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: به مراحلی گویند که در آن ویژگی ها، معیارها، توانایی، دوام و دیگر مشخصات فنی بازرگانی می باشد و پیشنهادهای مناقصه گران ارزیابی شده و پیشنهادهای ارائه شده قابل قبول انتخاب می گردند.
 • ارزیابی مالی: به مراحلی گویند که در آن به مناسب ترین قیمت از بین کلیه پیشنهادهای ارائه شده که از جانب بخش فنی بازرگانی تایید شده، انتخاب می گردد.
 • ارزیابی شکلی: به روندی که از ارزیابی تکمیل بودن مدارک و امضای آن ها، بدون قید و شرط و واضح بودن پیشنهاد قیمت.
 • انحصار: انحصار به معنای منفرد بودن تقاضا کننده شرکت در دادوستد که به روش های زیر مشخص می گردد:
 • آگاهی هیئت وزیران برای محصولات و خدماتی که منحصر به دولت می باشد.
 • نشر آگهی عمومی و پذیرفتن فقط یک تقاضا کننده برای صورت گرفتن داد و ستد.
 • برنامه زمانی مناقصه: مدرکی است که در آن زمان و موعد برگزاری مرحله های گوناگون مناقصه، فرصت اعتبار پیشنهادها و موعد منعقد شدن قرارداد تعیین می گردد.

شرایط مناقصه شرکت پیمانکاری دارای رتبه

 • مناقصه گزار قادرست در هر موعد تا مدت مشخص شده در کاربرگ مناقصه، یا زمانی که در کاربرگ مناقصه فرصتی مشخص نشده، به مهلت یک هفته یا ۷ روز قبل از روز نهایی مشخص شده برای ارائه پیشنهادها، در جواب به توضیحات خواسته شده از جانب مناقصه گران یا شرکت های پیمانکاری که دارای رتبه پیمانکاری هستند و یا سایر دلایل و به مصلحت اندیشی خود، با صادر کردن پیوست هایی، در مدارک مناقصه تجدید نظر نماید و یا زمان ارائه باز شدن پیشنهادها را به تاخیر بیاندازد.
 • زمانی که تجدیدنظر در مدارک و اسناد مناقصه لازمه تغییر فعالیت های موضوع مناقصه باشد، می بایست مراتب به وسیله ی پیوست ها به مناقصه گران که شامل رتبه پیمانکاری می باشند آگاهی داده شود و زمان کافی برای انجام اصلاحات و تغییر دادن به ایشان صورت پذیرد.

مناقصه گران می بایست بدون فوت وقت رسید پیوست یا الحاقیه را آگاهی دهند و تصور می شود که مشخصات و اطلاعات اضافه شده در آن، از جانب آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 • پیوست ها و الحاقیه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و همواره به اسناد مناقصه پیوست می گردند.
 • پیشنهادها و کلیه نوشته ها و اسناد و مدارک مرتبط به آن، می بایست به زبان های مشخص شده در کاربرگ مناقصه قرار گرفته و زمانی که مدارکی به زبان متفاوتی باشد، می بایست ترجمه قسمت هایی از آن که مطابق مدارک مناقصه نیاز است، به زبان مشخص شده نیز تقدیم گردد و در هنگام تضاد داشتن ، ترجمه برتری دارد.
 • بعد از گرفتن رتبه پیمانکاری، مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه، می بایست پیمان نامه ای به وجه مشخص شده در کاربرگ مناقصه، به صورت ریال و یا ارز خارجی برابر با آن، که ارزش آن از مدت زمان موعد نهایی ارائه شدن پیشنهادها شروع می شود، مطابق با فرم مشخص شده در مدارک مناقصه، از جانب مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ یکی از بانک های ایران و مطابق با شرایط ثبت شده در کاربرگ مناقصه، تهیه شده و به پیوست پیشنهاد خود تقدیم نماید.
 • پیشنهادهایی که دارای عدم ضمانت نامه شرکت در مناقصه، دارای اعتبار نخواهد بود و پذیرفته نخواهد شد.
 • ضمانت نامه های شرکت در مناقصه برای افراد مناقصه گرانی که دارای رتبه پیمانکاری می باشند، به غیر از پیروز مناقصه و مناقصه گری که پیشنهادش در درجه دوم قرار گرفته، در اولین فرصت آزاد شده و نتیجه به مناقصه گران اطلاع داده می شود.
 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به برنده مناقصه و فرد مناقصه گری که دارای رتبه پیمانکاری می باشد و پیشنهاد وی در درجه دوم قرار گرفته، در زمان تعویض معاهده و تقدیم ضمانت نامه انجام پیمان ها، به فرد مناقصه گر استرداد می گردد و در هنگام نیاز، این ضمانت نامه در یک بازه زمانی مشخص شده برای تجدید، تمدید می شود که هزینه آن بر عهده مناقصه گران خواهد بود.
 • ضبط شدن ضمانت نامه شرکت در مناقصه به شرح موارد زیر می باشد:
 • زمانی که مناقصه گر شرکت کننده در مناقصه، پیشنهادش را در موعدی که اعتبار دارد پس گیرد.
 • زمانی که مناقصه گر برنده مناقصه گردد در حالتی که تعهد نامه را امضا ننماید و یا ضمانت نامه اجرای تعهدات را مطابق با ماده ۳۰ نسپارد.

نکات مهم در مناقصه

پیشنهاد مناقصه یک درخواست عمومی از همه سهامداران است که درخواست می کنند سهام خود را برای فروش با قیمتی مشخص در مدت زمان معین مناقصه کنند. برای ترغیب سهامداران به انتشار تعداد مشخصی از سهام، پیشنهاد معمولاً از ارزش فعلی بازار سهام فراتر می رود. از آنجایی که معامله مستقیماً سهامداران را هدف قرار می دهد، به طور مؤثر مدیریت بالایی را از فرایند حذف می کند، مگر اینکه آن اعضای مدیریت نیز مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ سهامداران قابل توجهی باشند.

اگر شرکتی که قصد گرفتن آن را دارد، قبلاً سهم قابل توجهی از شرکت مورد نظر دارد که به آن بلوک پایی گفته می شود، اقلیت سهامداران باقی مانده ممکن است کافی باشد تا شرکتی که پیشنهاد می دهد سهامدار اکثریت شود. با این حال، اگر سهام درخواستی در مهلت مقرر آزاد نشود، معامله اغلب باطل تلقی می شود و عملاً به سهامداران اجازه می دهد معامله را مسدود کنند.

مناقصه چیست و مناقصه گر کیست؟

مناقصه چیست و مناقصه گر کیست

احتمالا امروزه بسیار کلماتی مانند مناقصه یا مزایده به گوش جامعه می رسد، اما اکثر افراد مناقصه را در حد معنی آن می دانند و یا برخی از افراد فرق بین مزایده و مناقصه را دقیق نمی دانند.

مناسب است در این زمینه مردم آگاهی کلی و کارآمدی را بدست آوردند.

در این بخش درباره چیستی مناقصه و انواع آن مطالبی بیان می گردد.

دسترسی آسان به مطلب

تعریف مناقصه

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، از ریشه نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است.

در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است.

اما در تعاریف تخصصی تر مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می شود. (بند الف ماده ۵۶ آیین نامه مالی و معاملاتی)

تعریف مناقصه

اصطلاحات مناقصه

در مناقصه اصطلاحاتی وجود دارد که از اصول ابتدایی ورود به مناقصات آشنایی با این اصطلاحات و معانی آن ها می باشد.

این اصطلاحات عبارتند از:

 • مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
 • مناقصه گذار: مناقصه گزار، دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را به عهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکته، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است .
 • کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار کـه از سـوی مقـام مجـاز دسـتگاه مناقصـه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظـایف مقـرر در آیـین نامـه را بـر عهـده می گیرد.
 • ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سـوی مناقصـه گـزار یـا بـه تشـخیص وی توسط کمیته مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ فنی بازرگانی انجام می شود
 • ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهاد هایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند؛ برگزیده می شود.
 • ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و مهر و امضای اصل آنها، بررسی مستندات ارایه شده و بررسـی غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

اصطلاحات مناقصه

انواع مناقصه

 • الف) مناقصه بر اساس روش دعوت
 1. مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
 2. مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.
 • ب) مناقصات بر اساس مراحل بررسی
 1. مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد، در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
 2. مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، لازم به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند که پس از بررسی کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، مشهود می شود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین می گردد.

انواع مناقصه

مراحل بررسی مناقصه

بررسی مناقصات بسته به نوع آن مناقصه متفاوت است که به شرح ذیل تفکیک می شود.

الف) مناقصه یک مرحله ای:

 1. عدم نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی.
 2. پاکت ها در یک جلسه گشوده و تعیین برنده در همان جلسه.

ب) مناقصه دو مرحله ای:

 1. به تشخیص مناقصه گزار.
 2. الزام بررسی فنی بازرگانی اسناد مناقصه و پیشنهادها.
 3. تشکیل کمیته فنی بازرگانی و ارایه گزارش نتیجه ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیسیون مناقصات.

فرآیند برگزاری مناقصات

فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف- تأمین منابع مالی از سوی مناقصه گزار.

ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).

ج- تهیه اسناد مناقصه.

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

ه- فراخوان مناقصه.

و- ارزیابی پیشنهادها.

ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

فرآیند برگزاری مناقصات

مزایای انجام معاملات از طریق مناقصه

 • برای دستگاه برگزار کننده مناقصه: امکان خرید کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت
 • برای بخش خصوصی: ایجاد تحرک و جنب و جوش در بخش خصوصی و ایجاد بازاری مطمئن برای بخش خصوصی

اسناد مناقصه

اسناد مناقصه عبارتند از:

 1. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه)
 2. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کار برگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات
 3. برگ پیشنهاد مناقصه
 4. موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل عمومی و خصوصی
 5. نقشه ها و مشخصات فنی
 6. جدول ها (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداخت ها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت ها
 7. فرم ها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)
 8. الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه.

اسناد مناقصه

نتیجه گیری

اکثر افراد مناقصه را در حد معنی آن می دانند و یا برخی از افراد فرق بین مزایده و مناقصه را دقیق نمی دانند.

مناسب است در این زمینه مردم آگاهی کلی و کارآمدی را بدست آوردند و با انواع مناقصات نیز آَشنا شوند.

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، از ریشه نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است.

در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است.

اما در تعاریف تخصصی تر مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می شود.

سوالات متداول

کار برگ چیست؟

کار برگ یا فرم، نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره است که در روی آن، فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.

چگونه به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می شود؟

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مناقصه در چه شرایطی لغو می شود؟

مناقصه در این شرایط لغو می شود: نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد، تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد، پیشامدهای غیر متعارف مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات، تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.

نامه دعوت به ارائه پیشنهاد در مناقصات حاوی چه مطالبی است؟

نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه) عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار ” دعوت نامه” هم نامیده می شود. این نامه قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می گردد .

اعضای کمیسیون مناقصه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد، مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

مناقصه محدود و نحوه برگزاری آن

gVdKMTrIHpPtyXXUqRJTDRCC5yeGRCsVmC55g2rc

سازمان های دولتی برای انعقاد قراردادهای خود، موظفند که تشریفاتی را انجام دهند تا مصلحت عموم شهروندان حفظ شود.

یکی از این تشریفات، لزوم برگزاری مناقصه در مواردی است که در قانون مشخص شده است، اما بر اساس قانون، مناقصات دولتی را می توان به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم بندی کرد.

O3UyWcVpfX3HVW1z6GioVHrFf7nCcvtYBhmhGYvc

Ddy1RcpridpNcaT9mPaYVpcYv3RwOiG3CXe3CtX1

در مناقصات محدود، سازمان دولتی صرفا مناقصه را میان برخی از پیمانکارانی که صلاحیت آنها به تایید رسیده است، برگزار می کند.

به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که منظور از مناقصه محدود چیست؛ بنابراین، به توضیح مناقصه چیست، مناقصه محدود چیست و نحوه برگزاری مناقصه محدود خواهیم پرداخت.

مناقصه چیست؟

سازمان های دولتی به مثابه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند سایر اشخاص نیازهایی دارند و ناچارند که از طریق انجام معاملات دولتی، کالا ها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و کالاهای مازاد خود را بفروشند.

اما از آن جهت که سازمان های دولتی باید مصلحت عموم مردم را در معاملات خود رعایت کنند، ناچارند از طریق تشریفاتی همچون مناقصه یا مزایده این امر را انجام بدهند.

در قانون برگزاری مناقصات، احکام مربوط به مناقصات دولتی بیان شده است.

بر اساس ماده ۲ این قانون، "مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کالاها و خدمات مورد نظر که موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود".

مناقصه محدود چیست؟

بر اساس ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقه‌بندی می‌شود:

مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌ گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.

بر این اساس، مناقصه محدود هم مانند مناقصه عمومی است، با این تفاوت که در مناقصه محدود، اداره یا موسسه دولتی، مناقصه را بین عموم مردم ترتیب نمی دهد، بلکه به اختیار خود ، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد انتخاب کرده و صرفا مناقصه را میان آنها برگزار می کند.

برگزاری مناقصه محدود

به منظور برگزاری مناقصه محدود میان تعدادی از پیمانکاران، اداره بایستی ابتدا مناقصه گران را مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند کدامیک از آنها برای تامین کالا یا خدمت مورد نظر مناسب هستند.

به این منظور، ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین می کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند، اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می کنند و به سازمان تحویل می دهند.

پس از آن، سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه گران، تجریه آنان، تضمین کیفیت کالا ها و خدمات، حسن سابقه و توان مالی آنها برای انجام کار مورد نظر، فهرستی از مناقصه گران مورد تایید خود را تهیه کرده و مناقصه را صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنین مناقصه ای مناقصه محدود گویند.

دستورالعمل ماده ۵۳ آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مناقصه و مزایده

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره 1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

- مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

- مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

- میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ دریافت و استرداد آن.

- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

- میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

- محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره : دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10:مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

- نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

- الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

- اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

- اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

- مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

- میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

- اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

- سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

- سایر شرایطی که مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

[1]- دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.